Logotype för Storfors kommun

Ansöka om stöd och service

Om du behöver hjälp på olika sätt för att klara hushållet eller din personliga omvårdnad kan du ansöka om stöd. Rätten till sådant stöd regleras i Socialtjänstlagen och kallas för bistånd.

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare

Den som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv vänder sig till kommunens biståndshandläggare.

Utredning av behov

Biståndshandläggare tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig för att få information. Biståndshandläggaren och du går tillsammans igenom vilka behov av (bistånd) stöd och service som du har och hur du bäst ska få detta tillgodosett. Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på.

Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra.

Beslut om stöd och hjälp

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Det är din biståndshandläggare som fattar beslutet enligt Socialtjänstlagen på delegation av ansvarig nämnd. Beslutet skickas hem till dig. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. De tar sedan kontakt med dig.

Du har också rätt...

Om du inte talar svenska eller förstår svenska har du rätt att begära tolkhjälp. Du kan begära att få beslutet översatt. Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst. Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Denna service är kostnadsfri.

Om du vill överklaga

Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Av beslutet ska det framgå vilken hjälp du kan få eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Din överklagan skickar du till din biståndshandläggare som får en möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter samt att kunna ändra beslutet om nya fakta framlagts. Om inte myndigheten ändrar något går det vidare till förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga. Din överklagan ska ha inkommit till biståndshandläggaren inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Att överklaga och få sin sak prövad i förvaltningsrätten är gratis.

Om du inte får rättelse i förvaltningsrätten kan du begära prövningstillstånd i kammarrätten.

Läs mer om att överklaga ett beslut>

Senast publicerad av Sofia Axén