Logotype för Storfors kommun

Insatser - LSS

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Målet med LSS

Målet med insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av
kontinuitet och helhetssyn.

Vem gäller lagen för?

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon personkrets. De som kan vara aktuella är personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vem kan söka insatser?

  • Den enskilde.
  • Vårdnadshavare.
  • God man/förvaltare.

Hur ansöker man?

Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt till LSS/SoL-handläggare
(SoL = Socialtjänstlagen). Någon särskild blankett behöver inte användas.

Handläggning av ett ärende - så går det till

Utredningen startar med att LSS/SoL-handläggare träffar den enskilde vid ett hembesök eller att den enskilde besöker handläggaren. Först bedöms om den enskilde tillhör någon personkrets och därefter om han eller hon har rätt till den ansökta insatsen. Läkarintyg och andra intyg kan behöva inhämtas under utredningens gång.

Tio insatser enligt LSS

1. Rådgivning och annat personligt stöd

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

9. Bostad med särskild service för vuxna.

10. Daglig verksamhet  

Individuell plan

En individuell plan ska upprättas i samråd och på den enskildes begäran. Planen kan beskrivas som den enskildes ”karta” som ska ge en god överblick över beslutade insatser. Den enskilde väljer vem som ska samordna planen

Kostnader

Insatserna är i huvudsak avgiftsfria för den enskilde, men några undantag finns.

Överklagan

Den som inte är nöjd med beslutet, har möjlighet att överklaga inom tre veckor. Om du har behov av hjälp med att överklaga, så kan du kontakta LSS-handläggaren, som då kan vara till hjälp.
Kontakt

Enhetschef
Jessika Andersson
Tel. 0550-652 55

LSS-handläggare
0550- 651 56

Senast publicerad av Sofia Axén