Lathund för lotterier

VEM FÅR STARTA ETT LOTTERI?

För att en förening ska få ett lotteritillstånd måste man uppfylla vissa krav enligt lotterilagen.

VAD SÄGER LOTTERILAGEN?

§ 15
Tillstånd att ordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är ideell förening och som
a) Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
b) bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
c) Inte vägrar någon inträde som medlem
d) För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

TILLSTÅND BEHÖVS INTE...

§ 19
a) om tillställningen /sammankomsten är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag.
b) Försäljningsområdet är begränsat till det område vilket tillställningen/sammankomsten
sker.
c) Högsta insats 1/6000 basbelopp (cirka 7 kronor)
d) Högsta vinstvärde 1/6 basbelopp (cirka 7000 kronor)
Några exempel på när anordnande av lotterier utan tillstånd kan ske är vid julskyltning,
marknader, tipspromenader, syföreningsauktioner.

SANKTIONER OCH STRAFF

Om en förening eller person anordnar ett olagligt lotteri eller inte följer tillståndsmyndighetens anvisningar kan följande sanktioner vidtas och straff utdömas mot den som anordnat lotteriet.
- Varning
- Föreläggande
- Återkallelse av tillstånd
- Förbud
- Vite
- Böter
- Fängelse i högst två år.

VAD ÄR ETT LOTTERI?

§ 3
Med lotteri avses en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.
Till lotteri hänförs:
1. lottning, gissning, vadhållning eller
liknande förfarande,
2. marknads- och tivolinöjen
3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel
 
Egentligt lotteri - är ett sådant lotteri som anges i §3, punkt 1 och 2, med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.
 
Bingospel - är ett lotteri:
- som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka
- där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan och där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.
 
Automatspel - avses vara:
- varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
- penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
- värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpoletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
- skicklighetsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.

REGLER FÖR GODKÄNDA LOTTER

På lottsedeln ska alltid anges:
- vem som anordnar lotteriet,
- vem som är lotteriföreståndare,
- telefonnummer till lotteriföreståndare,
- att tillståndet har beviljats av Storfors kommun,
- vem som är lotterikontrollant,
- telefonnummer till lotterikontrollant,
- lotteriets försäljningstid,
- antal lotter,
- pris per lott,
- typ av vinster (t ex presentkort),
- vinstvärde för lotteriet ( t ex 50% av försäljningsvärdet, vinstsumman ska alltid vara mellan 35% och 50% av försäljningsvärdet),
- var allmänheten kan ta del av i förväg uppställd vinstplan eller underrättas om dragningen,
- var vinsten kan hämtas ut och
- när vinster senast kan hämtas ut och när icke avhämtade vinster tillfaller lotteriet.

ANSÖKAN OCH AVGIFTER

Det finns två typer av lotteritillstånd att ansöka. Dels ett tillfälligt , §16, och dels
§17 som sträcker sig över 3 år. Vet föreningen om att man ska anordna fler lotterier under en treårsperiod, ska man ansöka om ett treårstillstånd.

AVGIFTER

Tillfälligt lotteritillstånd, § 16
Tillståndet är giltigt i tre månader. Maxbelopp för försäljning bestäms för
varje ansökningstillfälle. Avgift: 300 kronor.
 
Treårigt lotteritillstånd, § 17
Tillståndet är giltigt i tre år. Maxbelopp för försäljning är 20 basbelopp under
tillståndsperioden. Avgift under en 3 års period: 300 kronor.
 
Kontrollantarvode
Kontrollantarvodet är 3% på insatsbeloppet, det vill säga antal sålda lotter x pris per lott.

STEG FÖR STEG!

1. Beslut om lotteri
Föreningens styrelse ska besluta om att ett lotteri ska anordnas. Ta en kopia på styrelseprotokollet och bifoga det med ansökningsblanketten.
 
2. Utse en lotteriföreståndare
Föreningen ska utse en person som är lotteriföreståndare, det vill säga som är ansvarig för lotteriet. Lotteriföreståndaren och kassören bör inte vara samma person. Det ska framgå i styrelseprotokollet vem det är och var man får tag på honom/henne. Namn, adress och telefonnummer ska anges. Vid byte av lotteriföreståndare kontakta kontrollanten.
 
3. Val av lotterityp - tillfälligt eller treårigt
Föreningens styrelse ska även välja vilken typ av lotteri man ska anordna - ett tillfälligt eller ett treårigt. Valet av lotterityp ska framgå i styrelseprotokollet. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde.
 
4. Hämta ansökningsblanketter
Ansökningsblanketter finns via länken i högerspalten.
 
5. Skicka in handlingarna
Följande handlingar ska skickas till Storfors kommun, Box 1001, 688 29  STORFORS
- Föreningens stadgar.
- Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
- Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte.

INSTRUKTION FÖR LOTTERIFÖRESTÅNDARE - ANSVAR MED MERA

Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med
lotterilagen, det meddelade tillståndet och fastställda villkor.

LOTTERIFÖRESTÅNDAREN SKA

- Bestämma tidpunkt med kontrollanterna och eventuellt konsultföretag för genomgång av lotteriet. Vid genomgången gå igenom offerter från företag som ska leverera vinster och visa varuprover på vinster om inte kvalitet och marknadspris klart framgår av offerterna. Redogöra för försäljningsorganisation samt hur lotter och vinster ska distribueras, den slutliga vinstplanen och vilka marknadsförningsåtgärder som planeras.
- Ansvara för att lotter får det utseende och innehåll som kontrollanterna godkänt.
- Själv närvara vid alla dragningar i lotteriet eller utse ersättare samt se till att tillräckligt med personal finns tillgängligt för dragningen.
- Ansvara för att kontakterna mellan lotteriet och tillståndsmyndigheten (kultur- och fritidsförvaltningen) och kontrollanterna går genom föreståndaren.
- Ansvara för att förfrågningar och klagomål från allmänheten gällande lotteriet besvaras utan dröjsmål och i viktiga frågor samråda med kontrollanterna.
- Informera kontrollanterna om väsentliga frågor som rör tillsyn och kontroll över lotteriet och rådgöra med dem i tveksamma fall.
- Meddela tillståndsmyndigheten (kultur- och fritidsförvaltningen) omedelbart om uppdraget som lotteriföreståndare inte kan utföras.
- Ansvara för att reklam och trycksaker för lotteriet inte strider mot lotterilagen eller tillståndet eller på annat sätt är oetiskt.
- Ansvara för att innehållet i den officiella dragningslistan överensstämmer med den dragning kontrollanterna utfört.
- Ansvara för att redovisning av lotteriet lämnas till kontrollanterna inom 2 månader.


Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-12-18