Lotterier

Kommunstyrelsen är tillstånds- och registreringsmyndighet för lotterier som anordnas i kommunen. Ideella föreningar med allmännyttigt ändamål som uppfyller kraven § 15 i lotterilagen kan få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet.

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här får du en beskrivning av vad som gäller för lotterier som söks via kommunen.

Ansökan

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka. Tillstånd för ett tillfälligt lotteri (paragraf 16 -tillstånd) och Registrering, ett lotteritillstånd för upptill 3 år (paragraf 17 -tillstånd).  Förutsättningen är att sökanden uppfyller kraven i 15 § i lotterilagen.

Tillstånd enligt 16 § i lotterilagen

Tillstånd kan sökas för enstaka lotterier och får ges om värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.

Registrering enligt 17 § i lotterilagen

Lotterier enligt § 17 kallas registrering och är ett lotteritillstånd på upp till tre år. Registrering passar föreningar som har omfattande lotteriverksamhet. Lotterier enligt § 17 får bara bedrivas inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam och får uppgå till högst 20 prisbasbelopp (Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500). En vinst i form av pengar får vara högst ett prisbasbelopp och vinstvärdet ska motsvara minst 35 - 50 procent av insatsernas värde.

Med ansökningsblanketten bifogas: 

  • Föreningens stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Vad kostar ett lotteritillstånd?
Ett tillstånd (tillfälligt lotteritillstånd) och en registrering (lotteritillstånd för upptill 3 år) kostar 300 kr + kontrollantarvode som uppgår till 3 % av lotteriets omsättning. Lotteriavgiften debiteras i samband med ansökningen av lotteritillståndet och kontrollantarvodet debiteras din förening i samband med lotteriredovisningen.

Lotteriansvarig
Din förening utser en lotteriföreståndare som är ansvarig för lotteriet och som godkänns av kommunen. Lotterikontrollant utses av kommunen.

Lotteriredovisning
Senast den 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska föreningen redovisa sin lotteriverksamhet till kommunen. Blankett för lotteriredovisning hittar du här intill. Redovisningen skickas till:

Storfors kommun
Box 1001
688 29 Storfors

Behöver en förening alltid ha lotteritillstånd?
En allmännyttig ideell förening får enligt förutsättningarna i 19 § i lotterilagen anordna lotteri utan tillstånd om lotteriet äger rum i samband med en speciell tillställning och inom ett avgränsat område. Värdet av varje insats får då vara högst 1/6000 av prisbasbeloppet och värdet av högsta vinsten får vara högst 1/6 av prisbasbeloppet. Exempel på lotterier utan tillstånd kan vara lotterier i den egna föreningslokalen, marknader och tipspromenader.    
Mer information om lotterier och Lotterilagen finns på Lotteriinspektionens hemsida.

Läs mer om lotterier här>Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-12-18