Logotype för Storfors kommun

Hälsoskyddsverksamhet

Verksamheter som kan utsätta människor för risk för ohälsa får tillsyn av miljökontoret och vissa typer av verksamheter ska anmäla sin verksamhet i god tid innan verksamheten startar.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter som enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljökontoret räknas:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad
  • Förskolor/skolor

Solarier är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5 10§).

Anmälan ska skickas in i god tid innan verksamheten startar. För en anmälningspliktig verksamhet tas en avgift ut. När miljökontoret har fått in en anmälan inspekteras lokalen och du får ett skriftligt beslut. Myndighetsnämnden kan om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Miljökontoret bedriver tillsyn även vid de hygienlokaler och verksamheter med hälsoskydd som inte är anmälningspliktiga därför är det bra om du anmäler även icke anmälningspliktig verksamhet till miljökontoret. Exempel på icke anmälningspliktiga verksamheter är massör, frisör, nagelteknolog, hudvård, kroppsvård, tillfälligt boende, lokaler för vård och annat omhändertaganade, idrottsanläggningar m.m.

Avgifter och taxor

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen, avgiften är dock årlig för att jämna ut kostnaden. Verksamheten erhåller på sikt den tillsyn de betalar för. För verksamheter där miljö- och hälsoriskerna är ännu mindre kan det gå många år mellan tillsynsbesöken och verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som nedlagts på tillsynen.

Kommunfullmäktige i Storfors kommun har beslutat att avgiften för tillsyn inom miljöbalkens område ska vara riskbaserad. Det betyder att det är verksamhetens risk att påverka miljön och människors hälsa som bestämmer hur många tillsynstimmar som behövs och därmed hur stor avgiften blir för verksamheten. För att fastställa tillsynsbehovet utgår man från vilken typ av verksamhet som bedrivs vilket ger företaget en grundtid. Sedan beaktas ett antal faktorer som medför extra risk för miljön eller människors hälsa vilka kan ge företaget ytterligare tillsynstid.

I taxan och dess bilagor framgår hur tillsynsbehov och avgift fastställs för varje verksamhet:

Se länkar i högerspalten.

 

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga