Avgifter inom vård och omsorg

Avgifter inom vård och omsorg i Storfors kommun januari 2020 (broschyr)Word

Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda. Avgifter för vård och omsorg har fastställts av Kommunfullmäktige i Storfors kommun.

Maxtaxa skyddar mot för höga avgifter.

Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg brukar kallas maxtaxan.

Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Maximal avgift från och med 2021-01-01 är 2 139: -/månad och person.

Alla avgifter och minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring.

Minimibeloppet 2021 är justerat utifrån prisbasbeloppet för 2021, för;

 • Ensamstående: 5 373: -/mån.
 • var och en av sammanlevande makar och sambor: 4 540: -/mån

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för:

 • Livsmedel, alla måltider
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning, telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor
 • Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

När kommunen räknar ut vilken avgift du skall betala utgår man från din nettoinkomst minus förbehålls-belopp.

(Nettoinkomst är inkomst efter skatt och förbehållsbelopp är minimibelopp och bostadskostnad.)

Makar: Inkomsterna räknas samman och delas med två.

Sambor och andra sammanlevande: Inkomsterna räknas som för ensamstående.


Avgifter i Storfors kommun

Gäller från och med 1 januari 2020

I enlighet med prisbasbeloppet för 2020 och taxan för hemtjänst, vård och omsorg 2020, antagen av Kommunfullmäktige den 19 december 2019 § 225.

OBS! Nya avgifter för 2021 kommer att beslutas av Kommunfullmäktige den 18 mars 2021. Nedan är endast kostnaden för trygghetslarm uppdaterad till årets siffror.

Maxtaxan:
Högkostnadsskyddet är 2 139: -/mån från och med 2021-01-01.

Följande insatser beräknas mot avgiftsutrymmet i Maxtaxan.

Avgiftsslag

Avgift

Personlig omsorg i hemtjänst

538 kr/mån

Inköp

176 kr/tillfälle

Städ

380 kr/tillfälle

Tvätt

422 kr/tillfälle

Kommunal Hälso- och sjukvård

125 kr/besök

Trygghetslarm

335 kr/mån

Installationsavgift 440 kr. Faktisk kostnad för tilläggslarm, tex röklarm och rörelselarm.

Ledsagare

173 kr/tillfälle

Aktivering

173 kr/tillfälle

Avlastning/tillsyn i hemmet

173 kr/tillfälle

Avgift för hemsändning av mat.

10 kr/dag och hushåll

Personlig omvårdnad korttidsplats.

2 125 kr/mån 70,83kr/dygn

Personlig omvårdnad och service på särskilt boende

2 125 kr/mån 70,83 kr/dygn

 

Avgift för hemtjänst (SoL) omfattar alla insatser i eget boende som utförs av vårdpersonal. Insatserna är alltid individuellt anpassade och beslutas efter individuell behovsbedömning.

Hälso- och sjukvård (HSL)innebär insatser utförda av distriktssköterska/

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller när undersköterska/vårdbiträde utför sjukvårdande behandling på delegation.


Avbokning av SoL och HSL insatser

Avbokning av SoL och HSL insatser som utförs av vårdpersonal och

som utförs i kommunal regi ska ske minst 3 vardagar innan besöket.

Den som inte avbokar sitt besök 3 dagar innan besöket skall utföras och som inte har giltigt skäl för sen avbokning får betala 300 kronor i avbokningsavgift.

Avgiften läggs utanför beloppet för maxtaxa. (Beslut KF § 171/2019).

Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Avbokning av insats/besök görs till hemtjänst/gruppledare alternativt samordnare för planeringen.

Telefontid för avbokning:

Hemtjänst alla dagar mellan 10.00–18.00 på telefon 0550-652 71 Samordnare måndag-fredag mellan 08.00-15.00 på telefon 0550-652 79.

Övrigt

Matdistribution, hemsänd matlåda

47: -/matlåda + 10:-, avgift för hemsändning per dag och hushåll.

Avgiften för hemsändning av matlåda (10:-/dag) beräknas inom maxtaxan.

Larm och Cliq-nyckel

För skadad eller förlorad larmapparat eller larmknapp får kunden

betala faktisk kostnad.

För skadad eller förlorad Cliq-nyckel får kunden betala faktisk kostnad.


Korttidsplats/avlastning

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift max 2 125:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 495:-/månad

(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Särskilt boende

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift max 2 125:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 495:-/månad

(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Möbler 350:-/månad

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.


Hyror i särskilt boende

Hyror i särskilt boende regleras med hyreskontrakt.

Du kan du söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.


Hemtjänstavgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att exempelvis avgiften för januari månad debiteras i februari och förfallodatum är den 30:e mars osv. (Förfallodatum i februari är den 28:e).

 • Hemtjänstinsatser och omvårdnad debiteras i efterskott,
  från och med dagen då insatsen påbörjas och till och med dagen innan insatsen avslutas.
 • Trygghetslarm debiteras i efterskott per månad,
  från och med månaden då larmet installeras till och med månaden innan larmet tas bort.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om avgift eller förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten.

En överklagan ska skickas till Kommunstyrelsen inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet.

En besvärshänvisning för detta medföljer det avgiftsbeslut som du får i samband med att du fått någon insats beviljad.

Önskar du mer information gällande avgifter för vård och omsorg, kontakta gärna vår avgiftshandläggare

Cecilia Collin

Telefon 0550 – 651 53

Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20,

vån 2.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Cecilia Collin
Telefon: 0550-651 53
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Senast publicerad av Eva Wiklund