Likabehandlingsplan

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läsår: 2016/2017

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Arbetslaget på förskolan

Vår vision

Vår verksamhet ska lägga grund för ett livslångt lärande, som baseras på samspel mellan såväl barn och vuxna, som barn och barn. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar. Vi stävar efter att få till en gruppkänsla hos barnen där alla hör till. Vi stärker deras empati gentemot varandra och lär dem att respektera varandras likheter och olikheter genom att delta i barnens lek och vara bra förebilder.


Planen gäller från

2016-10-01

Planen gäller till

2017-09-30

Läsår

2016/2017

Barnens delaktighet

Barnen är delaktiga genom intervjuer, genom att arbetslaget observerar barnens lek och genom värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna är delaktiga genom utvecklingssamtal.

Personalens delaktighet

Arbetslaget är delaktiga genom det dagliga verksamhetsarbetet och genom att göra barnintervjuer, och lekobservationer samt diskussioner i arbetslagen.
 
Förankring av planen

Planen gås igenom med arbetslaget vid avdelningsplaneringar v.44. Vårdnadshavarna informeras på utvecklingssamtalen. Barnen får ta del av planen i vår dagliga verksamhet.


Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Fjolårets plan har utvärderats av arbetslagen på planeringsmöten. Vi har även haft möte där förskollärare från varje avdelning utvärderat tillsammans. Föräldrarnas synpunkter har vi fått vid utvecklingssamtalen och föräldraenkäten. Barnen har varit delaktiga genom intervjuer och den dagliga verksamheten.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Personal, vårdnadshavare och barnen har varit delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Både barnen och föräldrarna känner sig trygga och nöjda med vår inne och utemiljö. Vi pedagoger upplever att vi behöver sprida ut oss mer på gården för att ha bättre överblick över vad som händer, speciellt runt lekstugan.

Årets plan ska utvärderas senast

2017-05-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Årets plan utvärderas med barnen genom intervjuer, observationer och den dagliga verksamheten. Föräldrarna blir delaktiga genom en föräldraenkät och genom utvecklingssamtalen. Pedagogerna utvärderar genom diskussioner på arbetsplatsträffar och arbetslagsplaneringar.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Arbetslaget på förskolan

 

Främjande insatser

Namn

Främja lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet

Områden som berörs av insatsen

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Barnen ska ha kännedom om att det finns olika länder och att de kan ha olika ursprung. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att skicka sina barn till förskolan Viken och veta att alla blir lika bemötta oavsett vilket land de kommer ifrån.

Pågår under året

Insats

Vi har en världskarta uppsatt på varje avdelning, för att vi ska kunna se vart länderna som barnen kommer ifrån ligger.

Vi köper in en mångkulturell almanacka där vi kan se när man har helgdagar som t.ex. nationaldagar i olika länder, som vi uppmärksammar tillsammans med barnen och deras föräldrar.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Världskartorna sätts upp snarast och mångkulturell almanacka köps in till januari 2017

 

Namn

Främja likabehandling oavsett kön

Områden som berörs av insatsen

Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Barnen ska bemötas lika oavsett vilket kön de har.

Barnen ska känna att de blir lyssnade på och kan göra sin röst hörd oavsett vilket kön de har.

Barnen ska ha material och litteratur på förskolan som inte bidrar till att förstärka stereotypa könsroller.

Vi har aktiviteter och miljöer som ger pojkar och flickor möjligheter till lika lärande.

 

Insats

Pedagogerna är observanta på varandra och ger feedback om man märker att någon säger eller gör något som förstärker stereotypa könsroller och att man gör skillnad på flickor och pojkar.

På arbetsplatsträffen i dec. ska målen diskuteras samt en bok vi gemensamt bestämt att alla ska ha läst med genusglasögon.

Marie bokar genuslåda med böcker från biblioteket och ser över litteratur och material som finns i verksamheten med genusglasögonen på.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Pedagogerna ger feedback till varandra hela året och litteraturen och materialet ska ha setts över till arbetsplatsträffen i dec.

 

Namn

Främja likabehandling oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning

Områden som berörs av insatsen

Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Barnen ska ha kännedom om att man kan tycka om lika eller olika kön och bägge är lika naturligt och accepterat.

Föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn och veta att barnen blir bemötta som alla andra och att de själva är accepterade och välkomna oavsett vilken sexuell läggning föräldrarna har.

Detta fortgår under året.

Insats

Vi pratar med barnen om att man kan tycka om olika eller lika kön, i den dagliga verksamheten och när barnen själva kommer med frågor.

Vi lånar böcker om olika familjesituationer från biblioteket.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Fortgår under året och utvärderas maj 2017

 

Namn

Främja likabehandling oavsett religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Barnen ska ha kännedom om att man kan ha olika religioner och att de ibland innebär olika livsstil.

Pågår under året.

Insats

Vi köper in en mångkulturell almanacka som alla i arbetslaget tittar i varje vecka. Där kan vi se andra religioners högtider så vi kan uppmärksamma dem, och bekräfta barnen och deras föräldrar när de kommer och pratar om firande.

Barnen har ibland olika mat vid måltiderna eftersom deras religion inte tillåter att de äter vissa saker, något som vi diskuterar om tillsammans med barnen om de har frågor.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Pågår hela året fram till maj 2017

 

Namn

Främja tillgänglighet oavsett språk

Områden som berörs av insatsen

Mål och uppföljning

Barnen ska oavsett modersmål ges möjlighet att göra sig förstådda och få medel för att kunna kommunicera med andra.

Pågår under hela året.

Insats

Vi använder oss av tecken som stöd i vår dagliga verksamhet för att ge alla barn, oavsett ålder och modersmål, samma möjligheter att kunna kommunicera med andra och göra sig förstådda.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Delutvärderas på arbetsplatsträffen i feb.

 

Namn

Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning

Områden som berörs av insatsen

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Barnen med funktionshinder ska känna att de har lika stor rätt som andra barn att delta i förskolans verksamhet oavsett funktionshinder.

Detta utvärderas i maj 20167.

Insats

Vi ser till varje barns individuella behov och gör insatser anpassade för varje individ om barnen har funktionsnedsättningar, för att de ska kunna ta del av vår verksamhet. 

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Utvärderas i maj 2017


 

Namn

 

Motverka uppkomsten av kränkande behandling

 

Områden som berörs av insatsen

 

Kränkande behandling

 

Mål och uppföljning

 

Att alla på vår förskola ska känna sig trygga och våga säga sina åsikter och visa sina känslor, utan att utsättas för kränkande behandling från barn eller vuxna.

 

Pågår under hela året.

 

Insats

 

Vi arbetar dagligen med vårt värdegrundsarbete tillsammans med barnen, och vi vuxna ska alltid vara positiva förebilder, vara delaktiga i barnens lek och tänka på hur vi utrycker oss och hur vi behandlar varandra och barnen och ge varandra feedback om vi upptäcker brister i vårt förhållningssätt.

 

Ansvarig

 

arbetslaget på förskolan

 

Datum när det ska vara klart

 

Utvärderas i maj 2017

 


 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi har gjort intervjuer med barnen som är födda 2010 för att se om det är något de upplever som otryggt i verksamheten såväl som ute och innemiljön.

Vi har gjort barnobservationer av de yngre barnen för att se om det finns speciella tillfällen under dagen där konflikter uppstår. Vi har även observerat innemiljön för att se om det är någon speciell plats där mycket konflikter uppstår.

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Barnen har intervjuats eller observerats och föräldrarna har fått frågan om barnen pratar hemma om de upplever något som otryggt och jobbigt på förskolan. Föräldrarna har också fått fundera på om det finns något i vår miljö och verksamhet som de tycker påverkar barnen negativt. Föräldrarna har svarat på frågorna vid utvecklingssamtalen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Personalen har gjort observationer och diskuterat på avdelningsplaneringar och arbetsplatsträffar.

Resultat och analys

-Intervjuerna och observationerna visar att både barn och föräldrar känner sig trygga och nöjda med både verksamheten och miljön.

-Diskussionerna mellan pedagogerna visar att vi tycker att vi måste bli bättre på att använda tecken som stöd för att ge alla barnen en chans till att kunna kommunicera oavsett ålder eller modersmål.

-Pedagogerna upplever också att vi behöver bli bättre på att skaffa kunskap om andra länder och religioners högtider och traditioner.

-Pedagogerna upplever även att vi måste bli bättre på att granska material och böcker och barnens lekar för att bryta traditionella könsmönster.


 

Förebyggande åtgärder

Namn

Stereotypa könsroller

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Pojkar och flickor ska ges lika möjligheter och lika mycket plats i vår dagliga verksamhet. De ska kunna välja lekar utan att bli påverkade av stereotypa könsroller.

Utvärdering sker genom observationer och genom diskussioner i arbetslaget. Resultatet presenteras på arbetsplatsträffen i feb.

Åtgärd

Vi går aktivt in i situationer där flickor utesluter pojkar från sina aktiviteter med hänvisning att de är pojkar och i situationer där pojkar utesluter flickor. Vi ger barn som bryter könsbundna lekmönster positiv bekräftelse. Vi ser över böcker och lekmaterial för att ta bort sånt som förstärker stereotypa könsroller. Vi genomför kontinuerliga observationer av barnens lek.


Motivera åtgärd

Att motverka stereotypa könsmönster och att få upp ögonen på hur vi beter oss tillsammans med barnen är ett ständigt förbättringsområde i vår verksamhet. Vi har också konstaterat att många böcker är skrivna så att bidrar till att till att förstärka könsmönster och även olika lekmaterial kan förstärka könsmönstren.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

Pågår under hela året men delutvärderas på arbetsplatsträffen i feb.

 

Namn

Stödtecken

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet och Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Barnen på alla avdelningarna ska ges möjlighet att lära sig vardagliga tecken som t.ex. frukter, mat, färger och klädesplagg m.m. för att kunna göra sig förstådda i den dagliga verksamheten.

Utvärdering sker genom kontinuerliga observationer som redovisas på arbetsplatsträffen i feb.

Åtgärd

Vi drar ut tecken från datorn och sätter upp i miljön där det är relevant för att alla ska kunna lära sig både vuxna och barn.

Vi vuxna är noga med att hela tiden använda tecknen i vår dagliga verksamhet för att förankra dem hos barnen.

Motivera åtgärd

Vi vill ge alla barn i verksamheten oavsett ålder eller modersmål samma möjlighet att kunna göra sig förstådda av både vuxna och barn.

Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

På arbetsplatsträffen i feb.

 

Namn

Traditioner och högtider

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Barn från andra länder och med annan religion ska ges möjlighet att bli bekräftade när de firar sina högtider.

Utvärdering sker i maj 2017.

Åtgärd

Vi köper in en mångkulturell almanacka till 2017 och samtliga i personalen håller sig uppdaterade genom att varje måndag se om veckan innehåller några högtider för barnen med annan religion eller annat land.

Motivera åtgärd

Alla i arbetslaget känner att vi behöver lära oss mer om andra länders och religioners högtider på vår förskola. Vi har därför svårt att bekräfta barnen när de kommer och berättar om olika firanden som de varit med om.


Ansvarig

Arbetslaget på förskolan

Datum när det ska vara klart

På arbetsplatsträffen i april.

 

Rutiner för akuta situationer

Policy

Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för en god social miljö där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Arbetslaget på förskolan.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom:

  • samtal med de inblandade
  • dokumentera händelsen, särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete. Kopia skickas till förskolechef.
  • originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och eventuell övrig dokumentation till förskolechef.
  • om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns på intranätet under kvalitetsarbete.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning och dokumentation och vidare rapportering till huvudman.

Rutiner för uppföljning

Förskolechefen har yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och fortbildning för att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. Information om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion.


Rutiner för dokumentation

Se under rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn.

Ansvarsförhållande

Se ovan.

 


Kontakt

Förskolan Viken
Djupadalsgatan 7
0550-651 85, 651 86, 651 87


Senast publicerad av Kristina Elmström 2016-10-31