Logotype för Storfors kommun

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Flygfoto över Lungsund där man ser sjön Storlungen och delar av byn

Storfors Mark och Industrifastigheter äger och förvaltar en fastighet i Lungsund där det idag bedrivs camping och pensionat . Fastigheten är belägen vid bron över Storlungen och har under flera år bedrivit konferens, camping och servering.

AB Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag. Bolaget utövar kommunens styrfunktion i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägardirektiv.

Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget ska arbeta för att följa kommunens antagna vision.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

  1. Gällande bolagsordning
  2. Gällande ägardirektiv
  3. Av fullmäktige och/eller kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv
  4. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 § kommunallagen (1191:900, nedan KL) att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också sin beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

Kommunstyrelsens godkännande ska inhämtas såvitt avser förvärv- oavsett om genom köp, emission eller på annat sätt – eller avyttring av aktie i aktiebolag eller andel i annan juridisk person.

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

  1. Bildande eller förvärv av dotterföretag.
  2. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
  3. Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Styrelsen för AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Hans Jildesten, ordförande (S)

Peter Högberg, ledamot (V)

Stefan Valentin Larsson, ledamot (M)

Annette Olsson , ledamot (tjänsteman)

Steve Nilsson, suppleant (S)

Tomas Backelin, suppleant (S)

Peter Farington, suppleant (M)

Kontakt

Styrelseordförande
Hans Jildesten
hans.jildesten@storfors.se

Senast publicerad av Eva Wiklund