Adoption

I frågor rörande nationella och internationella adoptioner har socialnämnden en rad olika uppgifter och ansvarsområden.

Adoption

Vid internationell adoption  ansvarar IFO för att se till och utreda att de nyblivna föräldrarna är väl förberedda och lämpade att ta emot ett barn från ett annat land. Detta sker genom att föräldrar anvisas till den obligatoriska föräldrautbildningen och genom en medgivandeutredning. Utifrån vad som kommit fram i utredningen fattas ett beslut om medgivande av IFO. Om den sökande beviljats ett medgivande och sedan föreslagits ett barn för adoption ska IFO ta ett beslut om samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. IFO har även ett ansvar för att föräldrarna får det stöd och den hjälp som de behöver när adoptionen är genomförd.

Medgivandeutredningen

Utredningen utgår från adoptivbarns behov och görs av en socialsekreterare. Utredningen ska innehålla information om de sökandes;
- kunskap, insikter och beredskap för adoptivbarns allmänna och specifika behov 
- föräldraförmåga
- förutsättningar för adoption i relation, nätverk och miljö

De sökande får lämna uppgifter om sin hälsa med hälsodeklaration och läkarintyg. Information om de sökandes personliga egenskaper hämtas in genom referenser från personer som de sökande själva hänvisar till.  Utredningen avslutas med socialsekreterarens bedömning och förslag till beslut. Innan utredningen lämnas till nämnden för beslut får de sökande läsa igenom utredningen och lämna synpunkter.

Vid nationella adoptioner  ska både den kommun där barnets vårdnadshavare är folkbokförd och den där sökande är folkbokförd lämna yttrande till tingsrätten.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Kristina Elmström