Logotype för Storfors kommun

Beslut i korthet från KS 5 juni 2023

Här finns några av de beslut som kommunstyrelsen fattade under mötet den 5 juni.
Fullständigt protokoll publiceras på kommunens digitala anslagstavla.

Oppositionsråd vikarierar i juli
Under juli månad har kommunalråd Eva-Lotta Härdig semester och då vikarierar oppositionsråd Ingemar Olsson på posten som kommunalråd. Ingemar nås på tel 070-626 00 84.

Beslut om kommunala badplatser
Följande badplatser är kommunala; Lungsund, Badsta i centralorten, Kyrksten och Jordkullen. Hytte är inte längre en kommunal badplats.

Prognos utifrån tertialbokslut
Utifrån det delårsbokslut som gjorts till och med april visar prognosen på ett underskott på knappt sex miljoner kronor. Största delen av underskottet rör verksamheter inom vård och stöd och en del även kommunövergripande verksamhet inklusive färdtjänst. En mindre del rör verksamhet skola och förskola. En omfattande omställning är på gång i och med anpassningen till prislappsbudget 2024, men många av de åtgärder som genomförs för en budget i balans får inte full genomslagskraft förrän 2024.

Omorganisation ekonomienheten
Som en anpassning till budgetläget och kraven på allt mer specialiserade och avancerade kunskaper inom ekonomienheten föreslog verksamheten nerdragning av ekonomiassistenter med 60 % tjänst. Enheten har därefter en bemanning på tre ekonomer och en ekonomichef. KS fattade beslut enligt verksamhetens förslag.

Bidrag till bygglov för hembygdsgårdens takbyte
Storfors Hembygdsförening är nästan i mål med finansieringen av takbytet på Hembygdsgården och räknar med att komma igång med arbetet så snart bygglovet är klart. Föreningen ställde en fråga till KS om finansiering av bygglovet. KS beslutade att ge föreningen finansiering av bygglovet med 7960 kronor.

Friskvård för högstadieelever
Tidigare har högstadieelever på Vargbroskolan haft möjlighet att köpa subventionerade gymkort. Under 2022 erbjöds 105 elever subventionerade varav 64 gymkort registrerades på våren och 63 stycken på hösten. Enligt registreringen är det främst åk 7 som nyttjat gymkorten. Övriga elever har ett snitt på fem inpasseringar i månaden. Av de elever som nyttjat gymkorten är 60 % pojkar och 40 % flickor. En kartläggning genomfördes under 2021-2022 av de socioekonomiska förutsättningarna i Storfors kommun utifrån att Storfors utgör ett idrottssvagt område och uppvisar höga siffror vad gäller barnfetma och övervikt. Med stöd av kartläggningens resultat ska kommunen skapa ett övergripande folkhälsoarbete med tillhörande åtgärder. För att säkerställa att kommunens insatser ger resultat och effekter har ett samarbete initierats med Uppsala universitet och Karlstads universitet med interventioner och följeforskning. Detta väntas ge beslutsfattare underlag för att skapa mer jämlika förutsättningar för barn och ungas hälsa. KS beslutade att ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda vilka insatser folkhälsoarbetet ska prioritera.

Samråd om planförslag för Herrnäset 1:101
Just nu pågår ett detaljplanearbete gällande Herrnäset 1:101. Målsättningen är att möjliggöra för 20 till 30 tomter för småhusbebyggelse för både permanentboende och fritidshus. Nu ska planförslaget gå ut på samråd under tiden 1 juli till 30 september. Förslaget kommer att skickas till berörda grannar och även ställas ut i kommunhuset samt på kommunens webbplats. Samrådet är ett första tillfälle för berörda parter till insyn och påverkan. Efter samrådsskedet, bearbetas planförslaget genom att inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Antagande av detaljplan för Kyrkstens skola
KS rekommenderar kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Kyrkstens skola.

Översyn av kommunens organisation
Juhani Verkkoperä (sd) framförde som ett nämndinitiativ att genomlysa organisationen i hela kommunen, vilket går helt i linje med tidigare politiska beslut. Nämnden beslutade att överlämna nämndinitiativet/ärendet till förvaltningen för beredning och kommunchefen fick i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för nämndinitiativ.

Pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider
En förfrågan om pedagogisk omsorg på obekväma arbetstider, så kallad ”nattis” har inkommit. KS konstaterar att det i dagsläget endast rör sig om behov för ett eller två barn vilket är en för låg efterfrågan för att starta den typen av verksamhet och avslog därför förfrågan. Verksamheten fick i uppdrag att genomföra en kartläggning i kommunen för vidare utredning av behovet av omsorg på obekväma arbetstider.

Budget 2024
KS rekommenderar KF att fatta beslut om budgetförslaget från verksamheten enligt nedanstående:
För 2024 budgeteras verksamheternas nettokostnader till drygt 262 miljoner kronor. Detta att jämföra med budget för 2023 som ligger på drygt 266 miljoner kronor. Budgeterat överskott blir drygt 13 miljoner kronor.

Kommunövergripande verksamhet har fått en större teknisk ram jämfört med 2023, delvis på grund av att investeringar görs och att avskrivningar belastar verksamheten. Politisk verksamhet har också fått ett utökat budgetutrymme eftersom budgetering sker i nivå med liknande kommuner. Skolan har fått en mindre teknisk ram, jämfört med 2023. Vård och stöd har också fått en minskning av sin budgetram. Anpassningar har gjorts i budget till genomsnittliga kostnader för Sverige, justerat med förutsättningarna för just Storfors kommun enligt skatteutjämningssystemet.

I prislappsmodellen görs även politiska prioriteringar och inför 2024 föreslår budgetberedningen kommunfullmäktige att prioritera följande:
För verksamhetsområde kommunövergripande prioriterades allmän höjning av budgetram för teknisk drift, anställning av IT-kompetens, programutveckling, omställningsmedel, kvalitetssäkrade leder, folkhälsa, BUS, föreningsbidrag, mediabudget på biblioteket samt slagverkstjänst med ett totalt utrymme av 3,29 mnkr.
För verksamhetsområde skola prioriterades frukt och frukost samt socialpedagog-hälsocoach med ett totalt utrymme av 0,65 mnkr.
För verksamhetsområde vård och stöd prioriterades att fortsätta att ha ej delade turer inom hemtjänst och Säbo, ett större äldreboende än vad behov finns för just nu, fortsatt hyra av äldreboende via Trygga Hems-föreningen, 1,1 enhetschef på IFO.

Prioriteringar antagna av budgetberedningen uppgår till 8 miljoner kronor. Budgetberedningen hade en intention att få ett högre resultatutrymme eftersom att arbete pågår under 2023 för att effektivisera verksamheterna. Resultatet för effektiviseringarna är osäkra för helår och risk finns för ett underskott år 2023 som kan behövas återställas år 2024, därför intentionen av ett större resultatutrymme.

KS föreslår också kommunfullmäktige att fatta beslut om följande övergripande mål:

Ekonomiska mål:
- Årliga resultat, som andel av skatter och bidrag ska ej understiga två procent.
- Investeringar, som utöver de som taxefinansieras eller bedöms som strategiska, självfinansieras till 100 procent
- Soliditeten ska förbättras med 2% per år. exklusive pensionsförpliktelse.

Förbättrad folkhälsa:
Hela kommunen ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv. Kommunen ska utvecklas avseende vackra platser att besöka och bo på. Idrottslivet ska utvecklas både vad gäller organiserade som oorganiserade aktiviteter med syfte att introducera barn och ungdom till aktiviteter som minskar övervikt och fetma. Kommunens äldre ska ha tillgång till trygga platser och god vård.

Förbättrad kompetensförsörjning:
Storfors kommun ska ha ett växande antal kommuninvånare som möts av ett rikt näringsliv. Ett näringsliv som ökar både genom att befintliga företag växer och att nya etableringar sker och där upplevelsen är att kommunen utgör ett bra stöd i dessa processer. Ett särskilt fokus ska läggas på samarbetsformer kring satsningar som görs i linje med det ökade totalförsvaret i närområdet. Kommunen ska ta ett stort ansvar för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunens geografiska område genom att stärka individer att nå en hög grad av fullföljd utbildning. Sedan ska kommunen som arbetsgivare säkerställa sin framtida kompetensförsörjning genom att föregå med gott exempel och utgöra en attraktiv arbetsplats genom ett utvecklat kvalitetsarbete och en god arbetsmiljö.

Senast publicerad av Eva Wiklund