Logotype för Storfors kommun

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är en kommunal service vilket innebär att kommunen ska erbjuda stöttning till Dig som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Du kan få stöd även om den du vårdar eller stödjer redan har hjälp från kommunen, landstinget eller goda vänner.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan vara någon i familjen, släkten eller vänkretsen. Det kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift. Det du gör betyder mycket för hennes eller hans livskvalitet men ibland behöver Du också få stöd och tid för dig själv.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för Dig beror på dina behov och den livssituation Du befinner dig i. Möjligheterna för Dig att få hjälp beror också på vilket stöd kommunen erbjuder.

Kostnadsfritt stöd

Anhörigstödet i Storfors är kostnadsfritt och erbjuder:

¤ Stödsamtal i form av hembesök och telefonsamtal

¤ Vägledning

¤ Träffpunkt för personer med demensproblematik

¤ Anhörigträffar

Övrigt stöd

Kommunen kan erbjuda Er ytterligare hjälp och stöd. Stödet är avgifts-belagt. Kontakta kommunens biståndshandläggare via växeln. Kommunen kan hjälpa Dig med:

¤ Hemtjänst

¤ Avlastning i hemmet

¤ Avlastning i form av korttidsplats

¤ Särskild boendeplats

Anhörigkonsulent

I Storfors finns en anhörigkonsulent till stöd och hjälp för Dig som vårdar el-ler stöttar en närstående. Jag har tystnadsplikt.. Hör av Dig om du vill veta mer om vilken hjälp Du kan få av kommunen. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan.Senast publicerad av Anna Eriksson