Logotype för Storfors kommun

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 17/1

Karta över Herrsjönäset

20-talet nya tomter planeras på Herrnäset.

Några av de beslut som fattades av kommunstyrelsen presenteras här nedan. Fullständigt protokoll publiceras på kommunens hemsida när det är justerat.

Start för detaljplanearbete i Herrnäset
Kommunstyrelsen fattade enhälligt beslut om att upprätta en detaljplan för Herrnäset 1:101 för att möjliggöra bostäder på platsen. Området ligger intill ett sommarstugeområde med utsikt över sjön Alkvettern. Markägaren vill möjliggöra avstyckning av ett 20-tal fastigheter som ska ligga mer än 100 meter från vattnet, i skogsbrynet. Marken sluttar uppåt i skogen vilket gör att bostäderna skulle få fin utsikt även i de bakre raderna. Tanken är att lämna en skärm av vegetation mot sommarstugeområdet. Markägaren ser stora utvecklingsmöjligheter när det gäller området, det kan exempelvis bli frågan om en badplats, bastu eller varför inte en bagarstuga – beroende på det intresse som finns, både i sommarstugeområdet och hos framtida nyinflyttade. Om det skulle bli byggnation av föreslaget antal hus så kommer kommunalt vatten och avlopp att dras till området.
- Det känns väldigt roligt att en markägare nu vill satsa i det här området. Beslutet om att bygga ny skola i Kyrksten börjar redan få ringar på vattnet, och det ger verkligen framtidstro, säger kommunalråd Hans Jildesten.

Subventionerade gymkort för högstadieelever även 2022
Kommunstyrelsen fattade under måndagens möte beslut om att förlänga projektet med subventionerade gymkort till högstadieelever. Detta är ett led i kommunens friskvårdsarbete för att minska stillasittande och för att ge bra förutsättningar för elevernas studier.
Projektet har pågått sedan 2018, men på grund av pandemin och de restriktioner som införts när smittoläget varit alarmerande har erbjudandet endast kunnat användas i begränsad utsträckning.
- För att vi ska kunna göra en riktigt utvärdering av satsningen förlängs den nu under hela 2022, säger kommunalråd Hans Jildesten.
Beslutet fattades i enighet av kommunstyrelsen och innebär att alla högstadieelever kan köpa ett terminskort till gymmet för endast 100 kronor på Gymfabriken i Storfors. Resterande kostnad subventioneras av kommunen och även i viss mån av företaget.

Ja till prislappsmodellen
Storfors kommun har haft besök av Sveriges kommuner och Regioners, SKRs, analysgrupp. Under hösten fick kommunledningen en genomgång av den så kallade ”Prislappsmodellen”. Den innebär att alla verksamheter har en ”baskostnad” utifrån kommunens förutsättningar och demografi. Utöver den baskostnaden kan politikerna fatta beslut om olika riktade satsningar för att stärka vissa delar av verksamheten. Malå kommun har exempelvis jobbat med Prislappsmodellen med framgång och fått bättre långtidsplanering för olika verksamheter. Kommunstyrelsen har nu sagt ja till att kommunen går med i prislappsmodellen från 2022. Då kommer arbetssättet att fullt ut påverka budget 2024, men även till viss del 2023. Det förväntade resultatet är bättre långtidsplanering, realistiska budgetramar och medvetna politiska prioriteringar. Kostnaden för att delta i Prislappsmodellen är 95 000 kronor.

Borgensåtagande för Storfors Sport- och aktivitetscenter
Kommunstyrelsen fattade enhälligt beslut om att föreslå kommunfullmäktige ingå ett borgensåtagande på 40 miljoner kronor för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta under byggtiden av Storfors Sport- och aktivitetscenter. Efter byggtiden föreslås kommunfullmäktige att ingå ett borgensåtagande på 20 miljoner kronor för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter byggtiden.

Senast publicerad av Eva Wiklund