Logotype för Storfors kommun

Granskningshandlingar Koltorp 1:18

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-14 att godkänna planförslaget för samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.


Samråd har pågått under tiden 28 maj 2021 – 19 juni 2021. Under samrådstiden har plan-förslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset.

Brev med information och planhandlingar har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2016-05-26 av Metria AB, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Under samrådstiden har 4 yttranden kommit in. Dessa presenteras i denna samrådsredogörelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av kommunens kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet, föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de ev. sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda redovisas. Angivet datum är ankomstdatum.

Nu finns granskningshandlingar att läsa samt samrådsredogörelse för Koltorp 1:18.

Handlingarna finns också utställda i kommunhuset. Djupadalsgatan 20, fram till och med den 30 juni.

Samrådsredogörelse Pdf, 278.9 kB. Länk till annan webbplats.

Granskning planbeskrivning Pdf, 2.1 MB. Länk till annan webbplats.

Granskning ÄDP Länk till annan webbplats.

Senast publicerad av Eva Wiklund