Avgifter inom vård och omsorg

Hur mycket kostar det?

Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda. Avgifter för vård och omsorg
har fastställts av Kommunfullmäktige I Storfors kommun, utifrån de ramar som staten har satt upp.
Lagen skyddar mot för höga avgifter.

Maxtaxa skyddar mot för höga avgifter.
Högkostnadsskyddet för kommunal vård och omsorg brukar kallas maxtaxan.
Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Maximal avgift fr o m 2017-01-01 är 2 013: -/månad och person.

Alla avgifter och minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring.

Minimibeloppet 2017 är för:
Ensamboende 5 057: -/mån.
Sammanlevande makar och sambor 4 273: -/mån

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för:
Livsmedel, alla måltider
Kläder och skor
Fritid
Hygien
Förbrukningsvaror
Dagstidning, telefon, Tv-avgift
Möbler och husgeråd
Hemförsäkring
Hushållsel
Resor
Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

När kommunen räknar ut hur stor avgift du skall betala utgår man från din nettoinkomst (inkomst efter skatt) — förbehållsbelopp (minimibelopp + bostadskostnad).

Makar: Inkomsterna räknas samman och delas med två.

Sambor och andra sammanlevande:
Inkomsterna räknas som för ensamstående.

Avgifter i Storfors kommun
Gäller fr o m 1 januari 2017

I enlighet med prisbasbeloppet för 2017 och Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2017, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2016 §74.
Maxtaxan - högkostnadsskyddet är 2013:-/månad 2017

Följande tjänster beräknas mot avgiftsutrymmet i Maxtaxan vilket innebär att du aldrig kan betala mer än
1 990: -/mån under 2016:

Avgifter
Personlig omsorg i hemtjänst 510 kr/mån
Inköp 165 kr/tillfälle
Städ 350 kr/tillfälle
Tvätt 410 kr/tillfälle
Kommunal Hälso- och sjukvård 115 kr/besök
Trygghetslarm 310 kr/mån
Ledsagare 170 kr/tillfälle
Aktivering 170 kr/tillfälle
Avlastning/tillsyn i hemmet 170 kr/tillfälle
Avgift för hemsändning av middagen 10 kr/dag och hushåll
Personlig omvårdnad korttidsplats. 2 013 kr/mån   67,10 kr/dygn
Personlig omvårdnad och service på särskilt boende 2 013 kr/mån  67,10 kr/dygn

Avgift för hemtjänst omfattar alla insatser i eget boende som utförs av
vårdpersonal. Insatserna är alltid individuellt anpassade och beslutas
efter individuell behovsbedömning.

Hälso- och sjukvård innebär insatser utförda av distriktssköterska/
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller när undersköterska/vårdbiträde utför sjukvårdande behandling på delegation.

Övrigt

Matlåda kostar 37:-/port. (smör, bröd o dryck ingår ej). Räknas inte in i maxtaxan.
Hemsändning av matlåda kostar 10:- per dag och hushåll och beräknas inom maxtaxan.

Korttidsplats/avlastning

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.
Omvårdnadsavgift max 2 013:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 135:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Särskilt boende

Din omvårdnadsavgift debiteras av ditt avgiftsutrymme.

Omvårdnadsavgift max 2 013:-/månad

Kost: Råvaror o tillredning 3 135:-/månad
(frukost, middag, kvällsmat samt kaffe)

Möbler 350:-/månad

Avgiften debiteras från och med inskrivningsdag till och med dag före utskrivningsdag.

Hyror i särskilda boenden

Lägenheterna på Hammargården och Kroppavägen 5 regleras med hyreskontrakt.


Avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen

Permanent boendeplats på Smeden, regleras inte
av hyreslagen, avgift 2 068:-/mån.

Egen hemförsäkring bör tecknas.

Du kan du söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan.


_________________________________________________________

Hemtjänstavgifter debiteras i efterskott, vilket innebär att exempelvis avgiften för januari månad debiteras i februari och förfallodatum är den 30:e mars osv. (Förfallodatum i februari är den 28:e).

  • Hemtjänstinsatser och omvårdnad debiteras i efterskott, från och med dagen då insatsen påbörjas och till och med dagen innan insatsen avslutas.
  • Trygghetslarm debiteras i efterskott per månad, från och med månaden då larmet installeras till och med månaden innan larmet tas bort.

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om avgift eller förbehållsbelopp hos Förvaltningsrätten. Läs mer här>
En överklagan ska skickas till Kommunstyrelsen inom 3 veckor efter att du tagit del av beslutet.

En besvärshänvisning för detta medföljer det avgiftsbeslut som du får i samband med att du fått någon insats beviljad.

Önskar du mer information gällande avgifter för vård och omsorg, kontakta gärna vår avgifts-handläggare.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Nina Karlsson
Telefon: 0550-651 53
Besöksadress: Kommunhuset, Djupadalsgatan 20

Senast publicerad av Kristina Elmström 2017-01-13