Innehållsförteckning

KF 2016-06-02
KF § 27 Meddelanden
KF § 28 Fullmäktigeberedning
KF § 29 Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar
KF § 30 Investeringsbudget – Markbädd Mosserud och Tåbäcken
KF § 31 Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet (KPR) i Storfors kommun 2016-2018
KF § 32 Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) i Storfors kommun 2016-2018

KF 2016-04-14
KF § 18 Komplettering av föredragningslistan
KF § 19 Meddelanden
KF § 20 Inrättande av fullmäktigeberedning
KF § 21 Besvarande av motion om inrättande av ett formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR
KF § 22 Reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020 KF § 23 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottspolitiskt program för Storfors kommun
KF § 24 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
KF § 25 Årsredovisning, bokslut 2015
KF § 26 Svar till kommunrevisionen angående det nya reglementet för kommunrevisionen

KF 2016-03-16
KF § 9 Komplettering av föredragningslistan
KF § 10 Inrättande av fullmäktigeberedningar
KF § 11 Meddelanden
KF § 12 Årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 för Värmlands läns Vårdförbund
KF § 13 Organisationsförändring BAS enheten
KF § 14 Måltidsavgifter inom LSS verksamheten
KF § 15 Reviderad budget 2016
KF § 16 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018
KF § 17 Val av vice ordförande i kommunrevisionen Storfors kommun

 

KF 2016-02-10
KF § 1 Meddelanden
KF § 2 Medborgarförslag: Att kommunen köper OK macken
KF § 3 Försäljning av industritomt på Norra industriområdet, del av Storfors 11:117
KF § 4 Avfallstaxa för Storfors kommun 2016
KF § 5 Revisionsreglemente för Storfors kommun 
KF § 6 Investeringsbudget VA 2016 
KF § 7 Hantering av anställningsförfarande
KF § 8 Val av revisor med suppleant till kooperativ hyresrättsförening Trygga hem i Storfors

 

KF 2015-10-07
KF § 159 Komplettering av föredragningslistan
KF § 160 Meddelanden
KF § 161 Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
KF § 162 Rapport från gruppen för fullmäktigeberedning
KF § 163 Delårsrapport 2015
KF § 164 Årsredovisning 2014 för Värmlands läns kalkningsförbund
KF § 165 Ansvarsfrihet för Värmlands läns kalkningsförbund
KF § 166 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, Kommuninvest
KF § 167 Låneram för 2015/omsättning lån
KF § 168 Nytt särskilt boende, bildande av kooperativ hyresrättsförening, stadgar, stiftaravtal samt borgensåtagande
KF § 169 Krisledningsplan 2015-2018
KF § 170 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd
KF § 171 Gemensam e-tjänsteplattform i Värmland 2016-2019, Drifts- och servicenämnd
KF § 172 Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocessen
KF § 173 Val av ordinarie lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant till Renhållningsbolaget i Mellansverige AB för tiden 2015-2018
KF § 174 Val av två auktoriserade revisorer till Stiftelsen Björkåsen 2015-2018

KF 2015-06-25
KF § 137 Taxa för medboende vid särskilt boende
KF § 138 Meddelanden
KF § 139 Medborgarförslag: Förbjud all användning av pyroteknik i hela Storfors kommun
KF § 140 Information och genomgång av Storfors kommuns årsredovisning 2014
KF § 141 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 142 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 143 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Miljö- och byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 144 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Valnämnden och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 145 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för gemensam Administrativ nämnd och de enskildaförtroendevalda 2014
KF § 146 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för gemensam Drifts- och servicenämnd, IT och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 147 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för gemensam Överförmyndarnämnd och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 148 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Hjälpmedelnämnden och de enskilda förtroendevalda 2014
KF § 149 Ansvarsfrihet 2014 för Samordningsförbudnet Östra Värmland
KF § 150 Årsredovisning, bokslut 2014
KF § 151 Ansvarsfrihet-revisionsberättelse för Bergslagens Räddningstjänst 2014
KF § 152 Årsredovisning 2014 för Bergslagens Räddningstjänst
KF § 153 Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Östra Värmland
KF § 154 Utökning av investeringsbudget för utbyte av glastak på Kommunhuset
KF § 155 Utökning av investeringsbudget 2015 - Resecentrum
KF § 156 Mål och budget 2016 för Storfors kommun
KF § 157 Val av Storfors kommuns revision 2015-2018
KF § 158 Val av en ordinarie revisor och en ersättare till Renhållningsbolaget Mellansverige AB

KF 2015-06-04
KF § 129 Komplettering av föredragningslistan
KF § 130 Meddelanden
KF § 131 Rapport från arbetsgruppen för fullmäktigeberedning
KF § 132 Kvartalsrapport 1 2015
KF § 133 Medlemsskap i Brottsförebyggande Centrum i Värmland
KF § 134 Revidering av reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
KF § 135 Val av Storfors kommuns revision 2015-2018
KF § 136 Nominering av borgerlig vigselförrättare

KF 2015-04-29
KF § 110  Komplettering av föredragningslistan
KF § 111  Meddelanden
KF § 112  Rapport från arbetsgruppen för fullmäktigeberedning
KF § 113  Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
KF § 114  Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
KF § 115  Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
KF § 116  Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
KF § 117  Medborgarförslag: Vi kan byta grejer med varann
KF § 118  Budget 2015 ny organisation
KF § 119  Reviderad budget 2015
KF § 120  Medborgarförslag: Kvälls- och nattöppet inom barnomsorgen
KF § 121  Projektgruppens förslag till nytt särskilt boende
KF § 122  Projektgruppens förslag, placera nytt särskilt boende mittemot Kroppavägen 5
KF § 123  Köp av aktier i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
KF § 124  Bolagsordning Renhållningsbolaget i Mellansverige AB
KF § 125  Val av styrelseledamöter i Renhållningsbolage i Mellansverige AB
KF § 126  Val av Storfors kommuns revision 2015-2018
KF § 127  Motion om ändrade arvodesregler
KF § 128  Motion om ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda

KF 2015-03-12
KF § 102  Komplettering av föredragningslistan
KF § 103  Meddelanden
KF § 104  Medborgarförslag: Idrottspolitiskt program för Storfors kommun 2015
KF § 105  Besvarande av motion: Arvodering av kommunfullmäktiges ledamöter
KF § 106  Lokala hälsoskyttsföreskrifter för Storfors kommun
KF § 107  Val av Storfors kommuns revision 2015-2018
KF § 108  Avsägelse av förtroendeuppdrag

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-06-22