Avgifter inom vård och omsorg

Avgifter inom vård och omsorg i Storfors kommun januari 2019 (broschyr)Word

 

Hur mycket kostar det?

Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda. Avgifter för vård och omsorg har fastställts av Kommunfullmäktige I Storfors kommun, utifrån de ramar som staten har satt upp.
Lagen skyddar mot för höga avgifter.

Maxtaxa skyddar mot för höga avgifter.
Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg brukar kallas maxtaxan.
Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Maximal avgift fr o m 2019-01-01 är 2 089: -/månad och person.

Alla avgifter och minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring.

Minimibeloppet 2019 är för:
Ensamboende 5 249: -/mån.
Sammanlevande makar och sambor 4 435: -/mån

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för:
Livsmedel, alla måltider
Kläder och skor
Fritid
Hygien
Förbrukningsvaror
Dagstidning, telefon, Tv-avgift
Möbler och husgeråd
Hemförsäkring
Hushållsel
Resor
Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

När kommunen räknar ut hur stor avgift du skall betala utgår man från din nettoinkomst (inkomst efter skatt) — förbehållsbelopp (minimibelopp + bostadskostnad).

Makar: Inkomsterna räknas samman och delas med två.

Sambor och andra sammanlevande:
Inkomsterna räknas som för ensamstående.

Avgifter i Storfors kommun
Gäller fr o m 1 januari 2019

I enlighet med prisbasbeloppet för 2019 och Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2019, antagen av Kommunfullmäktige den 5 december 2018 §34.


Maxtaxan - högkostnadsskyddet är 2089:-/månad från och med 2019-01-01

Följande tjänster beräknas mot avgiftsutrymmet i Maxtaxan.


AvgiftsslagAvgiftPersonlig omsorg i hemtjänst529 kr/månInköp170 kr/tillfälleStäd380 kr/tillfälleTvätt410 kr/tillfälleKommunal Hälso- och sjukvård123 kr/besökTrygghetslarm310 kr/månLedsagare170 kr/tillfälleAktivering170 kr/tillfälleAvlastning/tillsyn i hemmet170 kr/tillfälleAvgift för hemsändning av mat.10 kr/dag och hushållPersonlig omvårdnad korttidsplats.2 089 kr/mån


69,63kr/dygnPersonlig omvårdnad och service på särskilt boende2 089 kr/mån


69,63 kr/dygnAvgift för hemtjänst (SoL) omfattar alla insatser i eget boende som utförs av vårdpersonal. Insatserna är alltid individuellt anpassade och beslutas
efter individuell behovsbedömning.

Hälso- och sjukvård (HSL) innebär insatser utförda av distriktssköterska/
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller när undersköterska/vårdbiträde utför sjukvårdande behandling på delegation.


Avbokning av SoL och HSL-insatser

Avbokning av SoL och HSL insatser som utförs av vårdpersonal och som utförs i kommunal regi ska avbokas minst 3 vardagar i förväg för att avgift inte ska tas ut.

Avbokning av insats/besök görs till hemtjänst/gruppledare alternativt samordnare för planeringen.

Telefontid:

Hemtjänst alla dagar mellan 10,00-18,00 på telefon 0550-652 71 Samordnare måndag-fredag mellan 08,00-15,00 på telefon 0550-652 79.

Om du inte är hemma på grund av akut sjukdom eller akut sjukhusvistelse tas dock ingen avgift ut.

Övrigt

Matdistribution, hemsänd matlåda 47: -/matlåda + 10:-, avgift för hemsändning per dag och hushåll.

Avgiften för hemsändning av matlåda (10:-/dag) beräknas inom maxtaxan.

Larm och Cliq-nyckel

För skadad eller förlorad larmapparat eller larmknapp får kunden betala faktisk kostnad.

För skadad eller förlorad Cliq-nyckel får kunden betala faktisk kostnad.

__________________________________

Korttidsplats/avlastning

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.
Omvårdnadsavgift max 2 089:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 300:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Särskilt boende

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift max 2 089:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 300:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Möbler 350:-/månad

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Hyror i särskilda boenden

Lägenheterna på Sjögläntan, Kroppavägen 14 regleras med hyreskontrakt.

Du kan du söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.


___________________________________________

Hemtjänstavgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att exempelvis avgiften för januari månad debiteras i februari och förfallodatum är den 30:e mars osv. (Förfallodatum i februari är den 28:e).

  • Hemtjänstinsatser och omvårdnad debiteras i efterskott, från och med dagen då insatsen påbörjas och till och med dagen innan insatsen avslutas.
  • Trygghetslarm debiteras i efterskott per månad, från och med månaden då larmet installeras till och med månaden innan larmet tas bort.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om avgift eller förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten. Läs mer här>
En överklagan ska skickas till Kommunstyrelsen inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet.

En besvärshänvisning för detta medföljer det avgiftsbeslut som du får i samband med att du fått någon insats beviljad.

Önskar du mer information gällande avgifter för vård och omsorg, kontakta gärna vår avgifts-handläggare.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Nina Karlsson
Telefon: 0550-651 53
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-10-24