Logotype för Storfors kommun

KPMGs utredning av Storfors kommun /Stiftelsen Björkåsen är klar

Den utredning som KPMG genomfört på uppdrag av Storfors kommun visar att det finns brister i avtalshanteringen mellan kommunen och Stiftelsen Björkåsen samt brister i stiftelsens attest- och fakturahantering. Man pekar också på risk för sammanblandning av roller och ansvar.

Utredningen visar också att det inte förkommit några andra oegentligheter än ekonomichefens underskrift med kommunalrådets namn på den fakturakopia som skickats till media.

FÖLJANDE SLUTSATSER BESKRIVER KPMG EFTER DEN 26 SIDOR LÅNGA UTREDNINGEN:

Vi kan konstatera att ekonomichefen vid ett tillfälle har signerat ett underlag i annans namn. KPMG har inte identifierat några andra tillfällen då liknande förfaringssätt har tillämpats. Vi har inte heller identifierat att ekonomichef tillskansat sig medel privat från stiftelsen på ett otillbörligt sätt. Det fakturerade beloppet som ekonomichefen fakturerat stiftelsen är för utfört arbete och kostnaden är avstämd med stiftelsens styrelse.

KPMG kan konstatera brister i kommunens avtalshantering. Avtalet kommunen har med stiftelsen har inte följts upp och inte heller anpassats för att motsvara de tjänster stiftelsen köper, det förekommer också brister i efterlevnad av avtalet. Ansvaret att hantera avtal torde vara kommunchefens om ansvaret inte är delegerat.

KPMG har identifierat brister i attest och betalningsrutiner. Stiftelsen har brustit i att uppdatera attestrutin och har heller inte dokumenterat ansvarsområden och ersättning för det arbete som Kommunalråd och ekonomichef utför åt stiftelsen efter 2018.

Kommunalrådets olika roller inom stiftelsen ställer höga krav på transparensen och tydliga avtal/instruktioner avseende ansvar och ersättning då här kan föreligga intressekonflikter. KPMG har inte identifierat några avtal/instruktioner eller annan dokumentation avseende Kommunalrådets roller, ansvarsområden eller ersättning när denne tar roll som arbetande styrelseordförande i stiftelsen.

KPMG kan konstatera att ekonomichef signerat ett underlag i annans namn. Huruvida detta utgör urkundsförfalskning faller utanför KPMG:s kompetens varför vi hänvisar till juridisk expertis. KPMG kan i sin utredning inte finna några andra misstänkta oegentligheter.

KOMMENTAR FRÅN STORFORS KOMMUN:
- Vår ambition är alltid att göra rätt och att vara transparenta, vi jobbar i demokratibranschen men är naturligtvis inte felfria. Utifrån den här granskningen kan vi konstatera att vi hade behövt vara tydligare och formaliserat avtalen på ett bättre sätt. Det positiva är att vi lär oss att bli ännu mer vakna och tydliga genom sådana här processer, säger kommunchef Mats Öman.

KOMMENTAR FRÅN STIFTELSEN BJÖRKÅSEN:
- Det är jättebra att KPMG är färdiga med granskningen, nu ska jag läsa igenom detta i lugn och ro och därefter vidta åtgärder så att eventuella oklarheter mellan stiftelsen och kommunen reds ut. Det är alltid bra att bli granskad, det gör vår verksamhet ännu bättre, säger Hans Jildesten, ordförande för Stiftelsen Björkåsen.

HELA UTREDNINGEN KAN LÄSAS HÄR Pdf, 428.2 kB.

Senast publicerad av Eva Wiklund