Verksamhetsplan

Läsåret 2016 - 2017

Förskolan Lillåsen

Inledning

På förskolan Lillåsen arbetar 7 personer fördelat på 6,25 tjänster på två avdelningar. Vi har en grupp med barn i ålder ca 1-2,5 år och en grupp med barn i ålder ca 2,5-6 år.

Arbetssätt verksamhetsåret 2016-2017

Förskolan präglas av en positiv och lyhörd atmosfär, där bra kommunikation, samarbete och närvarande pedagoger leder till trygghet och glädje för alla. Allt detta lägger grunden för ett bra lärande.

Vi har ett gemensamt schema för all personal på förskolan. Barnen möter personal från båda avdelningarna vid flera tillfällen under dagen. Detta blir ett naturligt sätt för barnen att känna trygghet och tillit till alla pedagoger. Vi strävar efter att barnen söker kontakt med alla pedagoger oberoende av vilken avdelning vi jobbar på.

Vi fortsätter vårt strukturerade arbetssätt eftersom vi är medvetna om hur viktigt det är för barnens trygghet att följa rutiner i vardagen.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla. Vi beskriver vårt arbete under nedanstående rubriker.

Lek och lärande är tätt sammanväxta i förskolan, både gällande spontana aktiviteter såsom aktiviteter planerade av pedagoger. Förskolans pedagoger stimulerar barnens nyfikenhet och intresse och använder sig av barnens egna idéer och ger dem ord och begrepp så att de kan upptäcka miljön som finns omkring.

Barn är nyfikna och vetgiriga av naturen och strävar i sin lek efter att upptäcka och förstå sin omvärld. De behöver utveckla sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang.

Mål och riktlinjer:

Normer och värden

Vårt arbete med barnen, hur man är en bra kompis, lägger grunden för allt annat arbete med barnen på förskolan.

Syftet är att varje barn ska utveckla och se glädjen i att vara tillsammans med andra.

Vi kommer dels att arbeta med detta genom att vara närvarande pedagoger i verksamheten. Det är viktigt att vi vuxna stöttar barnen i deras kompisrelationer och hjälper barnen lösa konflikter och vara bra förebilder.

Men vi kommer också att under höstterminen använda oss av Alfons vänskapslåda som vi har lånat av biblioteket.

”Alfons vänskapslåda är ett metodmaterial som kan användas som en del av trygghetsarbetet. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Alfons vänskapslåda är framtagen av Friends i samarbete med Bok-Makaren AB.

Det räcker inte att vuxenvärlden vet att alla barn är lika mycket värda. Barn måste också veta det, om sig själva – och om varandra. Det är så vi skapar en trygg miljö för barn, där alla är del av en gemenskap och där kränkningar inte får spelrum. Barn ska få komma till sin förskola och känna att de är någon och har ett unikt värde – det är en rättighet.” (Citat - Om Alfons vänskapslåda)

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi följer.

Utveckling och lärande

Matematik och teknik

Matematik är ett prioriterat mål under året. Syftet är att utveckla varje barns intresse och förståelse för vad matematik är.

Vi vill väcka och utnyttjar barnens naturliga nyfikenhet att utforska vardagliga tekniska och matematiska saker, genom att vi pedagoger finns med i leken och ifrågasätter/sätter ord på det tekniska och matematiska utforskandet som sker under barnens vistelse på förskolan.

Syftet med varje barns utforskning av teknik i vardagen är att vecka nyfikenhet av hur enkel teknik fungerar och hur den används.

I vårt arbete kommer vi att tillföra nytt material som inbjuder till nya utmaningar.

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation är ett prioriterat mål. Barnens språk och lärande samt barnens språk och identitetsutveckling hänger samman. Vi lägger därför stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling.

Under det kommande arbetsåret fortsätter vi vårt arbete kring barns språkutveckling genom att använda materialet Babblarna för de yngre barnen och språksamlingar enligt Före Bornholmsmodellen med de äldre barnen.

För att barnen ska identifiera sig med och känna igen sitt namn har vi på avdelning 1 tillfört namnkort med barnens bild och namn på som vi använder oss av vid olika situationer i vardagen.

På avdelning 2 tillför vi också namnkort för de yngre barnen för att tydliggöra miljön.

Vi har flera arabisktalande barn i förskolan som kommer att få språkstöd.

Förra året började vi använda tecken som stöd för att tydliggöra språket. Vi fortsätter med det eftersom vi i vår utvärdering märkt att yngre barn och barn med annat hemspråk än svenska har lättare att uttrycka sig.

Vi fortsätter vårt goda samarbete med biblioteket, genom att biblioteket erbjuder prenumeration på boklådor samt att vi har möjlighet att låna temalådor. Temalådorna är en bra tillgång för barnen att få nya kunskaper. Från och med höstterminen 2016 finns möjlighet för föräldrarna att låna hem bokpåsar. Det är bokpåsar från biblioteket som finns på förskolan.

Naturvetenskap och miljö

Varje barn ska få möjlighet att utveckla/utforska naturvetenskap. Syftet är att varje barn ska få en förståelse för hur människor, djur, natur och samhälle påverkar varandra.

Under läsåret 2016-2017 kommer vi att arbeta med experiment till olika ämnen som fysik, kemi, natur och teknik så att barnen lär sig och förstår olika sammanhang på ett roligt sätt.

Vid utevistelsen och vid våra regelbundna besök i skogen är vi pedagoger medforskare när barnen leker, upptäcker och upplever naturen och närmiljön. Bl.a. vad händer i naturen under olika årstider, vad vi äter och vad händer sedan med maten, vad djuren äter, var kommer regnet ifrån. För att få barnen att lättare förstå har vi köpt in en modell som förklarar vattnets kretslopp. Vi lyfter fram och vidareutvecklar deras upptäckter och binder samman olika ämnen från läroplanen ex. naturvetenskap, miljö, matematik, språk och skapande.

Vi fortsätter med sopsortering. Barnen är delaktiga av arbetet och får själva sortera sakerna i olika containrar. Vi har märkt att vi på detta vis sår ett frö i barnens miljötänk. Vi anpassar vår veckoplanering så att vi i stor utsträckning kan säkerställa regelbundna besök i skogen och på återvinningsstationen.

Skapande verksamhet

Syftet är att barnen ska få utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter.

På förskolan får barnen möjligheter att uttrycka sin kreativitet genom olika former som bl. a. bild, sång, dans och drama. Dessa aktiviteter sker både under vuxenledda former såsom under spontana tillfällen som barnen själva startar. Vi har placerat olika material lättillgängligt så att barnen kan ta egna initiativ i ateljén. Vi använder oss dels av inköpt material samt material som barnen själva hitta i skogen eller i närmiljön.

Barns inflytande:

Syftet är att varje barn ska ha ett stort inflytande över sin vardag på förskolan.

Barnen ska uppfatta att de har möjligheter att påverka sin vardag genom att vi vuxna i så stor grad som möjligt är lyhörda inför barnens önskemål. Det tar vi reda på genom olika kartläggningar såsom observationer, barnintervjuer och vandringsrundor i vår miljö.

Förskolans verksamhet består av såväl vuxenledd planerad verksamhet, barnens initiativ och aktiviteter såsom fri lek. Vi strävar efter att det ska råda balans under dagen.

Förskola och hem:

På förskolan Lillåsen har vi en föräldrasamverkansplan som finns på den gemensamma anslagstavlan i hallen.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen

Vi har en plan för överlämnande av 6-åringar till Kroppaskolan som vi följer. Planen finns på den gemensamma anslagstavlan i hallen.

Utvärdering:

Vi kommer att utvärdera verksamheten genom pedagogiska dokumentationen, olika reflektionsschema, läsårs- och veckoplanering och barnens portfoliopärmar.

Prioriterat område, utvecklingsområde

Under läsåret 2016-2017 arbetar vi med matematik, svenska och pedagogisk dokumentation.

Att alla barnen får delta i gemenskapen efter intresse och sina förmågor är i allra högsta grad en demokratifråga. Vi arbetar för att varje barn ska få känna stolthet över och tilltro till sina specifika kunskaper.

I Storfors Kommun pågår just nu ett arbete att utforma en matematikplan till förskolor som ska vara klar vårterminen 2017.

Vi ska ta fram eller införskaffa nytt material som utvecklar barnens förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Vi strävar efter att det ska ske en synbar utveckling i miljön och en ökad matematisk medvetenhet hos personalen.

Vi strävar efter att öka kvaliteten i kommunikationen mellan pedagoger och barn och barn till barn.

I det prioriterade området svenska använder vi oss av språkmaterialet Babblarna med barnen i åldern 1 till 3 och Före Bornholmsmodellen språksamlingar med barnen i åldern 3 till 6.

Syftet med pedagogisk dokumentationen är att göra verksamheten mer synlig för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi placerar dokumentationstavlor på varje avdelning, där vår verksamhet synliggörs.

Vi utvecklar inne- och utemiljön, så att barnen får mer möjligheter och inspiration att utveckla sig själv och sitt lärande.


Kontakt

Förskolan Lillåsen
Björkåsgatan 1
0550-651 83, 651 84

Länkar


Senast publicerad av Beate Kun 2016-11-02