Innehållsförteckning

 

2016-07-26

KS § 133 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 134 Meddelanden
KS § 135 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet .
KS § 136 Ekonomi/månadsrapport
KS § 137 Ansvarsfrihet för direktionen i Bergslagens Räddningstjänst samt årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst (BRT) 2015
KS § 138 Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för Värmlands läns Kalkningsförbund samt årsredovisning för Värmlands läns Kalkningsförbund 2015
KS § 139 Ansvarsfrihet och årsredovisning för Samordningsförbundet i Östra Värmland 2015
KS § 140 Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Värmland
KS § 141 Lokalt Ledd Utveckling LLU (Leader)
KS § 142 Anställning av projektassistenter
KS § 143 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro
KS § 144 Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen – ny maxtaxa
KS § 145 Riktlinjer boendekostnader 2016
KS § 146 Schablon för hushållsel
KS § 147 Folkhälsoprojekt minskning av andelen överviktiga barn
KS § 148 Kompetensutveckling och samverkan inom ANDT-frågor
KS § 149 Anmälan om delegationsbeslut
KS § 150 Aktuella frågor

2016-06-07

KS § 114 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 115 Meddelanden
KS § 116 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 117 Anmälan om delegationsbeslut
KS § 118 Information om kommunens förebyggande arbete
KS § 119 Inackorderingstillägg läsåret 2016/2017
KS § 120 Reviderad länsöverenskommelse ”Vård och stöd vid missbruk och beroende”, ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland samt reviderad förbundsordning Värmlands läns Vårdförbund
KS § 121 Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa i Filipstad, Kristinehamn och Storfors
KS § 122 Reglemente internkontroll
KS § 123 Remiss från Bergslagens Räddningstjänst gällande Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2017-2019
KS § 124 Beslut om medfinansiering av gemensam marknadsföringsinsats -kompetensplattform Hälsa, Vård och omsorg, samt avsiktsförklaring gällande deltagande i jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor
KS § 125 Borgen för Stiftelsen Björkåsen
KS § 126 Ekonomi/månadsrapport
KS § 127 Mål och verksamhetsplaner 2017
KS § 128 Budget 2017, plan 2018-2019
KS § 129 Två maträtter i skolan från och med höstterminen 2016
KS § 130 Utökning/anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk till IM-programmet Språkintroduktion, 100 % tillsvidare
KS § 131 Aktuella frågor

2016-05-10

KS § 112 Kvartalsrapport 1, 2016 för Storfors kommun
KS § 113 Investeringsbudgetget – Markbädd Mosserud och Täbäcken

2016-05-09

KS § 93 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 94 Meddelanden
KS § 95 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 96 Anmälan om delegationsbeslut
KS § 97 Information om vattenförvaltning, vattenvårdsförbundet, vattenrådet, vattendirektivet och åtgärdsprogrammet
KS § 98 Storfors kommun som assistansanordnare för LSS
KS § 99 Ansökan om bidrag till Bris, Barnens rätt i samhället
KS § 100 Revidering av rutin, Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen
KS § 101 Grafisk profil för Storfors kommun
KS § 102 Ansökan medfinansiering – fördjupningsstudie Tredje Spåret (Inlandsbanan)
KS § 103 Utställning av ny översiktsplan – Degerfors kommun
KS § 104 Markarrende del av Storfors 1:117
KS § 105 Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar
KS § 106 Beräkningsunderlag, umgängeskostnad
KS § 107 Beräkningsunderlag, avdrag vid ogiltig frånvaro
KS § 108 Anställning av anhörigvårdare, 100 %, tillsvidare
KS § 109 Uppstart av stödboende
KS § 110 Ekonomi/månadsrapport
KS § 111 Kvartalsrapport 1, 2016 för Storfors kommun

2016-04-25

KS § 90 Godkännande/komplettering av föredragningslista
KS § 91 Förvärv av fastigheten Storfors Koltorp 1:117
KS § 92 Redovisning till inspektionen för vård- och omsorg

2016-04-04

KS § 85 Godkännande/komplettering av föredragningslista
KS § 86 Revisionsrapport beträffande länsgemensam granskning av Palliativ vård
KS § 87 Revisionsrapport beträffande granskning av kommunens budgetprocess
KS § 88 Årsredovisning, bokslut 2015
KS § 89 Aktuella frågor

2016-03-21

KS § 59 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 60 Meddelande
KS § 61 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 
KS § 62 Anmälan om delegationsbeslut
KS § 63 Besvarande av motion om inrättande av ett formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR
KS § 64 Reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020 
KS § 65 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottspolitiskt program för Storfors kommun
KS § 66 Digitalisering och dokumentering av bildarkiv
KS § 67 Basfinansiering för Communicare 2016
KS § 68 Medborgarförslag: Att kommunen köper OK macken
KS § 69 Internkontrollplan 2016
KS § 70 Semesterstängt på biblioteket sommaren 2016 
KS § 71 Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors kommun vill initiera en detaljplaneändring
KS § 72 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016
KS § 73 Projektanställning för upprustning av vandringsleder m.m.
KS § 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
KS § 75 Rutin för rapportering/utredning av missförhållande
KS § 76 Rutin för klagomål/synpunkter
KS § 77 Hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov
KS § 78 Anställning av enhetschef, 100 % för Hemsjukvården
KS § 79 Anställning av resursassistenter
KS § 80 Anställning av projektsamordnare samt projektassistenter i form extratjänster
KS § 81 Förändring av IFO:s organisation
KS § 82 Ekonomi/månadsrapport
KS § 83 Årsredovisning, bokslut 2015
KS § 84 Aktuella frågor

2016-02-22
KS § 32 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 33 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 34 Anmälan av delegationsbeslut
KS § 35 Ekonomi/månadsrapport
KS § 36 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016, interkommunal ersättning
KS § 37 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016
KS § 38 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2016
KS § 39 Redovisning av betygsstatistik höstterminen 2015
KS § 40 Slutrapport - internkontrollplan 2015
KS § 41 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 för Värmlands läns Vårdförbund
KS § 42 Styrdokument för kommunens arbete för krisberedskap 2016-2018
KS § 43 Medborgarlöfte Storfors kommun - Polisen 2016
KS § 44 Organisationsförändring vård och omsorg
KS § 45 Organisationsförändring BAS-enheten
KS § 46 Måltidsavgifter inom KSS verksamheten
KS § 47 Reviderad budget 2016
KS § 48 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018
KS § 49 Anställning av enhetschef, 100 % för särskilda boenden, tillsvidare
KS § 50 Anställning av integrationshandläggare, 100 % tillsvidare
KS § 51 Anställning av boendehandledare, 4,75 % tillsvidare
KS § 52 Anställning av lärare i svenska/svenska som andraspråk i kombination med SO till IM-programmen, 100 % tillsvidare
KS § 53 Anställning av föreståndare rö Fritidsbanken
KS § 54 Kommunskytt
KS § 55 Förvärv av fastighet - Industrivatten
KS § 56 Anställning av 0,5 tjänst inom kost
KS § 57 Anställning av 0,5 tjänst inom städ
KS § 58 Aktuella frågor

2016-01-18

KS § 1 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 2 Meddelanden
KS § 3 Iinformation från personalchef om kommunens förebyggande arbete
KS § 4 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 5 Anmälan av delegationsbeslut
KS § 6 Ekonomi/månadsrapport
KS § 7 Förlängning av avtal kvinnojour
KS § 8 Ersättning för elever på Riksidrottsgymnasium (RIG)
KS § 9 Länssamverkan i Värmland kring rekrytering och utredning av familjehem samt utbildning och stöd till familjehem
KS § 10 Revidering av riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och fristående pedagogisk verksamhet
KS § 11 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänslagen
KS § 12 Avveckling av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS fritids
KS § 13 Ersättningar till kontaktpersoner/kontaktfamiljer enligt LSS för år 2016
KS § 14 Kostpolicy för Storfors kommun 2016-2017
KS § 15 Risk- och väsentlighetsanalys för Storfors kommun
KS § 16 Handlingsplan för 2016 - Bredbandsutbyggnad
KS § 17 Remiss regionalat trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län
KS § 18 Försäljning av industritomt på Norra industriområdet, del av Storfors 11:117
KS § 19 Ett jämställt Värmland
KS § 20 Översiktsplan för Filipstads kommun
KS § 21 Beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2016
KS § 22 Avfallstaxa för Storfors kommun 2016
KS § 23 Revisionsreglemente för Storfors kommun
KS § 24 Anställning av barnomsorgspersonal till förskolan Lillåsen, 100 % tillsvidare
KS § 25 Anställning av handledare, 100 % tillsvidare
KS § 26 Anställning av integrationshandledare, 93 % tillsvidare
KS § 27 Chefsförordnande verksamhetschef
KS § 28 Investeringsbudget VA 2016
KS § 29 Hantering av anställningsförfarande
KS § 30 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
KS § 31 Aktuella frågor

2015-12-16

KS § 238 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 239 Anställning av kommunchef
KS § 240 Utse tillförordnad kommunchef för tiden 2016-01-18 - 2016-03-14
KS § 241 Anställning av handläggare för E-häls, 50 % tillsvidare
KS § 242 Anställning av ekonom, 100 % tillsvidare
KS § 243 Anställning av administratör EKB, 50 % tillsvidare
KS § 244 Anställning av socialsekreterare, 100 % tillsvidare
KS § 245 Anställning av lärare och assistenter, 2,5 tjänster tillsvidare
KS § 246 Anställning av handläggare, övergripande verksamhetsplanering, 100 % tillsvidare
KS § 247 Anställning av lärare i svenska som andraspråk och språkstödjare
KS § 248 Utökning av förskoleplatser

2015-11-16
KS § 201 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 202 Meddelanden
KS § 203 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 204 Anmälan av delegationsbeslut
KS § 205 Ekonomi/månadsrapport
KS § 206 Kvartalsrapport 3
KS § 207 Budget 2016, plan 2017 och 2018
KS § 208 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer
KS § 209 Handlingaplan mot våld i nära relation
KS § 210 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KS § 211 Revidering av reglemente för Myndighetsnämnden i Karlskoga och Storfors kommuner
KS § 212 Revidering förbundsordning för Värmlands läns Kalkningsförbund
KS § 213 Svar på revisionsrapport gällande delårsrapport
KS § 214 Sammanträdestider 2016, kommunstyrelsen
KS § 215 Sammanträdestider 2016, kommunfullmäktige
KS § 216 Val av styrelse till kooperativ hyresrättsförening i Storfors
KS § 217 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken med flera områden
KS § 218 Anställning av integrationshandledare, 90,63 % vikariat
KS § 219 Anställning av integrationshandledare, 93,24 % vikariat
KS § 220 Anställning av integrationshandledare , 1,5 tjänst tillsvidare
KS § 221 Anställning av personlig assistent, 73,6 % tillsvidare
KS § 222 Anställning av barnomsorgspersonal, 100 % tillsvidare
KS § 223 Anställning av barnomsorgspersonal, 100 % vikariat
KS § 224 Anställning av socialsekreterare, 100 % tillsvidare
KS § 225 Anställning av enhetschef för särskilda boenden, 100 % tillsvidare
KS § 226 Öppna nytt HVB-hem för ensamkommande barn
KS § 227 Anställning av samordnare till HVB-hem, 100 % tillsvidare
KS § 228 Anställning av integrationshandledare, 5,25 tjänst tillsvidare
KS § 229 Anställning av anhörigvårdare, 100 % tillsvidare
KS § 230 Anställning av personliga assistenter, 4,03 tjänst månadsanställda
KS § 231 Anställning av personliga assistenter, 3,84 tjänst under 6 månader
KS § 232 Anställning av personlig assistent, 56,95 % tidsbegränsad
KS § 233 Anställning av socialsekreterare, 100 % tillsvidare
KS § 234 Revidering av arvodesbestämmelser för Storfors kommun
KS § 235 Svar på Andris Widuss (M) motion om ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
KS § 236 Svar på Johan Järlestedts (C) motion om ändrade arvodesbestämmelser
KS § 237 Aktuella frågor

2015-10-19
KS § 181 Godkännande/komplettering av föredraganingslistan
KS § 182 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 183 Anmälan av delegationsbeslut
KS § 184 Borgensåtagande för fiberföreningar
KS § 185 Samverkansavtal med IP-Only
KS § 186 Reviderad bredbandsstrategi för Storfors kommun
KS § 187 Plan för allas lika värde och rättigheter 2016-2018 för anställda i Storfors kommun
KS § 188 Skattesats 2016
KS § 189 Revidering av investeringsbudget 2015
KS § 190 Inköp av fordon (rörläggarbil)
KS § 191 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
KS § 192 Personlig assistans/HSL-tid
KS § 193 Anställning av personal till förskolan, 100 % vikariat
KS § 194 Anställning av personal till förskolan, 100 % vikariat
KS § 195 Anställning av sjuksköterska, 100 % tillsvidare
KS § 196 Anställning av förskollärare/fritidspedagog, 100 % tillsvidare
KS § 197 Samordnare för införande av verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg
KS § 198 Anställning av biståndsbedömare SoL, 100 % tillsvidare
KS § 199 Ekonomi/månadsrapport
KS § 200 Risk- och sårbarhetsanalys för Storfors kommun 2015-2018

2015-09-22
KS § 146 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 147 Meddelanden
KS § 148 Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens beslut
KS § 149 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 150  Anmälan av delegationsbeslut
KS § 151 Ekonomi/månadsrapport
KS § 152 Delårsrapport 2015
KS § 153 Årsredovisning 2014 för Värmlands läns kalkningsförbund
KS § 154 Ansvarsfrihet för Värmlands läns kalkningsförbund
KS § 155 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
KS § 156 Besök från Region Värmland, Nya Perspektiv
KS § 157 Låneram för 2015/omsättning lån
KS § 158 Nytt särskilt boende, bildande av kooperativ hyresrättsförening, stadgar, stiftaravtal samt borgensåtagande
KS § 159 Reglemente för intern kontroll
KS § 160 Krisledningsplan 2015-2018
KS § 161 Utbildnings- och övningsplan 2015-2018 för kommunens krisledningsorganisation
KS § 162 Revidering av delegationsordning för krisledningsnämnden
KS § 163 Årets folkhälsokommun 2015
KS § 164 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd
KS § 165 Gemensam e-tjänsteplattform i Värmland 2016-2019 - Drifts- och servicenämnd
KS § 166 Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocessen
KS § 167 Deltagande i samt medfinansiering av projekt Ett hållbart resande i ett växande Värmland
KS § 168 Projekt Lokal Destinationsutveckling 2016-01-01 - 2017-12-31 Hushållningssällskapet Destinationsutvecklingsprojekt
KS § 169 Anställning av socialsekreterare, 100%, tillsvidare
KS § 170 Anställning av lärare till Forsbroskolan, 100%, tillsvidare
KS § 171 Utökning av bemanningen på HVB-hemmet motsvarande 50% tjänst, tillsvidare
KS § 172 Anställning av integrationshandledare på HVB-hemmet
KS § 173 Anställning av enhetschef för hemtjänst, 100%, tillsvidare
KS § 174 Anställning av specialpedagog till Vargbroskolan, 100% tillsvidare
KS § 175 Anställning av sjuksköterska, 100% tillsvidare
KS § 176 Anställning av handledare på Jobbcentrum, 75% vikariat
KS § 177 Anställning av speciallärare vid Vargbroskolan, 100% tillsvidare
KS § 178 Anställning av sjuksköterska, 100% tillsvidare
KS § 179 Rekrytering/anställning av kommunchef
KS § 180 Aktuella frågor

2015-06-29
KS § 130 Verksamhetsbesök: Enhet Kost och Lokalvård
KS § 131 Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 132 Meddelande
KS § 133 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 134 Anmälan om delegationsbeslut
KS § 135 Ekonomi/månadsrapport
KS § 136 Internkontrollplan 2015
KS § 137 Mätbara mål för Folkhälsoarbete 2015-2018 kopplat till Storfors kommuns Folkhälsoplan
KS § 138 Svar på revisorernas granskning av årsredovisning för verksamhetsår 2014
KS § 139 Anställning av elevassistent 75% Kroppaskolan tidsbegränsad
KS § 140 Anställning av förskolepersonal, 75% förskolan Viken, tidsbegränsad
KS § 141 Anställning av skolkurator 100 %, vikariat
KS § 142 Anställning av sjuksköterska 100 % tillsvidare
KS § 143 Ändrat sammansträdesdatum för Kommunstyrelsen
KS § 144 Yttrande över Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt yttrande
KS § 145 Aktuella frågor

2015-06-16
KS § 126 Godkännande/komplettering av föredragnignslistan
KS § 127 Direktjustering av protokoll
KS § 128 Mål och budget 2016 för Storfors kommun

2015-06-01
KS § 98  Verksamhetsbesök enhet Kultur och fritid
KS § 99  Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 100 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 101 Anmälan av delegationsbeslut
KS § 102 Ekonomi/månadsrapport
KS § 103 Revisionsrapport gällande granskning av Komvux och Sfi
KS § 104 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
KS § 105 Länsöverenskommelse barn och unga i risk- och missbruk
KS § 106 Ansvarsprövning-Revisionsberättelse för Bergslagens Räddningstjänst 2014
KS § 107 Årsredovisning 2014 Bergslagens Räddningstjänst
KS § 108 Ansvarsfrihet 2014 för Samordningsförbundet Östra Värmland
KS § 109 Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Östra Värmland
KS § 110 Pris för lunch i Hammargårdens matsal
KS § 111 Utökning av investeringsbudget för utbyte av glastak på Kommunhuset
KS § 112 Resecentrum
KS § 113 Anställning av förskolepersonal/fritidspedagog, 100 %, tillsvidare, förskolan Ängslyckan/fritidshemmet Daggkåpan
KS § 114 Anställning av förskolepersonal, 100 %, tillsvidare förskolan Änglagård
KS § 115 Anställning av förskolepersonal, 100 %, tillsvidare förskolan Lillåsen
KS § 116 Anställning av LSS-/SoL-handläggare, 100 % vikariat
KS § 117 Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidare
KS § 118 Anställning av hjälpmedelstekniker, 100 %, tillsvidare
KS § 119 Anställning av anhörigkonsulent, 50 %, tillsvidare
KS § 120 Anställning av cafébiträde, 100 %, tidsbegränsad anställning
KS § 121 Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidare
KS § 122 Anställning av socialsekreterare, 100 %, vikariat
KS § 123 Anställning av socialsekreterare, 100 %, vikariat
KS § 124 Anställning av utvecklingsstrateg
KS § 125 Aktuella frågor

2015-05-11
KS § 77  Verksamhetsbesök Vargbroskolan
KS § 78  Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 79  Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 80  Anmälan av delegationsbeslut
KS § 81  Ekonomi/månadsrapport
KS § 82  Kvartalsrapport 1 2015
KS § 83  Medlemsskap i Brottsförebyggande Centrum i Värmland
KS § 84  Omfattande energiprojekt i Kulturhuset/Folkets Hus
KS § 85  Nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Vargtorpet
KS § 86  Uppföljning av delegationsordning för kommunstyrelsen
KS § 87  Revidering av reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
KS § 88  Revisionsrapport beträffande granskning av Komvux och Sfi
KS § 89  Basfinansiering för Communicare 2015
KS § 90  Bidrag till driftskostnader för plogning av banor för långfärdsskridskor
KS § 91  Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänslagen
KS § 92  Anställning av VA maskinist/rörläggare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 93  Anställning av LSS-/SoLhandläggare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 94  Anställning av projektmedarbetare, ungdomskonsulent, 100 %, visstidsanställning
KS § 95  Anställning av verksamhetsvaktmästare/fastighetsskötare, 75 %, tillvidareanställning
KS § 96  Anställning av integrationssamordnare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 97  Aktuella frågor

2015-03-30
KS § 31  Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 32  Meddelanden
KS § 33  Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 34  Anmälan av delegationsbeslut
KS § 35  Ekonomi/månadsrapport
KS § 36  Årsredovisning, bokslut 2014
KS § 37  Budget 2015
KS § 38  Antagande av rehabiliteringspolicy Storfors kommun
KS § 39  Antagande av Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare
KS § 40  Ändrade öppettider på biblioteket i Storfors
KS § 41  Öppethållande på biblioteket sommaren 2015
KS § 42  Instruktion till ombud i Storfors Mark och Industri AB
KS § 43  Medborgarförslag: Kvälls- och nattöppet inom barnomsorgen
KS § 44  Projektgruppens förslag till nytt särskilt boende
KS § 45  Projektgruppens förslag, placera nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen 5
KS § 46  Projektgruppens förslag, initiera detaljplaneändring för Koltorp 1:18
KS § 47  Köp av aktier i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
KS § 48  Bolagsordning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
KS § 49  Val av styrelseledamöter i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
KS § 50  Remiss: Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021
KS § 51  Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro
KS § 52  Inackorderingstillägg läsåret 2015/2016
KS § 53  Vistelsetid i förskolan för 15-timmars barn
KS § 54  Utökning av tjänst inom teknisk drift, fastighetsskötare, från 50 % till 75 %, tillsvidareanställning
KS § 55  Anställning av biblioteksassistent, 75 %, tillsvidareanställning
KS § 56  Anställning av sjuksköterska, 100 %, vikariat
KS § 57  Anställning av feriehandledare, 100 %, tidsbestämd
KS § 58  Utökning av tjänst lokalvårdare sysselsättningsgrad från 28 % till 30,5 %, tidsbestämd
KS § 59  Anställning av undersköterska, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 60  Anställning av undersköterska, 100 %, vikariat
KS § 61  Anställning av 2 undersköterskor, 100 % och 80 %, tillsvidareanställning, hemtjänst
KS § 62  Anställning av assistent, 80 %, tillsvidareanställning
KS § 63  Anställning av 1:e socialsekreterare/arbetsledare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 64  Anställning av enhetschef för LSS verksamheten, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 65  Anställning av enhetschef för särskilda boenden, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 66  Anställning av enhetschef för hemtjänst, 100 %, vikariat
KS § 67  Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 68  Anställning av integrationsresurs, 100 %, tidsbestämd 2 månader
KS § 69  Extra sammanträde för kommunstyrelsen och sammanträdesdatum för budgetberedningen
KS § 70  Aktuella frågor

2015-02-16
KS § 16  Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 17  Information om flyktingmottagning och ensamkommande barn
KS § 18  Information om Fritidsbanken
KS § 19  Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 20  Anmälan av delegationsbeslut
KS § 21  Ekonomi/månadsrapport
KS § 22  Ersättningar till kontaktpersoner/kontaktfamiljer enligt LSS för år  2015
KS § 23  Besvarande av motion: Arvodering av kommunfullmäktiges ledamöter
KS §24  Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Storfors kommun
KS § 25  Anställning av personal till HVB-hemmet Solforsen, tillsvidareanställning
KS § 26  Anställning av socialssekreterare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 27  Anställning av socialsekreterare, 100 %, vikariat
KS § 28  Anställning av förskollärare, 100 %, tillsvidareanställning
KS § 29  Utökning av skolskötersketjänst från 75 % till 100 %, tillsvidareansställning
KS § 30  Aktuella frågor

2015-01-12
KS § 1     Godkännande/komplettering av föredragningslistan
KS § 2     Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet
KS § 3     Anmälan av delegationsbeslut
KS § 4     Ekonomi/månadsrapport
KS § 5     Trafikreglering med lokala trafikföreskrifter i området             kring Vargbroskolan, Kroppaskolan och sporthallen i Storfors
KS § 6     Revidering av reglemente för krisledningsnämnden
KS § 7     Medfinansiering till Bergsskolans projekt ”Den nya stål- och metallindustrin – Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft”
KS § 8     Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018
KS § 9     Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2015
KS § 10   Anställning av personlig assistent, 70%, vikariat
KS § 11   Anställning av socialsekreterare, 100%, tillsvidare
KS § 12   Anställning av anhörigvårdare, 25%, tidsbestämd
KS § 13   Anställning av anhörigvårdare, 68%, tidsbestämd
KS § 14   Rapport om Storfors kommuns förebyggande arbete för att förebygga sjukfrånvaro
KS § 15   Aktuella frågor

 

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-09-14