Medborgarförslag

Välkommen med ditt medborgarförslag! 

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i kommunen att ta upp ett ärende i fullmäktige. Även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt har rätt att ta upp ett ärende. Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare. Medborgarförslag är ett bra sätt att på ett direkt sätt påverka den politik som förs i kommunen.

Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom medborgarförslag ges medborgare större möjligheter att påverka den lokala politikens utformning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte ställas.

Medborgarförslagen får inte heller ha en rasistisk eller odemokratisk innebörd. 

Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda till att engagemanget för kommunal- och landstingspolitiska frågor ökar bland medborgarna.

Regler kring medborgarförslag finns i kommunallagens 5 kapitel. Där framgår att det är upp till varje kommun att besluta om att ge medborgarna möjlighet att ta upp ett ärende i kommunens högsta beslutande organ.

Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte ställas.

Medborgarförslagen får inte heller ha en rasistisk eller odemokratisk innebörd.

Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

När du lämnat in ett medborgarförslag ska du vara medveten om att ditt namn kommer att publiceras i kallelser och protokoll.

Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-03-07