Logotype för Storfors kommun

Torg och allmänna platser

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg och parker.

Allmän plats

Du behöver tillstånd om du vill ställa upp en byggställning, en container, ett försäljningsstånd (ej torghandelsplats) etc. på en allmän plats, eller anordna ett musikarrangemang, torgmöte eller liknande. 

Tillståndet söker du hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Ansökningsblankett finns via länken till höger.

Torghandel – Storfors kommun

Allmän försäljningsplats är Torget i anslutning till kommunhuset, Djupadalsgatan 20:

  • På den allmänna försäljningsplatsen upplåtes fasta eller tillfälliga saluplatser.
  • Fast saluplats upplåtes för kalenderår – med undantag för marknadsdagar – av enhetschef för Tekniksk drift.
  • Tillfällig saluplats upplåtes av enhetschef för Tekniksk drift.
  • Upphör innehavare av fast saluplats med sin torghandel skall anmälan göras skriftligen till storfors@storfors.se.
  • Ifall en innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till kommunen att platsen kommer att utnyttjas senare under dagen, har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
  • För saluplats uppbär kommunen avgift enligt taxa, vilken fastställes av kommunfullmäktige.
  • Vid upplåtelse av saluplats skall iakttagas att tillfällig saluplats anvisas försäljare i den ordning de anländer.
  • Till samma person kan medges mer än en saluplats under förutsättning av platstillgång, varvid de skall vara belägna intill varandra.


Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre