Folkhälsoarbete

Ett framgångsrikt och målinriktat folkhälsoarbete bör struktureras i en folkhälsoplan.

Folkhälsoplan 2015 – 2018, Storfors kommun, bygger på de elva nationella folkhälsomålen samt de fyra utmaningarna inom länets utvecklingsarbete Nya Perspektiv. Planen är även kopplat till kommunens övergripande måldokument, balanserat styrkort.

Till folkhälsplanen finns en handlingsplan upprättad, indelad i tre fokusområden.

Varje fokusområde bildar en arbetsgrupp som gör en aktivitetsplan med syfte att arbeta gentemot målen i folkhälsoplanen. Arbetsgrupperna rapporterar sitt arbete tillfolkhälsorådet.

Folkhälsorådets övergripande uppgift är att initiera, samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat perspektiv.Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-08-21