Innehållsförteckning

 

KSLU 2016-08-22

KSLU § 92 Meddelanden
KSLU § 93 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 94 Rapporter till Kommunstyrelsen 2016 Information från enhetschef kultur och fritid
KSLU § 95 Värmlands kulturplan 2017-2020
KSLU § 96 Antagande av plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer(krisstöd) inom Storfors kommun
KSLU § 97 Delårsrapport för Storfors kommun 2016
KSLU § 98 Tobacco Endgame-strategi
KSLU § 99 Ansökan om bidrag till stödkonsert
KSLU § 100 Rapport: Remiss regional indelning - tre nya län
KSLU § 101 Ägardirektiv Storfors Mark- och Industrifastigheter AB

KSLU 2016-06-13

KSLU § 71 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 72 Meddelanden .
KSLU § 73 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 74 Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) 2015
KSLU § 75 Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för Värmlands läns Kalkningsförbund samt årsredovisning för Värmlands läns Kalkningsförbund 2015
KSLU § 76 Ansvarsfrihet och årsredovisning för Samordningsförbundet i Östra Värmland 2015
KSLU § 77 Antagande av HÖK 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet
KSLU § 78 Antagande av Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 16
KSLU § 79 Antagande av ändringar i BEA med Svenska Kommunal - arbetareförbundet
KSLU § 80 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 16 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
KSLU § 81 Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland
KSLU § 82 Företagsbesök
KSLU § 83 Lokalt Ledd Utveckling LLU (Leader)
KSLU § 84 Förvärv av fastighet – Industrivatten
KSLU § 85 Nytt vattenverk
KSLU § 86 Anställning av projektsamordnare samt projektassistenter
KSLU § 87 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro
KSLU § 88 Instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämma för Storfors Markoch Industri AB
KSLU § 89 Remiss från Bergslagens Räddningstjänst gällande Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2017-2019
KSLU § 90 Beslut om medfinansiering av gemensam marknadsföringsinsats - kompetensplattform Hälsa, Vård och omsorg, samt avsiktsförklaring gällande deltagande i jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor

KSLU 2016-05-16

KSLU § 56 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 57 Företagsbesök
KSLU § 58 Meddelanden
KSLU § 59 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 60 Information från enhetschef teknisk drift
KSLU § 61 Förvärv av fastighet – Industrivatten
KSLU § 62 Försäljning av parkmark Koltorp 1:24
KSLU § 63 Förprojektering nytt vattenverk
KSLU § 64 Reglemente internkontroll
KSLU § 65 Tjänstgörande vid ledigheter för ledande politiker och tjänstemän
KSLU § 66 Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors
KSLU § 67 Utökning/anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk till IM-programmet Språkintroduktion, 100 % tillsvidare
KSLU § 68 Utvärdering jobbcentrum/arbetsmarknad
KSLU § 69 Medfinansiering av Finsam 2017
KSLU § 70 Rapport årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015

 

KSLU 2016-04-18

KSLU § 40 Företagsbesök
KSLU § 41 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 42 Meddelanden
KSLU § 43 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 44 Kvartalsrapport 1, 2016
KSLU § 45 Grafisk profil för Storfors kommun
KSLU § 46 Remiss: Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)
KSLU § 47 Ansökan medfinansiering – fördjupningsstudie Tredje Spåret (Inlandsbanan)
KSLU § 48 Utställning av ny översiktsplan – Degerfors kommun
KSLU § 49 Markarrende del av Storfors 1:117
KSLU § 50 Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar
KSLU § 51 Beräkningsunderlag, umgängeskostnad
KSLU § 52 Beräkningsunderlag, avdrag vid ogiltig frånvaro
KSLU § 53 Revisionsrapport beträffande granskning av kommunens budgetprocess
KSLU § 54 Förvärv av fastighet Storfors Koltorp 1:73
KSLU § 55 Anställning av anhörigvårdare, 100 %, tillsvidare

KSLU 2016-03-07
KSLU § 19 Företagsbesök
KSLU § 20 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 21 Meddelanden
KSLU § 22 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 23 Besvarande av motion om inrättande av ett formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR
KSLU § 24 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
KSLU § 25 Årsredovisning, bokslut 2015
KSLU § 26 Utvärdering av bokning av idrottslokaler, bassäng och lokaler i Kulturhuset
KSLU § 27 Reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020
KSLU § 28 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottspolitiskt program för Storfors kommun
KSLU § 29 Digitalisering och dokumentering av bildarkiv
KSLU § 30 Basfinansiering för Communicare 2016
KSLU § 31 Medborgarförslag: Att kommunen köper OK-macken
KSLU § 32 Internkontrollplan 2016
KSLU § 33 Revidering av rutin, Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen
KSLU § 34 Öppettider på biblioteket sommaren 2016
KSLU § 35 Redovisning av balanslista, kommunstyrelsens verksamhet
KSLU § 36 Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl.
KSLU § 37 Projektanställning för upprustning av vandringsleder m.m.
KSLU § 38 Naturreservat Fridensborgshöjden

KSLU 2016-02-01Företagsbesök
KSLU § 1 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 2 Meddelanden
KSLU § 3 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 4 Slutrapport-Internkontrollplan 2015
KSLU § 5 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 för Värmlands läns Vårdförbund
KSLU § 6 Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2016-2018
KSLU § 7 Organisationsförändring vård och omsorg
KSLU § 8 Anställning av enhetschef för särskilda boenden
KSLU § 9 Organisationsförändring BAS-enheten.
KSLU § 10 Måltidsavgifter inom LSS-verksamheten
KSLU § 11 Anställning/förlängning av personliga assistenter, 3,84 tjänster under totalt 6 månader
KSLU § 12 Anställning/förlängning av tjänst personlig assistent, 56,95 tidsbegränsad
KSLU § 13 Anställning av integrationshandläggare, 100 % tillsvidare
KSLU § 14 Anställning av boendehandledare, 4,75% tillsvidare
KSLU § 15 Anställning av anhörigvårdare, 68% tillsvidare
KSLU § 16 Anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk i kombination med SO till IM-programmen, 100% tillsvidare
KSLU § 17 Anställning av föreståndare till Fritidsbanken
KSLU § 18 Revidering av budget 2016

 

KSLU 2015-12-14
KSLU § 191 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 192 Meddelanden
KSLU § 193 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 194 Kostpolicy för Storfors kommun 2016-2017
KSLU § 195 Risk- och väsentlighetsanalys för Storfors kommun
KSLU § 196 Handlingsplan för 2016 - Bredbandsutbyggnad
KSLU § 197 Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län
KSLU § 198 Försäljning av industritomt på Norra industriområdet, del av Storfors 11:117
KSLU § 199 Besvarande av motion om inrättande av formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR
KSLU § 200 Kommunal borgen för fiberförening
KSLU § 201 Ett jämställt Värmland
KSLU § 202 Ansökan till årets Folkhälsokommun 2015
KSLU § 203 Anställning av barnomsorgspersonal till förskolan Lillåsen,
100 % tillsvidare
KSLU § 204 Anställning av handledare, 100 % tillsvidare
KSLU § 205 Anställning av integrationshandledare, 93 % tillsvidare
KSLU § 206 Anställning av lärare i svenska som andraspråk och språkstödjare
KSLU § 207 Utökning av förskoleplatser
KSLU § 208 Översiktsplan för Filipstads kommun

KSLU 2015-12-04
KSLU § 185 Anställning av handläggare för E-hälsa, 50 % tillsvidare
KSLU § 186 Anställning av ekonom, 100 % tillsvidare
KSLU § 187 Anställning av administratör EKB, 50 % tillsvidare
KSLU § 188 Anställning av socialsekreterare, 100 % tillsvidare
KSLU § 189 Anställning av lärare och assistenter, 2,5 tjänster tillsvidare
KSLU § 190 Anställning av handläggare, övergripande verksamhetsplanering, 100 % tillsvidare

KSLU 2015-10-26
KSLU § 161 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 162 Meddelanden
KSLU § 163 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 164 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KSLU § 165 Revidering av reglemente för Mundighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner
KSLU § 166 Reviderad förbundsordning föör Värmlands läns Kalkningsförbund
KSLU § 167 Uppdatering av kommunens deltagare i POSOM-gruppen
KSLU § 168 Kvartalsrapport 3
KSLU § 169 Budget 2016, ram 2017-2018
KSLU § 170 Svar på revisionsrapport gällande delårsrapport
KSLU § 171 Sammanträdestider 2016, kommunstyrelsens ledningsutskott
KSLU § 172 Sammanträdestider 2016, kommunstyrelsen
KSLU § 173 Sammanträdestider 2016, kommunfullmäktige
KSLU § 174 Val av styrelse till kooperativ hyresrättsförening i Storfors
KSLU § 175 Remiss: Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds nya kontrollprogram
KSLU § 176 Anställnng av integrationshandledare, 90,63 % vikariat
KSLU § 177 Anställning av integrationshandledare, 93,24 % vikariat
KSLU § 178 Anställning av 2 stycken integrationshandledare, 75 % tillsvidare
KSLU § 179 Anställning av personlig assistent, 73,6 % tillsvidare
KSLU § 180 Anställning av barnomsorgspersonal, 100 % tillsvidare
KSLU § 181 Anställning av barnomsorgspersonal, 100 % vikariat
KSLU § 182 Anställning av socialsekreterare, 100 % tillsvidare
KSLU § 183 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken med flera områden, 2016-01-01
KSLU § 184 Regionkonferens i Arvika 2015

KSLU 2015-09-28
KSLU § 144 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 145 Meddelanden
KSLU § 146 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 147 Risk- och sårbarhetsanalys för Storfors kommun 2015-2018
KSLU § 148 Utvärdering av lokalt avtal vid Solforsen HVB
KSLU § 149 Plan för allas lika värde och rättigheter 2016-2018 för anställda i Storfors kommun
KSLU § 150 Skattesats 2016
KSLU § 151 Utvärdering/revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
KSLU § 152 Personlig assistans/HSL-tid
KSLU § 153 Anställning av personal till förskolan, 100% vikariat
KSLU § 154 Anställning av personal till förskolan, 100% vikariat
KSLU § 155 Anställning av sjuksköterska, 100% tillsvidare
KSLU § 156 Anställning av förskollärare/fritidspedagog, 100% tillsvidare
KSLU § 157 Samordnare för införande av verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg
KSLU § 158 Anställning av biståndsbedömare SoL, 100% tillsvidare
KSLU § 159 Revidering av investeringsbudget 2015
KSLU § 160 Inköp av fordon, rörläggarbil

KSLU 2015-06-05
KSLU § 93 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KSLU § 94 Meddelanden
KSLU § 95 Information från enhetschef kultur och fritid
KSLU § 96 Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 97 Samverkan om FAS 05
KSLU § 98 Rapport årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
KSLU § 99Rapport årlig uppföljlning av det systematiska brandskyddsarbetet
KSLU § 100 Motion om ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
KSLU § 101 Motion om ändrade arvodesregler
KSLU § 102 Medborgarförslag: Kan vi byta grejer med varandra
KSLU § 103 Avrapportering av genomförd internkontroll 2014
KSLU § 104 Internkontrollplan 2015
KSLU § 105 Mätbara mål för folkhälsoarbete 2015-2018 kopplat till Storfors kommuns Folkhälsoplan
KSLU § 106 Ledigheter för ledande politiker och tjänstemän
KSLU § 107 Anställning till Kommunhusets reception sommaren 2015, 75 %tidsbegränsad anställning
KSLU § 108 Anställning av elevassistent, 75 %, Kroppaskolan, tidsbegränsad
KSLU § 109 Anställning av förskolepersonal, 75 %, förskolan Viken, tidsbegränsad
KSLU § 110 Anställning av skolkurator, 100 %, vikariat
KSLU § 111 Svar på revisorernas granskning av årsredovisning för verksamhetsår 2014

 

KSLU 2015-05-18
KSLU § 70    Godkännande/komplettering av föredragningslistan.
KSLU § 71     Meddelanden.
KSLU § 72     Verksamhetens anmälningsärenden.
KSLU § 73     Information från Driftchef Tommy Svärd om  verksamheten på enhet teknisk drift
KSLU § 74     Information från enhetschef Malin Larsson enhet Kost och   städ
KSLU § 75     Årsredovisning 2014 för Bergslagens Räddningstjänst
KSLU § 76     Ansvarsprövning – Revisionsberättelse för Bergslagens  Räddningstjänst 2014
KSLU § 77     Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Östra  Värmland
KSLU § 78     Ansvarsfrihet 2014 för Samordningsförbundet Östra Värmland
KSLU § 79     Motion om inrättande av ett formellt Kommunalt PensionärsRåd, KPR
KSLU § 80     Pris för lunch i Hammargårdens matsal
KSLU § 81     Anställning av förskolepersonal/fritidspedagog, 100 %,  tillsvidareanställning, förskolan Ängslyckan/fritidshemmet  Daggkåpan
KSLU § 82     Anställning av förskolepersonal, 100 %, tillsvidare förskolan  Änglagård
KSLU § 83     Anställning av förskolepersonal, 100 %,   tillsvidareanställning, förskolan Lillåsen
KSLU § 84     Anställning av LSS-/SoL-handläggare, 100 %, vikariat
KSLU § 85     Anställning av socialsekreterare, 100 %,   tillsvidareanställning
KSLU § 86     Anställning av hjälpmedelstekniker, 100 %,   tillsvidareanställning
KSLU § 87     Anställning av anhörigkonsulent, 50 %, tillsvidareanställning
KSLU § 88     Anställning av Cafébiträde, 100 %, tidsbegränsad anställning
KSLU § 89     Anställning av socialsekreterare, 100 %,   tillsvidareanställning
KSLU § 90     Anställning av socialsekreterare, 100 %, vikariat
KSLU § 91     Anställning av socialsekreterare, 100 % vikariat
KSLU § 92     Ändrat sammanträdesdatum för kommunstyrelsens  ledningsutskott

 

KSLU 2015-04-20
KSLU § 47   Godkännande/komplettering av föredragningslistan.
KSLU § 48   Meddelanden.
KSLU § 49   Verksamhetens anmälningsärenden.
KSLU § 50   Medlemskap i Brottsförebyggande Centrum i Värmland.
KSLU § 51   Omfattande energiprojekt i Kulturhuset/Folkets Hus.
KSLU § 52   Uppsägning av lokalt kollektivavtal, ”Konvertering till tillsvidareanställning”
KSLU § 53   Ekonomirapport/Kvartalsrapport 1, 2015.
KSLU § 54   Nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för   vattentäkten i Vargtorpet
KSLU § 55   Uppföljning av delegationsordning för Kommunstyrelsen i  Storfors kommun.
KSLU § 56   Revidering av reglemente för Hjälpmedelsnämnden  i Värmland.
KSLU § 57   Papperlösa nämndsammanträden.
KSLU § 58   Revisionsrapport beträffande granskning av Komvux och SFI
KSLU § 59   Basfinansiering för Communicare 2015.
KSLU § 60   Bidrag till driftkostnader för plogning av banor för  långfärdsskridskor
KSLU § 61   Medborgarceremonier
KSLU § 62   Bokning av idrottslokaler, bassäng och lokaler i Kulturhuset
KSLU § 63   Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen.
KSLU § 64   Remiss: Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets  vattendistrikt 2015-2021.
KSLU § 65   Anställning av VA maskinist/ rörläggare, 100%,  tillsvidareanställning.
KSLU § 66   Anställning av LSS-/SoL handläggare 100 %,  tillsvidareanställning.
KSLU § 67   Anställning av projektmedarbetare, ungdomskonsulent,   100 %, visstidsanställning.
KSLU § 68   Anställning av verksamhetsvaktmästare/fastighetsskötare 75 %  tillsvidareanställning.
KSLU § 69   Anställning av Integrationssamordnare, 100 %,  tillsvidareanställning.

KSLU 2015-03-09
KSLU § 11  Godkännande/komplettering av föredragningslistan.
KSLU § 12   Meddelanden.
KSLU § 13   Verksamhetens anmälningsärenden
KSLU § 14   Årsredovisning, bokslut 2014.
KSLU § 15   Budget 2015 och plan 2016 – 2017.
KSLU § 16   Antagande av rehabiliteringspolicy Storfors kommu
KSLU § 17   Antagande av Överenskommelse om Bestämmelser för  studentmedarbetar
KSLU § 18   Ändrade öppettider på biblioteket i Storfor
KSLU § 19   Öppethållande på biblioteket sommaren 201
KSLU § 20   Medverkan i ett Värmlandsövergripande ESF-projekt  Mobilisering för ungas etablerin
KSLU § 21   Instruktion till ombud i Storfors Mark och Industri AB.
KSLU § 22   Medborgarförslag: Kvälls och nattöppet inom barnomsorgen  i  Storfors kommun
KSLU § 23   Projektgruppens förslag till nytt särskilt boende, ett boende för 40 kunder 20
KSLU § 24   Projektgruppens förslag, placera nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen 5. 22
KSLU § 25   Projektgruppens förslag, initiera detaljplaneändring för  Koltorp 1:18. 24
KSLU § 26   Köp av aktier i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.
KSLU § 27   Bolagsordning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB.
KSLU § 28   Val av styrelseledamöter i Renhållningsbolaget i Mellansverige  AB.
KSLU § 29   Remiss: Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets  vattendistrikt 2015-2021.
KSLU § 30   Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares  korttidsfrånvaro.
KSLU § 31   Utökning av tjänst inom teknisk drift, fastighetsskötare, från  50 % till 75 %, tillsvidareanställning.
KSLU § 32   Anställning av biblioteksassistent, 75 %, tillsvidareanställning.
KSLU § 33   Anställning av sjuksköterska, 100 %, vikariat
KSLU § 34   Anställning av feriehandledare, 100 %, tidsbestämd.
KSLU § 35   Utökning av tjänst lokalvårdare sysselsättningsgrad från 28 % till 30,5 %, tidsbestämd.
KSLU § 36   Anställning av undersköterska, 100 %, tillsvidareanställning.
KSLU § 37   Anställning av undersköterska, 100 %, vikariat
KSLU § 38   Anställning av 2 undersköterskor, 100 % och 80 %, tillsvidareanställning, hemtjänst
KSLU § 39   Anställning av assistent, 80 %, tillsvidareanställning.
KSLU § 40   Anställning av 1:e socialsekreterare/arbetsledare, 100 %,  tillsvidareanställning.
KSLU § 41   Anställning av enhetschef för LSS verksamheten, 100 %,   tillsvidareanställning.
KSLU § 42   Anställning av enhetschef för särskilda boenden, 100 %,  tillsvidareanställning.
KSLU § 43   Anställning av enhetschef för hemtjänst, 100 %, vikariat
KSLU § 44   Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning.
KSLU § 45   Utredning /Översyn av grund- och förskoleorganisationen.
KSLU § 46   Aktuella frågor

KSLU 2015-01-26
KSLU § 1   Godkännande/komplettering av föredragningslistan.
KSLU § 2    Meddelanden.
KSLU § 3    Verksamhetens anmälningsärenden.
KSLU § 4    Besvarande av Motion: Arvodering av kommunfullmäktiges   ledamöter
KSLU § 5    Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Storfors kommun.
KSLU § 6    Anställning av personal till HVB-hemmet Solforsen, tillsvidareanställning.
KSLU § 7    Anställning av Socialsekreterare, 100 %,  tilllsvidareanställning.
KSLU § 8    Anställning av Socialsekreterare, 100 %, vikariat
KSLU § 9    Aktuella frågor

 

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-09-14