Logotype för Storfors kommun

Adoption

I frågor rörande adoption inom Sverige och internationella adoptioner har socialnämnden en rad olika uppgifter och ansvarsområden.

Adoption inom Sverige

Om du önskar att adoptera inom Sverige vänder du dig direkt till Tingsrätten. Tingsrätten kan då skicka begäran om yttrande till både den kommun där barnets vårdnadshavare är folkbokförd och den där sökande är folkbokförd.

Internationell adoption

Vid en internationell adoption ansvarar familjerättssekreterare för att se till och utreda att de nyblivna föräldrarna är väl förberedda och lämpade att ta emot ett barn från ett annat land. Detta sker genom att föräldrar anvisas till den obligatoriska föräldrautbildningen och genom en medgivandeutredning.

Medgivandeutredning

Utredningen utgår från adoptivbarnets behov och görs av en familjerättssekreterare. Utredningen ska innehålla information om de sökandes;

  • kunskap, insikter och beredskap för adoptivbarnets allmänna och specifika behov
  • föräldraförmåga
  • förutsättningar för adoption i relation, nätverk och miljö

De sökande får lämna uppgifter om sin hälsa genom hälsodeklaration och läkarintyg. Information om de sökandes personliga egenskaper hämtas in genom referenser från personer som de sökande själva hänvisar till. Innan utredningen lämnas till nämnden för beslut får de sökande läsa igenom utredningen och lämna synpunkter. Utredningen avslutas med familjerättssekreterarens bedömning och förslag till beslut.

Utifrån vad som kommit fram i utredningen fattas ett beslut om medgivande av socialnämnden. Om den sökande beviljats ett medgivande och sedan föreslagits ett barn för adoption ska socialnämnden ta ett beslut om samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Socialnämnden har även ett ansvar för att föräldrarna får det stöd och den hjälp som de behöver när adoptionen är genomförd.

Senast publicerad av Ellen Johansson