Logotype för Storfors kommun

Hälsoskydd

Verksamheter som kan utsätta människor för risk för ohälsa får tillsyn av miljökontoret och vissa typer av verksamheter ska anmäla sin verksamhet i god tid innan verksamheten startar.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter som enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljökontoret räknas:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad
  • Förskolor/skolor
  • Solarier är också anmälningspliktiga och det enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5 10§).

Anmälan ska skickas in i god tid innan verksamheten startar. För en anmälningspliktig verksamhet tas en avgift ut. När Miljökontoret har fått in en anmälan inspekteras lokalen och du får ett skriftligt beslut. Miljö- och byggnadsnämnden kan om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Miljökontoret bedriver tillsyn även vid de hygienlokaler och verksamheter med hälsoskydd som inte är anmälningspliktiga därför är det bra om du anmäler även icke anmälningspliktig verksamhet till Miljökontoret. Exempel på icke anmälningspliktiga verksamheter är massör, frisör, nagelteknolog, hudvård, kroppsvård, tillfälligt boende, lokaler för vård och annat omhändertaganade, idrottsanläggningar m.m.

Tillsyn och egenkontroll

Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten har kunskaper om hur man förebygger risker för miljön och människors hälsa. Verksamheten ska upprätta ett egenkontrollprogram enligt Förordningen om egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras hygien, möjlighet till lämplig rengörning, lokalens utformning, användning/förvaring av kemikalier. Vid tillsyn granskas även företagets system för egenkontroll.


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga