Avgifter inom vård och omsorg

Avgifter inom vård och omsorg i Storfors kommun mars 2018 (broschyr)PDF

Hur mycket kostar det?

Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda. Avgifter för vård och omsorg har fastställts av Kommunfullmäktige I Storfors kommun, utifrån de ramar som staten har satt upp.
Lagen skyddar mot för höga avgifter.

Maxtaxa skyddar mot för höga avgifter.
Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg brukar kallas maxtaxan.
Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Maximal avgift fr o m 2018-03-01 är 2 044: -/månad och person.

Alla avgifter och minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring.

Minimibeloppet 2018 är för:
Ensamboende 5 136: -/mån.
Sammanlevande makar och sambor 4 340: -/mån

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för:
Livsmedel, alla måltider
Kläder och skor
Fritid
Hygien
Förbrukningsvaror
Dagstidning, telefon, Tv-avgift
Möbler och husgeråd
Hemförsäkring
Hushållsel
Resor
Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

När kommunen räknar ut hur stor avgift du skall betala utgår man från din nettoinkomst (inkomst efter skatt) — förbehållsbelopp (minimibelopp + bostadskostnad).

Makar: Inkomsterna räknas samman och delas med två.

Sambor och andra sammanlevande:
Inkomsterna räknas som för ensamstående.

Avgifter i Storfors kommun
Gäller fr o m 1 mars 2018

I enlighet med prisbasbeloppet för 2018 och Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2018, antagen av Kommunfullmäktige den 7 februari 2018 §4.
Maxtaxan - högkostnadsskyddet är 2044:-/månad från och med 2018-03-01

Följande tjänster beräknas mot avgiftsutrymmet i Maxtaxan.

 

Avgiftsslag

 

 

Avgift

 

 

Personlig omsorg i hemtjänst

 

 

518 kr/mån

 

 

Inköp

 

 

170 kr/tillfälle

 

 

Städ

 

 

350 kr/tillfälle

 

 

Tvätt

 

 

410 kr/tillfälle

 

 

Kommunal Hälso- och sjukvård

 

 

120 kr/besök

 

 

Trygghetslarm

 

 

310 kr/mån

 

 

Ledsagare

 

 

170 kr/tillfälle

 

 

Aktivering

 

 

170 kr/tillfälle

 

 

Avlastning/tillsyn i hemmet

 

 

170 kr/tillfälle

 

 

Avgift för hemsändning av mat.

 

 

10 kr/dag och hushåll

 

 

Personlig omvårdnad korttidsplats.

 

 

2 044 kr/mån

 

68,13kr/dygn

 

 

Personlig omvårdnad och service på särskilt boende

 

 

2 044 kr/mån

 

68,13 kr/dygn

 


Avgift för hemtjänst omfattar alla insatser i eget boende som utförs av
vårdpersonal. Insatserna är alltid individuellt anpassade och beslutas
efter individuell behovsbedömning.

Hälso- och sjukvård innebär insatser utförda av distriktssköterska/
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller när undersköterska/vårdbiträde utför sjukvårdande behandling på delegation.


Avbokning av insatser

Observera att en insats måste avbokas minst 3 dagar i förväg för att avgift inte ska tas ut.

Avbokning av insats görs till gruppledare, telefon 0550-652 71, eller
Samordnare för planeringen, telefon 0550-652 79.

Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Insatsen Personlig omsorg berörs inte då avgift för den utgår per månad.

Övrigt

Matdistribution, hemsänd matlåda37: -/matlåda + 10:-, avgift för hemsändning per dag och hushåll.

Avgiften för hemsändning av matlåda (10:-/dag) beräknas inom maxtaxan.

Korttidsplats/avlastning

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.
Omvårdnadsavgift max 2 044:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 300:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Särskilt boende

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift max 2 044:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 300:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Möbler 350:-/månad

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Hyror i särskilda boenden

Lägenheterna på Hammargården och Kroppavägen 5 regleras med hyreskontrakt.


Avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen

Permanent boendeplats på Smeden, regleras inte
av hyreslagen, avgift 2 100:-/mån.

Egen hemförsäkring bör tecknas.

Du kan du söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.


___________________________________________

Hemtjänstavgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att exempelvis avgiften för januari månad debiteras i februari och förfallodatum är den 30:e mars osv. (Förfallodatum i februari är den 28:e).

  • Hemtjänstinsatser och omvårdnad debiteras i efterskott, från och med dagen då insatsen påbörjas och till och med dagen innan insatsen avslutas.
  • Trygghetslarm debiteras i efterskott per månad, från och med månaden då larmet installeras till och med månaden innan larmet tas bort.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om avgift eller förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten. Läs mer här>
En överklagan ska skickas till Kommunstyrelsen inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet.

En besvärshänvisning för detta medföljer det avgiftsbeslut som du får i samband med att du fått någon insats beviljad.

Önskar du mer information gällande avgifter för vård och omsorg, kontakta gärna vår avgifts-handläggare.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Nina Karlsson
Telefon: 0550-651 53
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-09-13