Logotype för Storfors kommun

Logen 792 Frihetskämpen

I Nordisk Familjebok från år 1914 kan följande läsas: "Nykterhetsorden Verdandi bildades i Stockholm 2 februari 1896. I olikhet med andra nykterhetssällskap; fullständigt neutralt i religiöst avseende, stark betoning på alkoholfrågans sociala innebörd. Dessutom socialdemokratisk läggning vilket kom Verdandi att verka bland de organiserade arbetarna.
Det enda villkoret för medlemskap är fullständig avhållsamhet från alla berusande drycker, och målet är samhällets befrielse från rusdrycker. Orden hade 31 december 1912 18.798 medlemmar i 405 loger, dessutom 4.205 medlemmar i 75 ungdomsavdelningar.
Sedan år 1907 utövar Orden särskild bildningsverksamhet som för närvarande (1913) omfattar ett hundratal studiecirklar. "

På fotot från år 1916 ses i övre raden från vänster: Manne Larsson, Gottfrid Forsman, Edvard Södergren, Einar Björn, Gustav Pettersson, Ida Jonsson, Karl Willig, Gottfrid Fredriksson, Hjalmar Carlmark, Gustav Sandberg, Gunnar Edgren, Oskar Larsson, Karl Högberg, Viktor Nilsson. Mellanraden från vänster: Svens Nordgren, Frodig, Olle Jonsson, Julia Piscator, Jenny Carlmark, Tea Höjer, Georg Edgren, Ivar Blomster och Lennart Tornberg. Nedre raden från vänster: Knut Edgren, Karl Larsson, Karl Edgren, Viktor Pettersson-Hagström, Herman Vikström och Karl Bork.

Logen 792 Frihetskämpen av Nykterhetsorden Verdandi bildades i Storfors den 23 augusti 1908. Till ordförande valdes Gustav Wahlström, vice ordförande K. J. Sten, sekreterare G. A. Berggren, biträdande sekreterare Karl Johansson, kassör K. W. Källberg, uppbördsman Julius Eriksson, marskalk Karl Karlsson, biträdande marskalk Karl Plåt och till vakt Witalis Kropp.
Exempel på frågor som togs upp under de första månaderna:

  • Skall logen hålla någon slags fest snart ?
  • Vilka åtgärder bör logen vidta för att kunna behålla och om möjligt anskaffa fler medlemmar? (För dessa frågor, beslöt man att tillsätta en kommité).
  • Vilken ställning bör vi som Verdandister inta gentemot de nu avkunnade dödsdomarna i Malmö?
  • Är konungen fosterlandsvänlig? (Bordlades).
  • Skall logen köpa några andelar i Folkets Hus? (Beslöts att köpa 4).
  • Vem får lida mest av rusdryckerna, man eller kvinna? (Efter livlig diskussion kom logen till slutsatsen att kvinnor får lida mest).

Nämnas kan att första brottet mot avgivet nykterhetslöfte inträffade redan två veckor efter ordensbildandet med påföljande uteslutning.

  Nästa sida>

Senast publicerad av Kristina Elmström