Hjälpmedel

Hjälpmedel är en grundförutsättning för att personer med funktionshinder till följd av exempelvis skada, sjukdom eller av åldersbetingade orsaker ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt. I vissa fall är funktionshindret tillfälligt, i andra fall förekommer det under en lång tid eller under den enskildes hela livslängd.

Det är behovet som styr om man ska få hjälpmedel eller inte och ska i likhet med all annan hälso- och sjukvård bli föremål för en medicinsk bedömning. Det är kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast som gör bedömningen om personen har rätt till hjälpmedel.

Ett hjälpmedel är personligt och får inte överlåtas till annan person. Under lånetiden har personen ansvar för att sköta hjälpmedlet och meddela rehabiliteringsenheten om något behöver åtgärdas. Hanteras hjälpmedlet vårdslöst kan personen bli återbetalningsskyldig. Hjälpmedel är ett lån från kommunen och ska lämnas tillbaka när man inte längre har behov av dem eller flyttar utanför länet.

Vissa hjälpmedel, som exempelvis barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och elektriska rullstolar, ligger under landstingets ansvar och förskrivs inte av kommunens arbetsterapeut/sjukgymnast.

Kontakt

Arbetsterapeut
Ann-Karin Andersson

0550-652 70


Sjukgymnast
Gunilla Pålsson
0550-652 82

MAS
Hans-Bertil Hermansson
0550-652 85

Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström 2015-02-27