Ny avfallsplan

Tyck till om avfallsplanen

Mellan den 9 april och 7 maj har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget till avfallsplan och föreskrifter för Storfors kommun. På den här sidan hittar du avfallsplanen i sin helhet. Den finns också tillgänglig under utställningsperioden i kommunhuset där det också är möjligt att lämna in synpunkter.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål. Den ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas samt mål om hur nedskräpningen ska minska.

Till avfallsplanen kopplas kommunala ”lagar”, så kallade föreskrifter som beskriver mer i detalj hur avfallshanteringen ska ske i kommunen, till exempel hur ofta sopor ska hämtas hemma hos dig och hur du ska sortera olika sorters avfall.

Avfallsplanens övergripande målområden är:

  • A1 Minska avfallet och nedskräpningen
  • A2 Avgifta kretsloppet
  • A3 Utnyttja avfallet som resurs
  • A4 Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering

Tanken med målen i planen är att de ska styra mot ökat återbruk och en bättre källsortering av främst hushållsavfall. Ökat återbruk minskar resursförbrukningen i samhället. Bättre källsortering innebär bättre resurser i form av mer och renare avfallsfraktioner som lättare kan återvinnas. Bättre källsortering innebär även renare bränslen till förbränning och mindre andel avfall som behöver deponeras.

Hur vill du hantera ditt avfall i framtiden?

Följande dokument kan du under perioden 2020-04-09 - 2020-05-07 lämna synpunkter om:

Förslag till avfallsplan - dokumentPDF

Förslag till avfallsföreskrifter - dokumentPDF


Synpunkter på avfallsplanen och föreskrifterna kan lämnas via telefon eller e-post till:

Jasmine Delin
0586-619 32
miljosamordning@karlskoga.se

Synpunkter kan även skickas via post till:

Karlskoga kommun
Att: Jasmine Delin
Samhällsbyggnadsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-07-08