Hälso- och sjukvård

Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Detta innebär att den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka sitt landstings sjukvårdsinrättningar (Vårdcentral) har rätt till hemsjukvård.
 
Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte.

Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Landstingets sjukvårdsinrättningar

Hemsjukvård kan innebära besök från både undersköterska och sjuksköterska/ distriktssköterska.

Vård i livets slutskede

När livet närmar sig slutet är det av betydelse att individen och närstående känner sig trygga. Målet med den vård och omsorg som ges i livets slutskede är bästa möjliga livskvalitet. Den hjälp och det stöd som ges ska syfta till att lindra symtom, skapa trygghet och lugn. Sker vården i hemmet ser kommunen till att erbjuda den stöttning som behövs. 


Telefon

0550-651 00 (växeln)


Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hans-Bertil Hermansson
0550-652 85

Enhetschef
Cindy Withofs
0550-652 52


Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-08-12