Logotype för Storfors kommun

Trygg och säker

Storfors kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Just nu är kriget i Ukraina i fokus i media och för många kan det skapa oro.

Viktigt att vara källkritisk

Tänk på att vara källkritisk när det kommer till information. På webbplatsen krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad.

Krisinformation.se: Hantera oro och var källkritisk Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se: Om läget i omvärlden med frågor och svar för barn Länk till annan webbplats.

Vad gör kommunen?

Storfors kommun har dialogmöten med regionala och nationella aktörer och myndigheter kring läget i omvärlden.

Om centrala myndigheter vill att vi ska förmedla någon specifik information till medborgare och invånare så har vi en beredskap för det.

Länsstyrelsen i Värmland

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen och med särskilt fokus på hur den kan påverka Värmland.

Här kan du läsa mer på länsstyrelsens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om krisen eller kriget kommer

På våra sidor hittar du broschyren "Om krisen eller kriget kommer", tips för hemberedskap och filmer att titta på.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. Den finns även på flera språk.

Läs mer om MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Läs mer om krisberedskap på kommunens sidor

Skyddsrum

Många har funderingar kring skyddsrum. Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

Kontakt på MSB angående skyddsrumsfrågor, tel 010-240 55 22. mail skyddsrum@msb.se
Telefonsamtal till MSB besvaras vardagar mellan klockan 08.00-11.00 och 12.00-15.00 (måndagar ojämn vecka klockan 08.00-08.30 samt klockan 10.00-11.00).

Läs mer om skyddsrum och se var de finns Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat "Hesa Fredrik", fungerar.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA Länk till annan webbplats. är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen. Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (obs, 13 juni eftersom nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Krishantering får allt större betydelse

En breddad hotbild ställer krav på hela samhällets förmåga att hantera krisen. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos bl. a kommunerna.

Vi har en hög beredskap mot samhällstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på storfors.se.  Vår kommun arbetar aktivt för att minska antalet skador och olyckor. Det gör vi samarbete med Bergslagens Räddningstjänstförbund genom utbildningar för anställda/företag och kommuninvånare samt sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.

Krisledningsplan

I Storfors kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Krisledning

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd och kan överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till den svåra påfrestningens art. En beredningsgrupp finns som skall svara för den övergripande operativa ledningen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp. Beredningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

Informationsorganisation

En upplysningscentral upprättas vid behov. En tillfällig informationsenhet bildas i anslutning till beredningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för att kontakterna med massmedia fungerar, att upplysningscentralen får relevant information mm. Om händelsen skapar stort massmedialt intresse kommer presskonferenser att anordnas.

POSOM

I Storfors kommun finns beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, sjukvården, polisen, räddningstjänsten och svenska kyrkan. Gruppen skall kunna agera som lednings och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser. Personer i olika faser av kris och chock ska kunnas ta omhand och ges stöd och hjälp. Gruppen, eller delar av gruppen, skall snabbt kunna samlas och agera.

Senast publicerad av Eva Wiklund