Logotype för Storfors kommun

Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR) när vi behandlar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i GDPR eller annan lag.

Du godkänner genom att skicka

Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Storfors kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift.

Behandling av personuppgifter

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Storfors kommun gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Storfors kommun kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis ansöker om förskoleplats eller bygglov. Om du skickar e-post till Storfors kommun eller kontaktar oss på till exempel Twitter eller Facebook, så kan vi behöva spara och lagra det i våra arkiv (diarium).

Detta är exempel på tillfällen då kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Storfors kommun.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan.

Du har även rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

Offentliga handlingar

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar som inte är hemliga är offentliga. Sådana handlingar ska lämnas ut, om någon vill se dem, såvida det inte finns starka skäl att tro att den som begär ut handlingar kommer att behandla dem i strid med dataskyddsförordningen.

Kommunens handlingar gallras enligt arkivlagen och enligt de gallringsplaner som är fastställda av kommunstyrelsen.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom kommunen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • ge råd om konsekvensbedömningar
  • vara kontaktperson för Datainspektionen
  • vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom kommunen
  • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Senast publicerad av Anna Eriksson