LIS-plan

Meddelande om samråd

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun.

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen. Totalt pekar förslaget ut 10 LIS-områden, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Förslaget till LIS-plan är nu föremål för samråd enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken under tiden 21 mars – 18 april 2017.

Under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter till kommunen. Planhandlingarna finns tillgängliga nedan.

Förslaget finns även att se på/i:
* Storfors kommunhus, Djupadalsgatan 20, i foajén
* Biblioteket i Kulturhuset, Centrumplan 1, plan 1
* Lungsunds församlingshem, Lungsund (begränsade öppettider)
* Bjurtjärn/Kyrksten, församlingshemmet i Bjurtjärn (begränsade öppettider)

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 18 april 2017 till Storfors kommun, Box 1001, 688 29 Storfors eller via e-post till: storfors.kommun@storfors.se

Frågor bevaras av utvecklingsstrateg Kenneth Sandén på tel.0550-651 39 eller till Henric Erntsson Konsult på tel. 070-577 95 91.

Lokala samrådsmöten,
öppna för alla, hålls följande tider:
Bjurtjärns församlingshem, tisdag 11 april kl. 18.00 – 19.15
Lungsunds församlingshem, tisdag 11 april kl. 19.45 – 21.00

HÄR NEDAN FINNS AKTUELLA PLANHANDLINGAR:

Meddelande om samrådPDF

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - planhandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, MKB.PDF

Översiktsplan 2013

LIS-områden

Bebyggelsestruktur

Senast publicerad av Eva Wiklund 2017-03-20