Logotype för Storfors kommun

Storfors bland Sveriges tre bästa skolkommuner

Vargbroskolan och Kroppaskolan ligger i Sverigetoppen.

Vargbroskolan och Kroppaskolan ligger i Sverigetoppen.

Storfors är Sveriges tredje bästa kommunala skolkommun i Sverige.

Det visar den senaste undersökningen från Sveriges kommuner och Landsting, SKL:s Öppna jämförelser 2016.

Det är SKLs tionde jämförelse av skolorna i Sveriges kommuner. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/15 och i undersökningen mäts elevernas kunskaper utifrån sex kunskapsresultat och hänsyn tas till socioekonomiska förutsättningar. När man mäter samtliga skolor, både friskolor och kommunala, hamnar Storfors på en tiondeplats i landet. Bland de kommunala skolorna hamnar Storfors på tredje plats av landets 290 kommuner.

SKL pekar på att elevernas socioekonomiska bakgrund spelar en stor roll för hur de lyckas i skolan. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan skolorna och kommunerna, samtidigt som skolan har i uppdrag att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt oavsett bakgrund. För att visa hur kommunerna lyckas med det har SKL tagit fram modellberäknade värden som visar det kunskapsresultat som respektive kommun förväntas prestera utifrån sina förutsättningar. Avvikelsen mellan kommunens modell­beräknade värde och kommunens faktiska värde visar om kommunen presterar bättre eller sämre än förväntat utifrån just sin elevsammansättning.

I Storfors uppnår exempelvis 86 procent av eleverna i årskurs nio kunskapskraven i alla ämnen. Det placerar Storfors på 29:e plats totalt i landet. Utifrån det modellberäknade värdet borde dock bara 70 procent av niondeklassarna i Storfors uppnå godkänt i alla ämnen – vilket placerar Storfors på en andraplats i landet i SKLs undersökning. Storfors skola presterar alltså långt över sina förutsättningar.

Årets rapport har tema nyanlända elever och i ett avsnitt lyfter SKL ett antal framgångsfaktorer när det gäller arbetet med att ta emot nyanlända elever. En flexibel organisation, lika höga förväntningar på nyanlända som på andra elever, bra språkstöd samt beredskap och kunskap i hela kommunens styrkedja när det gäller mottagandet, är några av de viktiga faktorerna.

Rektor Sven-Erik Rhen är naturligtvis glad över resultatet, som går väl i linje med kommunens mål att ha regionens bästa skola. Men han säger samtidigt att värden kan växla stort mellan olika år på så små enheter som Storfors har.

- Siffror kan gå upp och ner, men ett faktum är att vi har en bra arbetsmiljö för både lärare och elever, väldigt låg personalomsättning, mycket duktiga pedagoger och kanonfina lokaler här i Storfors. Och vi har under många år haft hög lärartäthet, säger han.
En viktig del i framgångarna är också att skolan satsat stort på språkstöd till de nyanlända eleverna. Det finns tre slussar där eleverna går den första tiden, sedan har man sex språkstödjare och dessutom fem lärare som jobbar med ”svenska som andraspråk”.
Och trots att cirka en fjärdedel av Vargbroskolans och Kroppaskolans cirka 400 elever är nyanlända de senaste åren, tycker Sven-Erik Rhen att stämningen är god och inkluderande.
- Det finns respekt från båda håll och jag tycker att de nya tas emot väldigt bra, säger han.

SKLs vd, Håkan Sörman, berömmer i inledningen till rapporten de lärare som kämpar för att ge skolbarn i Sverige bra förutsättningar:

”Vi anser att skolan är mycket bättre än sitt rykte. Tusentals lärare och skol­ledare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Det blev särskilt tydligt förra året då åtskilliga kommuner och skolors förmåga sattes på prov när väldigt många barn och ungdomar anlände med kort varsel. Vi såg ett stort engagemang, krea­tivitet och fokus på att hitta praktiska lösningar”.

Senast publicerad av Eva Wiklund