Logotype för Storfors kommun

Skolskjuts

Nyhet inför läsåret 22/23

From 1 augusti kommer alla grundskoleelever i Storfors Kommun som är berättigade till skolskjuts med busskort att kunna söka digital skolbiljett.

Vårdnadshavare ansöker direkt via Värmlandstrafiks hemsida, Mina sidor. Länk finns under rubriken Länkar till höger.

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Skolskjutsreglemente, Storfors kommun

1. Ändamål

1.1 Enligt skollagens 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

1.2 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

1.3 Enligt skollagens 11 kap 31 § har elever i grundsärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

1.4 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

1.5 Elev i förskoleklass har ingen lagreglerad rättighet till skolskjuts. I Storfors kommun erhåller dessa elever skolskjuts på samma villkor som grundskolans elever i årskurserna 1-3.

1.6 I möjligaste mån utnyttjas linjetrafiken som skolskjuts ända från det att barnet börjar förskoleklass. Först i andra hand ordnas särskild transport.

1.7 All skolskjuts organiseras utifrån varje skolas start- och sluttid, vilket innebär att ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller håltimmar.


2. Definitioner

2.1 Färdväg eller skolväg är den kortaste användbara gång-/cykelvägen mellan hemmet och skolområdet. I det fall särskild gång-/cykelväg saknas så gäller närmaste vanliga väg/gata – med eller utan trottoar.

Med hemmet avses tomtgräns vid in/utfarten till hemmet och med skolområdet avses in- och utfarten till skolområdet.

2.2 Med skolskjuts avses resa till och från skolan med reguljär linjetrafik, eller särskilt för ändamålet anordnad buss- eller skoltaxitur.

För skolskjuts skall reguljär linjetrafik anlitas i första hand.

2.3 Skolskjutsavstånd är det avståndet som erhålls vid mätning med det tekniska hjälpmedel som skolskjutsorganisationen använder i tjänsten

2.4 Gångavstånd är avståndet från elevens hem till närmaste av skolan anvisad på- eller avstigningsplats för skolskjuts. Detta innebär att elev är skyldig att stiga av och på skolskjuts vid anvisad plats.

2.6 Beställningstur eller beställningstrafik är taxi eller buss som ej går i linjetrafik.


3.Rätt till skolskjuts

3.1 Gångavståndet mellan bostaden där eleven är folkbokförd alternativt kommunalt anvisad plats, och den skola som kommunen anvisat, utgör grunden för beviljande av skolskjuts.

Följande avstånd gäller:

 för elever i förskoleklass och åk 1-3 överstiger 2 kilometer

 för elever i åk 4-6 överstiger 3 kilometer

 för elever i åk 7-9 överstiger 4 kilometer

3.2 För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna skall ansökan om skolskjuts ske inför varje läsår. Ansökan skall ske i god tid, senast vecka 21, och undertecknas av vårdnadshavare.

Om behovet ändras under läsåret skall anmälan om ändring ske så snart som möjligt.

3.3 För varje elev görs en individuell bedömning, vilket kan få till följd att elever som bor inom samma bostadsområde behandlas olika.

3.4 I möjligaste mån ska dock elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Skolskjuts utgår inte för elever inom ett bostadsområde där endast ett fåtal elever har avstånd som överstiger nämndens avståndsgränser. Avstånd till skolan respektive hållplats/upphämtningsställe kan därför för de längst bort boende överstiga angivna avståndsgränser.

3.5 Elev med kortare skolväg än det som anges i 3.1 kan få skolskjuts om skolvägen bedöms vara påtagligt trafikfarlig i relation till elevens ålder, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Faktorer som beaktas är bl.a. trafikintensitet, inslag av tunga fordon, vägbelysning, vägbredd, vägunderhåll, siktförhållanden och möjligheter att korsa eller gå efter väg.

3.6 Elev kan beviljas skolskjuts på grund av medicinska skäl som styrks av läkarintyg.

3.7 Rätten till skolskjuts innebär inte med automatik att eleven får skolskjuts från bostaden till skolan. Skolskjutsens färdväg avgör var eleven ska stiga på och av. Längsta gångavstånd till

anvisad påstigningsplats är för:

 elever i förskoleklass och elever i åk 1-3, 2 kilometer

 elever i åk 3-6, 3 kilometer

 elever i åk 7-9, 4 kilometer

3.8 Undantag från fastställda regler om gångavstånd kan medges:

 Om särskilda skäl föreligger som långvarig sjukdom, funktionshinder, psykologiska och/eller sociala skäl som är styrkt av läkarintyg.

 Om skoldagens totala längd (restid och tid i skolan/arbetstid) bedöms orimlig.

 Av trafiksäkerhetsskäl.


4. Väntetider

4.1 Samordning mellan olika verksamheter och av schemaläggning måste ske för att uppnå en effektiv skolskjutsorganisation med bl.a. minimala väntetider. Den sammanlagda väntetiden mellan ankomst till skolan och skolstarten respektive skoldagens slut och avfärd bör inte överstiga 60 minuter per dag.


5. Elever med plats inom skolbarnomsorgen/fritidshem

5.1 Mellan elevens hem och fritidshemmet och omvänt utgår ej skjuts. Vårdnadshavare ansvarar för skjutsar till och från fritidshemmet.

Barn med fritidsplats både före och efter skolan, är inte berättigad till skolskjuts i någon riktning.

Barn med fritidsplats endast efter skola har rätt till skolskjuts till skolan på morgonen.

Barn med fritidsplats endast före skola har rätt till skolskjuts hem från skolan.

Om eleven inte är på fritids alla dagar, beviljas skolskjuts de dagar som eleven endast är på skolan. För att ha denna rätt krävs att schema lämnas terminsvis.


6.Växelvis boende

6.1 Skolskjuts beviljas vid växelvis boende i enlighet med vägledande regeringsrättsdomar samt flera kammarrättsdomar. Om lagstiftningen eller tillämpningen av lagstiftningen ändras, förändras även reglerna för skolskjuts vid växelvis boende på motsvarande sätt.

Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har domstolsbeslut om enskild vårdnad.

Elever i grundskola, förskoleklass och särskola som bor växelvis hos respektive

vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:

 eleven går den skola som kommunen anvisat.

 skolskjutsregler i övrigt för Storfors kommun är uppfyllda, t.ex. avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts.

 eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Storfors kommun.

 det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor till den andre vårdnadshavaren (ska styrkas genom schema, avtal eller dom).

Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig. Vårdnadshavare som begär skolskjuts enligt ovan ska i god tid inför läsåret, senast vecka 21, lämna ansökan på särskild blankett. Ansökan kan avse högst ett läsår i taget eller i förekommande fall återstoden av innevarande läsår.


7. Val av annan skola

7.1 Om vårdnadshavaren väljer annan skola än den skola som anvisats ska kommunen i de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter även anordna skolskjuts i dessa fall.


8. Trafiksäkerhet

8.1 En skolväg som bedöms som trafikfarlig.

Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/skolan löses i samråd mellan kommunen, vårdnadshavare och entreprenör. Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig till hållplatsen/skola måste finnas.

8.2 Riktlinjer vid bedömning av trafikfarlig väg.

En viktig utgångspunkt för Kommunstyrelsens riktlinjer är att alla trafikmiljöer där fordon och barn finns alltid innebär risker. Kommunstyrelsen har att verka för att elevens skolväg är så säker som möjligt och att angivna skolskjutshållplatser utformas så att olycksrisken minimeras.

För att bedöma trafikfarlig skolväg/hållplats måste individuella bedömningar göras.


9. Skolskjutsvägar/Väghållning

9.1 Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt enskilda vägar som i överensstämmelse med gällande regler och krav avseende vägarnas standard och utformning uppbär statliga och/eller kommunala underhållsbidrag.

9.2 För att skolskjutsfordon skall trafikera enskild väg krävs att den är i farbart skick, t.ex. plogad och sandad, annars har entreprenören ej någon skyldighet att utföra skoltransport på enskild väg.


10. Kontroll och tillsyn

10.1 Beträffande inspektion och tillsyn av skolskjutsning gäller Förordning om skolskjutsning och Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).

10.2 Skolskjutsfordonens utrustning och beskaffenhet kontrolleras genom fordonsbesiktning hos t.ex. Svensk Bilprovning.

10.3 Kommunen (beställaren) har rätt att utföra kontroller och uppföljning enligt villkor i gällande avtal.


11. Upphandling

11.1 Skolskjutsentreprenörer antas efter upphandling enligt gällande regler.


12. Informationsskyldighet

12.1 Kommunens reseplanerare ansvarar för att elever som färdas till och från skolan med skolskjuts erhåller adekvat information. Information finns också att hämta på kommunens hemsida.


13. Ansvar

13.1 Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på väg/till från skolan (gäller för elever utan rätt till skolskjuts) eller påstigningsplats, samt under väntetiden vid påstigningsplatsen.

När eleven klivit av skolskjutsen nära hemmet är huvudansvaret vårdnadshavaren.

Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan.

13.2 Kommunen/skolan har ansvaret för eleven när eleven klivit av skolskjutsen vid skolan och under väntetid på skolan.

Under färd till och från skolan är kommunen ansvarig, men ansvaret är i avtal överlämnat till skolskjutsentreprenören, respektive utövaren av linjetrafiken.

14. Olycksfall och sjukdom

14.1 Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för samtliga elever. Vårdnadshavarna ansvarar för att ordna skolskjuts till elev som är i behov av transport på grund av skada, som ersätts av försäkringsbolaget.

Om en elev måste ha skjuts till skolan på grund av medicinska skäl/ sjukdom, så kan skolskjuts utgå genom dispensansökan. Det medicinska behovet ska vara styrkt genom läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

Vid en planerad operation skall ni ta kontakt med ert eget försäkringsbolag i första hand.

Täcker inte er försäkring de transportkostnader som uppstår, kan skolskjuts utgå genom dispensansökan. Det medicinska behovet ska vara styrkt genom läkarintyg eller intyg från skolhälsovården.

15. Skolpass/busskort

15.1 Skolpasset är ett färdbevis för resor med Linjetrafiken till/från skolan, elevkortet gäller för 2 resor per skoldag, ej giltigt lördagar, söndagar, helgdagar och lov. Varje resa inkluderar övergång till tur inom en timme från ankomsttid. Övergång kan göras flera gånger på varje

Skolpasset är personligt och registreras på skolan.

Utan skolpass/ giltigt färdbevis har inte eleven rätt att åka medlinjetrafiken.

16. Beslut och överklagande

16.1 Beslut om skolskjuts fattas avreseplanerare enligt gällande delegationsordning.16.2 Skolskjutsbeslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (22-25 §).

Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.

Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till förvaltningsdomstol men lämnas in till Kommunstyrelsen i Storfors kommun, som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

17. Revidering

17.1 Skolskjutsreglementet revideras vid behov och beslutas i Kommunstyrelsen.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre