Logotype för Storfors kommun

Tillstånd, regler och tillsyn

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd av eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Oftast behövs bygglov och/eller bygganmälan för lokalen, enligt Plan- och bygglagen och tillstånd eller anmälan för verksamheten, enligt Miljöbalken eller andra specifika lagar inom miljöområdet.

Flera typer av tillstånd kan behöva sökas. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd. Listan är inte fullständig. Anmäl/sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Avfall och avlopp

All "bortskaffning" av avfall kräver tillstånd.

Avlopp latrin - tillstånd

Länk till "slam och latrin"

Avfall - abonnemang

Länk till avfall

Transport av avfall och farligt avfall

Yrkesmässig transport av avfall kräver att man antingen har tillstånd eller att man gjort en anmälan om transport av avfall eller farligt avfall. Vissa frimängder där tillstånd inte behövs finns angivna i avfallsförordningen. Anmälan görs till länsstyrelsen.
Länk till Länsstyrelsen i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Tillstånd eller anmälan krävs för spridning av bekämpningsmedel inom vissa områden bl.a. för yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde, idrottsanläggning och på områden större än 1000 m² där allmänheten får vistas, undantag åkermark.
Länk till bygg- och miljökontoret

Brandfarliga varor

Det gäller t.ex. bensinstationer, restauranger med gasolinstallationer och oljetankar.
Länk till bygg- och miljökontoret

Bygglov, bygganmälan

I de flesta fall krävs både bygglov och/eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra användning eller inreda en lokal.
Länk för information om bygglov

Djurhållning

Tillstånd för att t ex driva jordbruk med djurhållning, en kennel, hunddagis, hunduppfödning, ridläger, zoobutik och för djurhållning inom detaljplanelagt område, krävs innan verksamheten startar. För jordbruk eller annan djurhållande verksamhet kan förutom tillstånd från kommunen även krävas tillstånd av länsstyrelsen.
Länk till bygg- och miljökontoret

Fastighetsbildning

Om du vill reglera eller dela en fastighet skall förhandsbesked sökas i områden utan detaljplan och samråd hållas inom detaljplanelagt område
Länk till sida om bygglov

Folkölsförsäljning

Detaljhandel med och servering av folköl.
Länk till information om folkölsförsäljning

Gatuförsäljning

All försäljning på gator, torg och parker (offentliga platser) kräver tillstånd av polisen. Kommunen skall också yttra sig.  

Länk till Närpolisområde Storfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Gödselspridning

Anökan om dispens från kraven på miljöhänsyn i jordbruket avseende bland annat gödselspridning.
Länk till Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygienlokal

Anmälan av verksamhet som tatuerare, akupunktör eller verksamhet med solarium, bassängbad, håltagning, fotvård mm, skall göras minst sex veckor innan verksamheten planeras att starta.
Länk till bygg- och miljökontoret

Kemikaliehantering

Länsstyrelsen handlägger tillstånd om vissa kemiska produkter. Information/kontakt: Länk till Länsstyrelsen i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köldmedium

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar. Anmälan och årsrapport ska lämnas in till miljöenheten. Årsrapport ska lämnas in om mer än totalt 10 kilo är installerat.
Länk till bygg- och miljökontoret

Lantbruk

Djurhållning inom lantbruket kräver tillstånd eller anmälan beroende på djurslag och storlek på besättning.
Länk till information om djurhållning

Livsmedel

Hantering av livsmedel kräver oftast ansökan om godkännande/registrering av anläggningen.
Länk till information om livsmedelshantering

Lokaler — ändra användning

Bygglov krävs för att ändra användningssättet av en lokal.
Länk till bygg- och miljökontoret


Marklov

Krävs i vissa fall i samband med schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.
Länk till bygg- och miljökontoret

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd/anmälan krävs för olika verksamheter.
Länk till bygg- och miljökontoret

Ibland kan tillstånd behöva sökas även hos länsstyrelsen.
Länk till Länsstyrelsen i Värmlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik i offentliga lokaler

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare.

STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. SAMI företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken.

Ett framförande av bakgrundsmusik i butik får alltså inte ske utan samtycke från både musikskaparna (licens från STIM) och från artister och skivbolag (licens från SAMI).

Läs mer om STIM här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    
Läs mer om SAMI här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    

Receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla försäljningen till Läkemedelsverket.
Länk till bygg- och miljökontoret

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov krävs för vissa typer av byggnader. Rivningsanmälan krävs vid rivning av nästan alla typer av byggnader.
Länk till bygg- och miljökontoret

Serveringstillstånd

Krävs för att få servera alkohol på restauranger, krogar, pubar m.m.
Länk till information om serveringstillstånd

Speltillstånd

Lotterier, spel m m. Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn över automatspel.
Läs mer om lotterier.

Tobaksförsäljning

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen.
Information om tobaksförsäljning

Vatten och avlopp

Ansökan om anslutning av vatten och avlopp.
Länk till information om avlopp
Länk till information om dricksvatten
Länk till ansökan om enskilt avlopp

Ventilationssystem

För bostäder och arbetsplatser finns krav på återkommande kontroller av ventilationssystem. Länk till bygg- och miljökontoret

Värmepumpar

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan görs.
Länk till bygg- och miljökontoret  


Kontakt

Kundtjänst Karlskoga

0586-610 00

Öppet månd-fred 07.30-16.00, lunchstängt mellan 12-13

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre