Logotype för Storfors kommun

Begravning

Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Svenska kyrkan kommer även i fortsättningen att ansvara för begravningsverksamheten även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

De personer som inte tillhör Svenska kyrkan kommer inte att ha något direkt inflytande över de kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten eftersom endast medlemmar har rösträtt vid kyrkoval. Därför skall länsstyrelsen utse begravningsombud för att i sådana frågor bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige ska betala begravningsavgift. Avgiften ska även betalas av den som inte är medlem i något trossamfund.

Du betalar avgiften via skattsedeln. För dig som är med i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen för dig som inte är med i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften är inkomstrelaterad och tas ut med olika belopp beroende på i vilken församling personen är folkbokförd. Avgiften har inte någon direkt koppling till den enskildes begravning.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är att

- skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten

- informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter

- hos Storfors kyrkliga samfällighet föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom

- skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker Storfors kyrkliga samfällighets förslag till begravningsavgift

Välkomna att ta kontakt för att diskutera begravningsverksamheten och ge synpunkter.

Kontakt

Begravningsombud
Lennart Johansson
073-083 39 43

Senast publicerad av Eva Wiklund