Logotype för Storfors kommun

Förskolor

Förskola 1-5 år

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att utveckling och lärande bildar en helhet. ”Läroplan för förskolan Lpfö 98”

I Storfors kommun har vi fem förskolor i varierande storlek 1-3 avdelningar. Tre förskolor finns i tätorten, och en i vardera Bjurtjärn och Kyrksten. Förskola erbjuds ditt barn om du arbetar, studerar, söker arbete, är föräldraledig eller om barnet har ett eget behov.

Allmän förskola

Är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 3-5 år och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar 525 timmar per år, fördelat på 15 tim/vecka. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov.

Öppen förskola

För föräldrar som är hemma med sina barn finns Familjecentralen/ öppna förskolan i Hälsans hus. Där deltar föräldrar och barn tillsammans i verksamheten. Läs mer under rubriken Öppen förskola i vänstermenyn.

Unikum

Förskolorna arbetar med det digitala verktyget Unikum för att tydligt dokumentera utveckling och lärande på grupp och individnivå. Förskolornas arbete med pedagogisk dokumentation blir systematisk och större delaktighet ges till barn och vårdnadshavare.

 

Hagen

Vår förskola ligger i anslutning till Kroppaskolan och har öppet mellan 06.00-17.00. Förskolan samarbetar med Kroppaskolans fritidshem. Fritidsbarn kommer till oss på morgonen och vid behov lämnas förskolebarn till fritids efter kl. 17.00.

Telefon:
Avdelning 1, 0550-651 81, 072-14 59 230
Avdelning 2, 0550-652 36, 072-14 59 311

Adress: Kroppavägen 13, 688 31 Storfors

E-post: Hagen_FS@Storfors.se

Hagen har två avdelningar en yngrebarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. På vår förskola har Läroplanen en tydlig förankring i verksamheten och vi anser att leken är viktigast för barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att pedagogerna är engagerad och agerar medforskande tillsammans med barnen för att fånga upp och ta tillvara på alla de lärandesituationer som uppstår i förskolans vardag. Miljön ska vara trygg, utmanade, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Avdelningarnas miljörer anpassas och förändras för att tillgodose barnens intressen samt uppmuntra till lärande och utveckling.


Förskolan Hagen

Lillåsen

Vår förskola ligger i anslutning till området Björkåsen/Lillforshagen. Vi har närhet till fina skogsområden. Vi är en förskola med två avdelningar. Avdelning Regnbågen för yngre barn och avdelning Solen för äldre barn. Våra öppettider är 06.00-18.00.

Telefon:
Avdelning Regnbågen, 0550-651 83
Avdelning Solen, 0550-651 84

E-post: Lillasen_FS@Storfors.se

Förskolan präglas av en positiv och lyhörd atmosfär, där kommunikation, samarbete och närvarande pedagoger leder till trygghet och glädje för alla. Detta lägger grunden för ett bra lärande.

Vi strävar efter att barnen söker kontakt med alla pedagoger på förskolan och vi arbetar efter ett gemensamt schema som gör att barnen möter alla pedagoger vid flera tillfällen under dagen.

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. På vår förskola har läroplanen en tydlig förankring i verksamheten och vi anser att lekan är viktigast för barnens utveckling och lärande. Lek och lärande är tätt sammanväxta i vår förskola i alla aktiviteter, spontana och planerade. Vi ger barnen inflytande över sin vardag på förskolan genom att följa deras intresse och utvecklar kontinuerligt vår pedagogiska miljö.


Förskolan Lillåsen

Viken

Vår förskola består av tre avdelningar och ligger i centrala Storfors med bra utemiljö, närhet till bibliotek och skog. Våra öppettider är 06.00-18.00.

Telefon:
Avdelning 1, 0550-651 85
Avdelning 2, 0550-651 86
Avdelning 3, 0550-651 87

E-post: Viken_FS@Storfors.se

Förskolan präglas av en glad, trygg och positiv atmosfär som gör arbetet och vistelsen rolig för både barn och pedagoger. Vår grund är att en pedagog följer en åldersgrupp från inskolning till flytt till förskoleklass.

Detta innebär att vi arbetar åldersanpassat på våra avdelningar, vilket gör att vi lättare kan anpassa material, innemiljö och aktiviteter efter barnens behov, intresse och lärande. Genom att arbeta åldersindelat ger vi barnen möjlighet att följa sin årskull och att ge goda erfarenheter av övergångar och lägga en god grund inför flytt till förskoleklass.

Förskolan Viken

Änglagård

Vår förskola ligger i Kyrksten och är vackert belägen i ett naturnära område med skogen inpå knutarna. Förskolan är belägen 14 km utanför Storfors tätort. Vår öppettid är 06.00-18.00.

Telefon: 0550-65239, 070-19 19 966

E-post: Anglagard_FS@Storfors.se

Änglagård är en enavdelningsförskola för barn i åldern 1-6 år.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, för att ge barnen möjlighet att utveckla alla sina uttryckssätt. Reggio Emilias filosofi utgår från;

Miljön, att både inomhus och utomhusmiljön är föränderlig allt efter barnens behov och intressen. Miljön ska uppmuntra till lek, kommunikation, utforskande, lärande, kreativa möten och stimulera alla sinnen.

Det kompetenta barnet, barnet står i centrum och deras behov, nyfikenhet och intressen styr vilka project/teman vi arbetar med.

Pedagogen, pedagogerna är medforskande i ett utforskande arbetssätt.

Förskolan Änglagård

Ängslyckan

Telefon: 0550-651 82

E-post: Angslyckan_FS@Storfors.se

Vi är en förskola som ligger centralt i det natursköna Bjurtjärn med djur och natur inpå vår gård och skogen inom gångavstånd. Vår öppettid är 06.00-18.00. Vi samarbetar med Bjurtjärns skolas fritidshem vid öppning och stängning.

Förskolan genomsyras av glädje, nära till skratt och delaktighet. Det är viktigt för oss att barn och vårdnadshavare känner trygghet och tillit.

Vår pedagogiska miljö är under ständig utveckling för att ta tillvara på barnens önskemål och intressen.

Rörelse och naturkunskap är viktiga delar i vår verksamhet och vi prioriterar utevistelse med utforskande tillsammans med oss pedagoger och framförallt lek.

Förskolan Ängslyckan

Kontakt

Rektor förskolor i centralorten
Maria Smeds
0550-652 13

Rektor förskolor i Bjurtjärn
Erik Rådberg
0550-652 37

Specialpedagog Storfors förskolor
Lena Duvander
0550-652 66

Länkar

Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

Lillåsen Word, 5.9 MB.
Änglagård Word, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Ängslyckan Word, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplan Storfors förskolor

Arbetsplan 23-24 Word, 164.3 kB.

Senast publicerad av Erik Rådberg