Logotype för Storfors kommun

Faderskap/föräldraskap

Familjerätten har till uppgift att utreda och fastställa faderskap och föräldraskap. Detta gäller också barn som är nyinflyttat till Sverige från ett annat land och faderskapet inte är registrerat eller när domstol meddelat att faderskapet för ett barn är upphävt.

En utredning om faderskap/föräldraskap kan inledas efter en underrättelse från Skatteverket eller att föräldern/föräldrarna själva tar kontakt för att boka tid.

Om det finns två föräldrar som inte bor med varandra vid barnets födelse blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet. Anmälan om gemensam vårdnad om barnet kan göras i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen.

Faderskap

Om modern till ett nyfött barn inte är gift eller om fadern till barnet är en annan än moderns make, ska faderskapet utredas och fastställas.

Om föräldrarna bor ihop gör familjerätten en förenklad utredning och en skriftlig faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse.

Om föräldrarna inte bor ihop eller det råder en osäkerhet kring vem som är fadern gör familjerätten en mer ingående utredning, detta för att försöka fastställa faderskapet.

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rättsgenetisk undersökning.

Föräldraskap

Om en av parterna i ett kvinnlig samkönat par genomgår assisterad befruktning får socialnämnden i uppgift att försöka fastställa föräldraskapet.

Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycke till den assisterade befruktningen om det är sannolikt att barnet har kommit till genom vid det aktuella tillfället, om behandlingen har skett på svenskt sjukhus eller behörig klinik utomlands.

Om befruktningen har skett på ett annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet.

Ensamstående

Om en ensamstående kvinna genomgått assisterad befruktning, varit ensamstående vid behandlingen samt att det är sannolikt att barnet blev till vid det aktuella tillfället ska socialnämnden inleda och lägga ner en faderskapsutredning.

Om en man föder barn som ensamstående ska han anses vara far till barnet. 


Boka tid för faderskaps-/föräldraskapsutredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
Tel. (växel) 0550-651 00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Sofia Axén