Logotype för Storfors kommun

Skolskjuts

Elever som går i någon av våra grundskolor och bor tillräckligt långt bort från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass eleven går i och ansökan ska göras via E-tjänst vid varje byte av stadie då avståndsgräns byts.

Alla grundskoleelever i Storfors Kommun som är berättigade till skolskjuts med busskort kan söka digital skolbiljett istället för fysiskt busskort. Det kan vara lättare att ha ett kort direkt i mobilen och minskar ofta risken att tappas bort. Avgift tas ut vid ersättningskort för borttappat busskort.

Vårdnadshavare ansöker direkt via Värmlandstrafiks hemsida, Mina sidor. Länk finns under rubriken Länkar till höger.


Här kan du läsa ett utdrag om vilka regler som gäller.

Skolskjutsreglemente, Storfors kommun (se länk till höger för fullständig version)

1 Ändamål
1. 1 Enligt skollagens 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

1.2 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

1.3 Enligt skollagens 11 kap 31 § har elever i grundsärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

1.4 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§.Ide fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

1.5 I möjligaste mån utnyttjas linjetrafiken som skolskjuts ända från det att barnet börjar förskoleklass. Först i andra hand ordnas särskild transport.

1.6 All skolskjuts organiseras utifrån varje skolas start- och sluttid, vilket innebär att ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller håltimmar.

2 Definitioner

2.1 Färdväg eller skolväg är den kortaste användbara gång-/ cykelvägen mellan hemmet och skolområdet. I det fall särskild gång-/ cykelväg saknas så gäller närmaste vanliga väg/ gata - med eller utan trottoar.
Med hemmet avses tomtgräns vid in/utfarten till hemmet och med skolområdet avses in- och utfarten till skolområdet.

2.2 Med skolskjuts avses resa till och från skolan med reguljär linjetrafik, eller särskilt för ändamålet anordnad buss- eller skoltaxitur.
För skolskjuts skall reguljär linjetrafik anlitas i första hand.

2.3 Skolskjutsavstånd är det avståndet som erhålls vid mätning med det tekniska hjälpmedel som skolskjutsorganisationen använder i tjänsten

2.4 Gångavstånd är avståndet från elevens hem till närmaste av skolan anvisad på- eller avstigningsplats för skolskjuts. Detta innebär att elev är skyldig att stiga av och på skolskjuts vid anvisad plats.

2.6 Beställningstur eller beställningstrafik är taxi eller buss som ej går i linjetrafik.

3. Rätt till skolskjuts

3.1 Gångavståndet mellan bostaden där eleven är folkbokförd alternativt
kommunalt anvisad plats, och den skola som kommunen anvisat, utgör
grunden för beviljande av skolskjuts.
Följande avstånd gäller:
□ för elever i förskoleklass och åk 1-3 överstiger 2 kilometer
□ för elever i åk 4-6 överstiger 3 kilometer
□ för elever i åk 7 -9 överstiger 4 kilometer

3.2 För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna skall ansökan
om skolskjuts ske inför varje läsår. Ansökan skall ske i god tid, senast vecka
21, och undertecknas av vårdnadshavare.
Om behovet ändras under läsåret skall anmälan om ändring ske så snart
som möjligt.

3.3 För varje elev görs en individuell bedömning, vilket kan få till följd att
elever som bor inom samma bostadsområde behandlas olika.

3.4 I möjligaste mån ska dock elever som bor i ett sammanhållet
bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till skolskjuts. Skolskjuts
utgår inte för elever inom ett bostadsområde där endast ett fåtal elever har
avstånd som överstiger nämndens avståndsgränser. Avstånd till skolan
respektive hållplats/upphämtningsställe kan därför för de längst bort
boende överstiga angivna avståndsgränser.

3.5 Elev med kortare skolväg än det som anges i 3.1 kan få skolskjuts om skolvägen bedöms vara påtagligt trafikfarlig i relation till elevens ålder, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Faktorer som beaktas är bl.a. trafikintensitet, inslag av tunga fordon, vägbelysning, vägbredd, vägunderhåll, siktförhållanden och möjligheter att korsa eller gå efter väg.

3.6 Elev kan beviljas skolskjuts på grund av medicinska skäl som styrks av läkarintyg.

3. 7 Rätten till skolskjuts innebär inte med automatik att eleven får skolskjuts från bostaden till skolan. Skolskjutsens färdväg avgör var eleven ska stiga på och av. Längsta gångavstånd till
anvisad påstigningsplats är för: Elever i förskoleklass och elever i åk 1-3, 2km. Elever i åk 3-6, 3km och elever i åk 7-9, 4km

3.8 Undantag från fastställda regler om gångavstånd kan medges:

* Om särskilda skäl föreligger som långvarig sjukdom, funktionshinder, psykologiska och/ eller sociala skäl som är styrkt av läkarintyg.
* Om skoldagens totala längd (restid och tid i skolan/ arbetstid) bedöms orimlig.
* Av trafiksäkerhetsskäl.

4. Väntetider
4.1 Samordning mellan olika verksamheter och av schemaläggning måste ske för att uppnå en effektiv skolskjutsorganisation med bl.a. minimala väntetider. Den sammanlagda väntetiden mellan ankomst till skolan och skolstarten respektive skoldagens slut och avfärd bör inte överstiga 60 minuter per dag.

5. Elever med plats inom skolbarnomsorgen/fritidshem
5.1 Mellan elevens hem och fritidshemmet och omvänt utgÃ¥r ej skjuts. Vårdnadshavare ansvarar för skjutsar till och från fritidshemmet.
Barn med fritidsplats både före och efter skolan, är inte berättigad till skolskjuts i någon riktning.
Barn med fritidsplats endast efter skola har rätt till skolskjuts till skolan på morgonen.
Barn med fritidsplats endast före skola har rätt till skolskjuts hem från skolan.
Om eleven inte är på fritids alla dagar, beviljas skolskjuts de dagar som eleven endast är på skolan. För att ha denna rätt krävs att schema lämnas terminsvis.

6. Växelvis boende
6.1 Skolskjuts beviljas vid växelvis boende i enlighet med vägledande regeringsrättsdomar samt flera kammarrättsdomar. Om lagstiftningen eller tillämpningen av lagstiftningen ändras, förändras även reglerna för skolskjuts vid växelvis boende på motsvarande sätt.
Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har domstolsbeslut om enskild vårdnad.
Elever i grundskola, förskoleklass och särskola som bor växelvis hos respektive
vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:

– eleven går den skola som kommunen anvisat.
–skolskjutsregler i övrigt för Storfors kommun är uppfyllda, t.ex. avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts.
– eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Storfors kommun.
–det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor till den andre vårdnadshavaren (ska styrkas genom schema, avtal eller dom).
Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig. Vårdnadshavare som begär skolskjuts enligt ovan ska i god tid inför läsåret, senast vecka 21, lämna ansökan på särskild blankett. Ansökan kan avse högst ett läsår i taget eller i förekommande fall återstoden av innevarande läsår.

7. Avsteg från riktlinjerna
7.1 Riktlinjerna utgår tillämpningsföreskrifter till gällande lagregler om skolskjuts. Om riktlinjerna i något avseende strider mot lagregler eller mot fastställd tolkning av skolskjutsbestämmelserna skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar.
7.2 Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt att tillämpa gällande riktlinjer på sätt som föreskrivs i ett enskilt ärende skall ärendet tas upp till behandling i nämnden och nämnden kan där i det enskilda fallet besluta om annan tillämpning av riktlinjerna.
8. Trafiksäkerhet
8.1 En skolväg som bedöms som trafikfarlig.
Säkerhetsfrågor och problem gällande elevens väg mellan hemmet och hållplatsen/ skolan läses i samråd mellan kommunen, vårdnadshavare och entreprenör. Förutsättningarna för att eleven på ett säkert sätt ska kunna ta sig till hållplatsen/ skola måste finnas.

Senast publicerad av Beatrice Jansson Torsdotter