Logotype för Storfors kommun

Medborgarförslag

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i kommunen att ta upp ett ärende i fullmäktige. Även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt har rätt att ta upp ett ärende. Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare. Medborgarförslag är ett bra sätt att på ett direkt sätt påverka den politik som förs i kommunen.


Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Storfors kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag (8 kap. 1 § KL)

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • får inte ta upp ämnen av olika slag.
  • väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. (5 kap. 1 § KL)

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. (5 kap. 23 § KL)

Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. (5 kap. 34 § KL)

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. (5 kap. 35 §, 6 kap. 34 § KL)

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. (6 kap. 25 § KL)

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. (5 kap. 72 § KL)

Senast publicerad av Eva Wiklund