Bygglov krävs inte

Oftast är det måttbegränsningar som reglerar om bygglov krävs eller inte för till exempel altaner, staket, murar, med flera. Kontrollera måtten nedan.Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga, men däremot anmälningspliktiga, såsom anmälan för installation av braskamin med flera. Då behöver du skicka in en anmälan på särskild blankett och invänta startbesked.

Olika regler beroende på var du bor

Reglerna för bygglov skiljer sig åt beroende på om du bor inom detaljplanerat område (tätbebyggt område) eller ej (landsbygd). Om du vill veta vad som gäller där du bor, kontakta Karlskoga kommun, Servicecenter.

Inget bygglov krävs

Exempel på när du inte behöver bygglov:

 • Altan eller veranda utan tak, om den inte är högre än 1,5 meter över befintlig marknivå.
 • En skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Murar och plank som är lägre än 1,8 meter får byggas vid uteplatsen. Om planket eller muren ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter, krävs medgivande av de grannar som berörs.
 • Staket i trä eller smide med valfri genomsiktlighet och maximal höjd på 1,2 meter.
 • Pergola, spalje och stängsel som är genomsiktlig kräver inte bygglov oavsett höjd.
 • Skärmtak mindre än totalt 15 kvm, dock inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Häck eller annan växtlighet, dock max höjd är 0,8 meter vid gatukorsningar och utfarter.

Altan, veranda

Ett altandäck kräver vanligtvis inget bygglov, om det inte är högre än 1,5 meter över befintlig marknivå. Undantag, då det blir krav på bygglov även för altan och veranda:

 • om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad, det vill säga om tillbyggnaden räknas att det ökar en byggnads volym.
 • om åtgärden bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt.

Är du osäker på hur din planerade altan bedöms, så ta kontakt med servicecenter.

Regler för friggebod.

Regler för friggebod.

Fristående komplementbyggnader, friggebodar

Reglerna för friggebodar gäller endast för en- och tvåbostadshus. En friggebod får sättas upp i husets omedelbara närhet, om det är en rätt placerad friggebod. Byggnadsarean får maximalt vara 15 kvm. Höjden från mark till taknock får vara högst 3 m. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Med skriftlig intyg från grannar som berörs får friggeboden placeras närmre gränsen.

Friggebod inom strandskydd kräver tillstånd

Observera att inom strandskyddsområde, vilket innebär inom 100 m (inom vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter) från hav, sjöar och vattendrag, krävs tillstånd för friggebodar.

Mur eller plank

Till en- och tvåbostadshus får du göra en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Bygglov krävs inte för:

 • ett tätt/täckt staket, utan mellanrum, med maximala höjden 1,20 meter
 • staket med 50 % genomsiktlighet med maximala höjden 1,50 meter
 • trådstaket med maximala höjden 1,80 meter

Vid högre staket än uppräknade krävs bygglov. Transparenta material räknas inte som genomsiktliga (men det gör exempelvis smidesstaket och trådnätstängsel).

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
Kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Länkar

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-10-11