Logotype för Storfors kommun

Rökfria miljöer

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare.

Rökförbud i lokaler och entréer till offentliga lokaler

 

Barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar

Rökförbud på skolor

Rökning är sedan 1994 förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detsamma gäller på skolgårdar i anslutning till grund-eller gymnasieskolor och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar. För skolor som saknar skolgård innebär det att åtminstone den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande, omfattas av rökförbudet. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. På en skola innebär det att det är rektorn som är ytterst ansvarig.

 

Hälso- och sjukvård

Rökförbud inom hälso- och sjukvården

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

Inrikes kollektivtrafik

Rökförbud inom kollektivtrafiken

Sedan 1993 är rökning förbjuden på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser kollektivt. Med den nya lagen gäller rökförbudet även områden utomhus i anslutning till av- och påstigning, som till exempel vid busshållplatser, perronger och taxizoner. Även biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden berörs av rökförbudet.

 

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är avsedda för kollektivtrafik, såsom stationer och vänthallar. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Utrymmen avsedda för kollektivtrafik är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och därmed är kommunen ansvarig för att rökförbudet upprätthålls där.

 

Restauranger och serveringsställen

Rökförbud på restauranger och serveringsställen

Sedan 2005 är rökning förbjuden i restauranger och på andra serveringsställen. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet till att även omfatta serveringar utomhus. Det finns ingen möjlighet till undantag och ett serveringsställe kan inte ha särskilda rökområden på sin uteservering.

Entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till restauranger och andra serveringsställen. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

 

Allmänna lekplatser

Rökförbud på allmänna lekplatser

Från den 1 juli är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Med lekplats menas ett iordningställt område med lekredskap som till exempel gungor och rutschkanor.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Allmänna lekplatser är i stor utsträckning belägen på kommunal mark och kommunen är ansvarig för rökförbudet där. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då den som ansvarar för lekplatsen, som också ansvarar för att rökförbudet upprätthålls.

 

Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning

Rökförbud på inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning

Från den 1 juli är rökning förbjuden på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och olika idrotts- och nöjesarrangemang, exempelvis en arena.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

 

Entréer till offentliga lokaler

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler och andra utrymmen som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det saknas betydelse vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén.

Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

 

Lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

Rökförbud i lokaler

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel på sådana lokaler är sällskapsrum, motionslokaler, lokaler i servicehus och gruppbostäder.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet efterlevs.

 

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas. Som ansvarig har man stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet. Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

 

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

 

Kommunens ansvar

Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

 

Tillsyn

Vid tillsyn bedömer kommunen i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring detta med den som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Utgångspunkten för en sådan bedömning måste vara syftet med bestämmelsen – att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att exponeras för tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter.

Kontakt

Text

Länkar

Folhälsomyndigheten - Rökfria miljöer

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga