Granskning detaljplan för Kvarnvägen 2020-04-10 till 2020-04-30

GRANSKNING - Detaljplan för Kvarnvägen, Storfors kommun

Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). Gatan har en funktion att binda samman två delar av Storfors samhälle och genom att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kommunala ansvaret genom drift och underhåll.

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 1:39 och 11:330 som ägs av Storfors kommun, Storfors 1:2 och 14:1 som ägs av Trafikverket samt Storfors 11:347 som är privatägd.

Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata).

Granskningshandlingar har nu tagits fram för planområdet.

Storfors kommun har genom beslut i kommunstyrelsen 2020-03-16 beslutat att planförslaget är redo att ställas ut för granskning till berörda och myndigheter i enlighet med PBL (2010:900). Planen hanteras med ett standardförfarande då planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen, är av begränsat allmänt intresse och inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

Granskningstiden är mellan 2020-04-10 till 2020-04-30. Förslag till detaljplan med handlingar finns tillgängliga på denna sida och i kommunhuset från och med 2020-04-10.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligt senast 2020-04-30 till Storfors kommun, box 1001, 688 29 Storfors eller mail storfors.kommun@storfors.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

För mer information kontakta kanslichef Oskar Eklöf på 0550-65103 eller oskar.eklof@storfors.se.

Läs hela planbeskrivningen med tillhörande handlingar under länkar

Senast publicerad av Oskar Eklöf 2020-04-29