LIS-plan

Granskningsutlåtande

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område.
Totalt har förslaget pekat ut 10 LIS-områden, som efter inkomna synpunkter i granskningsfasen har reviderats till att omfatta 8 LIS-områden.

SAMRÅD OCH GRANSKNING
LIS-planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-03-21 till och med 2017-04-18 och granskning har skett under perioden 2018-06-29 till och med 2018-08-10, med möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och gransknings-utlåtande, som presenteras nedan tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar.

ANTAGANDE
Sammantaget bedöms nu LIS-planen vara redo för antagande.


Eventuella frågor bevaras av utvecklingsstrateg Kenneth Sandén på tel.0550-651 39 eller till Henric Erntsson Konsult på tel. 070-577 95 91.

 

HÄR NEDAN FINNS AKTUELLA PLANHANDLINGAR:

GranskningsutlåtandePDF

Meddelande om granskningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - planhandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.PDF

Översiktsplan 2013

LIS-områden

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-12-19