Logotype för Storfors kommun

Överklaga ett beslut

Kommunens rätt att fatta beslut

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas.

Kommunens rätt att fatta beslut i olika frågor grundar sig antingen på "kommunala angelägenheter" i 2 kap. kommunallagen eller på att det i en särskild lag, speciallag, står att beslut i frågor som lagen behandlar skall fattas av kommunen.

Enkel guide>

Speciallagar ger rättighet och skyldighet att fatta beslut

I en mängd lagar som behandlar olika frågor finns bestämmelser som ger  kommunen rätt att fatta alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Kommunen får "kompetens" inom det sakområdet.

Exempel på sådana lagar är:

  • Plan- och bygglagen
  • Miljöbalken
  • Socialtjänstlagen
  • Skollagen

Vad är den kommunala angelägenheter?

I 2 kap. kommunallagen läggs fast att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar och som inte handhas enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan. Kommunen har också rätt att på vissa premisser driva näringsverksamhet och att vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre