Samråd Kvarnvägen 191007-191212

BAKGRUND
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som
allmän platsmark (gata). Gatan har en tydlig funktion att
binda samman två delar av Storfors samhälle och genom
att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det
kommunala ansvaret genom drift och underhåll.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän
platsmark (gata).

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastighetsägare
som är berörda av planförslaget.

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning
och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges.

Antagande: Planen antas i kommunullmäktige

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda
har möjlighet att överklaga inom tre veckor från
beslutet tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga
kraft tre veckor efter beslutet.

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 11:330 som
ägs av Storfors kommun, 14:1 som ägs av Trafikverket,
11:347 som är privatägd, 1:2 som ägs av Trafikverket och
1:39 som ägs av Storfors kommun, sammantaget ca 9800
m2.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan,
daterad 2019-06-05, bedöms inte föreslagen ändrad markanvändning
och genomförandet av detaljplanen medföra
sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten eller andra resurser att det
fi nns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning
av planen enligt PBL eller MB.

Läs hela planbeskrivningen och se karta under rubriken länkar.
Handlingarna finns också utställda i kommunhusets entré.

Synpunkter på samrådshandlingar

Samrådstiden är förlängd till 12/12

Beskrivning
Under perioden 7/10 - 12/12 kan du skriva ner de synpunkter du har på samrådshandlingarna i detta formulär. Glöm inte att skriva in dina kontaktuppgifter så vi har möjligheter att återkoppla.

Kontakt

Tommy Svärd, Driftchef 
0550-65161

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-11-13