LIS-plan

Meddelande om granskning

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen.
Totalt pekar förslaget ut 10 LIS-områden, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område.

Förslaget till LIS-plan är nu föremål för granskning enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken under tiden 29 juni – 10 augusti 2018.

Under granskningstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter till kommunen. Planhandlingarna finns tillgängliga nedan.

Förslaget finns även utställt på följande ställen:
* Storfors kommunhus, Djupadalsgatan 20, i foajén
* Biblioteket i Kulturhuset, Centrumplan 1, plan 1

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 10 augusti 2018 till Storfors kommun, Box 1001, 688 29 Storfors eller via e-post till: storfors.kommun@storfors.se

Frågor bevaras av utvecklingsstrateg Kenneth Sandén på tel.0550-651 39 eller till Henric Erntsson Konsult på tel. 070-577 95 91.

 

HÄR NEDAN FINNS AKTUELLA PLANHANDLINGAR:

Meddelande om granskningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - planhandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.PDF

Översiktsplan 2013

LIS-områden

Senast publicerad av Kenneth Sandén 2018-07-02