Ändring i plan- och bygglagen

Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov

Riksdagen har fattat beslut om förändringar i plan- och bygglagen (2010:900) – ”Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov”. Förändringarna började gälla 2 juli 2014.

Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Men det kommer krävas att du lämnar in en bygganmälan och inväntar beslut om startbesked innan du får börja bygga. Innan vi meddelar startbesked ska vi pröva om åtgärden följder de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Nya bygglovsbefriade åtgärder

Följande åtgärder är bygglovsbefriade, men kräver anmälan och startbesked:

 • Uppförande av komplementbyggnad med byggnadsarea 25,0 kvadratmeter och med högst 4,0 meters nockhöjd (Attefallshus):
  • får byggas på tomt där det finns en- och tvåbostadshus
  • kan vara en komplementbyggnad (uthus, garage, förråd, gäststuga, bastu, etc) eller
  • kan vara ett komplementbostadshus (självständig bostad)
  • i omedelbar närhet till huvudbyggnaden
  • får inte stå närmare gräns än 4,5 meter utan grannens medgivande
  • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea:
  • gäller för en- och tvåbostadshus
  • får inte vara högre än bostadshusets tacknockshöjd
  • placering närmare gräns än 4,5 meter kräver grannens medgivande
 • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad

Följande åtgärd är bygglovsbefriad, kan i de flesta fall kräva anmälan och startbesked:

 • Tillbyggnad med högst två takkupor:
  • gäller för en- och tvåbostadshus
  • takkuporna får max uppta halva takfallet
  • åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
  • bostadshus utan takkupor – då får man göra två takkupor
  • bostadhus med en takkupa – då får man göra en takkupa
  • bostadshus med två eller flera takkupor – krävs i de flesta fall bygglov för att få göra fler takkupor
  • observera att det krävs bygglov om åtgärden innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen. Och även om det inte innebär ingrepp i bärande konstruktion så krävs en anmälan om konstruktionens bärande delar berörs.

Undantag
Bygglov kommer fortfarande att krävas för åtgärder inom vissa områden och för vissa byggnader. Gäller även områden med utökad lovplikt eller särskilt värdefulla områden utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Även områden som är av riksintresse för totalförsvaret är undantagna.

Ansökan
En ansökan består av anmälningsblankett för ej bygglovpliktig åtgärd samt ritningar. I de flesta fall är det plan- och fasadritningar, sektion och situationsplan som behövs. Beroende på vilken åtgärd du ska göra så kan det behövas ytterligare handlingar. Om du ska bygga ett Attefallshus är det viktigt att ange i ansökan om det gäller en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Avgift kommer att tas ut för att handlägga bygganmälan, beräknas enligt vår taxa och påverkas bland annat av vilken typ av åtgärd det gäller.

Om du har frågor om de bygglovsbefriade åtgärderna är du välkommen att kontakta vår handläggare. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

 

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Servicecenter

0586-610 00
Kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Senast publicerad av Kristina Elmström 2018-03-14