Logotype för Storfors kommun

Positiv prognos för Storfors kommun

Kommunalråd Hans Jildesten och ekonomichef Annette Olsson konstaterar att prognosen är god för årets resultat.

Ett positivt resultat på drygt tio miljoner kronor för Storfors kommun.

Det visar senaste prognosen som kommunstyrelsen fick ta del av i samband med delårsbokslutet.

- Verksamheterna har jobbat aktivt för att få ner kostnaderna. Det är bland annat det som vi ser resultat av nu, säger ekonomichef Anette Olsson.

Totalt sett har verksamheternas kostnader sänkts med en miljon kronor mellan 2021 och 2022, vilket betyder en större reell minskning med tanke på kostnadsökningarna under samma tid.

Andra bidragande orsaker till den positiva prognosen är ökade intäkter till verksamheterna på cirka två miljoner kronor, vilket till största delen är riktade statsbidrag till vården. Skatteintäkterna har ökat med fyra miljoner kronor och de generella statsbidragen och utjämningsbidragen har ökat med två miljoner kronor.

- Flera verksamheter har gjort ett bättre resultat än förväntat, bland andra skolan, IFO och AME, medan andra inte lyckats hålla budgetramarna. Där återstår en hel del arbete, säger Annette Olsson.

Kommunalråd Hans Jildesten är glad över den positiva prognosen och över att det underskott som uppstod 2019 kommer att vara återställt till fullo.

- Vi har jobbat strukturerat för att komma dit vi är idag och det känns bra att vi har god ordning på ekonomin när vi står inför en lågkonjunktur, säger han.

Ekonomichefen pekar på den paradox som i stor sett hela Kommunsverige står inför just detta år. Sveriges ekonomi går bra och i de flesta kommuner kan man förvänta sig goda resultat. Samtidigt visar framtidsprognoser på en brant nedåtgående kurva.

- Nästa år räknar de flesta kommuner med låga resultat, säger hon och får medhåll av Hans Jildesten;

- Det ser ut som att vi har ett par tuffa år framför oss, därför känns det bra att vi tagit hjälp av Sveriges kommuner och Regioner, SKR, säger han.

Under 2023 pågår arbetet med något som kallas prislappsmodellen där flera kommuner får hjälp att identifiera intäkter och kostnader i olika verksamheter och att även jämföra med genomsnittet för kommuner i Sverige.

- Med vårt eget omställningsarbete, som är i full gång ute i verksamheterna, och med SKRs hjälp har jag gott hopp om att vi klarar även den här nedgången, säger han.

Länk till delårsrapporten som behandlades på KS 31/10
och som kommer att behandlas av KF den 16/11. Pdf, 1.3 MB.

Senast publicerad av Eva Wiklund