Logotype för Storfors kommun

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Att höra till en nationell minoritet betyder vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

 • Det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas
 • Kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem
 • Kommuner och andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter

Varför just dessa minoriteter?

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

 • De har långvariga band med Sverige; deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
 • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
 • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
 • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.
 • Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde. Detta betyder att du har rätt att kommunicera med myndigheterna på finska och få svar i tal och skrift på samma språk. Du kan även begära att få barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska.
 • Bor du i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska du också kunna kontakta myndigheterna och få äldreomsorg på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal som behärskar språket. Myndigheterna bör se till att det finns språkkunnig personal när det behövs.
 • Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Storfors kommun ingår inte i ett förvaltningsområde men tillhör du en Nationell minoritet och önskar diskutera stöd/ samverkan kontakta oss gärna.

Mer information

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetspråk

Senast publicerad av Eva Wiklund