Logotype för Storfors kommun

Djupdykning i kommunens omsorg efter IVO-kritik

Storfors kommun får kritik av IVO efter en tillsyn gällande medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden.

- Vi tar naturligtvis detta på stort allvar, men en del av kritiken gör oss förvånade, säger kommunchef Johan Rosqvist, som också är tf verksamhetschef för vård och stöd.

Tillsynen bygger på en granskning av kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner på plats i kommuner där man även intervjuat patienter, sjuksköterskor och personer i ledande befattning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, menar bland annat att den personal som gör medicinska bedömningar inte har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och att de inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning.

- Vi har hög kompetens bland vår omsorgspersonal med nästan enbart utbildade undersköterskor anställda. Vi behöver undersöka sjuksköterskornas uppgifter till IVO närmare för att kunna förstå vad detta står för, säger Johan Rosqvist, kommunchef och tf verksamhetschef för vård och stöd.

IVO anser också att dokumentationen inte sker enligt gällande regelverk, att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt och att personal som arbetar med patienter i livets slutskede inte har tillgång till information om hur vården ska utföras.

Däremot kommer IVO att ändra i beslutet gällande bristande personalkontinuitet, som skrivits med av misstag.

- Vi har god kontinuitet, både inom gruppen sjuksköterskor och för övrig omsorgspersonal, säger Johan Rosqvist.

När det gäller läkemedelshanteringen är det sjuksköterskornas uppgifter om att de inte alltid hinner följa upp delegeringar till omvårdnadspersonal som ligger till grund för skrivningen.

- Här behöver vi också göra en djupdykning för att fånga upp vad det är som eventuellt inte fungerar, säger Johan Rosqvist.

Gällande brytpunktssamtal är detta ett samtal som läkare ska föra med patient när vården övergår till att vara palliativ, i livets slutskede. I Storfors ser man att 50 procent av de avlidna inte haft något dokumenterat brytpunktssamtal. Motsvarande siffra för hela länet är 68 procent, vilket betyder att fler brytpunktssamtal är dokumenterade i Storfors än i genomsnitt i länet.

”Att brytpunktsamtal inte dokumenteras utesluter inte att de genomförts men bara inte dokumenterats i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen”, skriver IVO i beslutet. Man menar dock att det är själva dokumentationen som ger omvårdnadspersonalen möjlighet att ta del av hur vården den sista tiden i livet ska bedrivas.

När det gäller vårdplaner skriver IVO att 84 procent av patienterna i Storfors saknar en sådan trots att det ska finnas. Även i övriga länet är den siffran hög, 78 procent av värmlänningar på särskilt boende saknar en vårdplan där behovet av behandling på kort och lång sikt beskrivs. Hälso- och sjukvårdens vårdplaner ska däremot inte blandas ihop med de genomförandeplaner som omsorgspersonalen gör för varje person på SÄBO.

Den bild som kunderna på särskilt boende har av vården är dock positiv. I intervjuer med IVO uppger de boende att de alltid får hjälp av vård- och omsorgspersonalen när de inte mår bra samt att de får träffa sjuksköterska och läkare när de inte mår bra. De boende uppger även att de alltid förstår vad personalen säger samt att personalen alltid förstår dem. De säger också att de är trygga med sin vård och behandling.

- Vi kommer att granska IVOs beslut punkt för punkt och självklart säkerställa att de äldre i Storfors får vård och omsorg med god kvalitet, säger Johan Rosqvist.

Senast den 21 februari 2023 kommer Storfors kommun att redovisa till IVO vilka åtgärder som ska vidtas.

Senast publicerad av Eva Wiklund