Likabehandlingsplan

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läsår: 2016/2017

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Arbetslaget på förskolan Lillåsen

Vår vision

Förskolan präglas av en positiv och lyhörd atmosfär, där en bra kommunikation, samarbete och närvarande pedagoger leder till trygghet och glädje för alla. På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från

2016-10-01

Planen gäller till

2017-10-01

Läsår

2016/2017

Barnens delaktighet

De yngsta barnens önskemål tolkar vi pedagoger genom att lyssna, tyda kroppsspråk och andra signaler. Med de äldre barnen gör vi kartläggningar och intervjuer med hjälp av husmodellen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna deltar genom dialog på inskolnings-, uppföljnings-, utvecklings- och avslutningssamtal och föräldraenkät.

Personalens delaktighet

Personalen deltar genom att utforma, utvärdera, kartlägga och samtala om planen i arbetslaget.

Förankring av planen

Planen anslås i hallen, berättas på föräldramöte och läggs ut på förskolans hemsida.

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

Arbetslaget gjorde en gemensam utvärdering i maj-16 genom att utforma, utvärdera, kartlägga och samtala om planen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Arbetslaget på Lillåsen

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

Utvärderingen visar att arbetet för att alla ska känna sig trygga har gett bra resultat för båda avdelningar och därför ska vi fortsätta med vårt arbete hur man är en bra kompis.

Vi reflekterade och förde diskussioner med barnen och med varandra om att bryta traditionella mönster kring genus och kön. Vi pratade också med barnen vid ett flertal tillfällen i grupper och samlingar om alla människors rätt att vara den du är. Det kom fram att det finns behov av att fortsätta med det här arbetet.

Vi har blivit mer medvetna på att upptäcka och bryta med normer som inte längre är anpassade till nutiden genom diskussioner mellan personalen. Vi uppmärksammade och hjälpte varandra så att vi alla har blivit mer normkritiska i vårt arbete. På APT och avdelningsplanering analyserade och diskuterade vi händelser under vardagen och med barnen diskuterade vi under samlingen.
Men det har också framkommit att vi behöver fortsätta med vårt normkritiska arbete.

Vi bör bli bättre på att ta reda på hur barn med annan kulturell bakgrund firar sin födelsedag (om den firas). När det gäller de äldre barnen kan vi fråga dem och de kan berätta själva om sin familjs traditioner. De yngre barnens åsikter kring födelsedagar får vi fram i utvecklingssamtal med föräldrar.

Vi behöver arbeta vidare med vad det innebär att bli kränkt och med diskrimineringsgrunderna och synliggöra att vi alla är olika och att vi har rätt att vara det. Det finns inget som är "normalt", bara sådant som är mer vanligt än annat.

Årets plan ska utvärderas senast

2017-05-31

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Barnen, vårdnadshavare och personalen utvärderar planen på våren 2017, barnen i samband med kartläggningen, vårdnadshavare i samband med vårens utvecklingssamtal och personalen i samband med en studiedag.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Arbetslaget på Lillåsen

Främjande insatser

Namn

Ökad kunskap om genus och kön

Områden som berörs av insatsen

Kön

Mål och uppföljning

Att pedagogen har ett medvetet genustänk i arbetet med barnen och att barnen ska bekräftas, uppmuntras och utmanas utifrån sina egna intressen och förutsättningar oavsett kön.
Regelbundna reflektioner kring genus och kön.

Insats

Hela arbetslaget ska läsa en barnbok och diskutera om genus på APT i december.
Arbetet om genus och kön pågår under hela året.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

 

Namn

Ökad kunskap om männikors ev. olikheter

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Visa på alla människors rätt att vara den du är.
Diskuterar och reflekterar på planeringsmötet om dessa frågor.

Insats

Låna och läsa enkla barnböcker, samt samtala med barnen om allas lika rätt att vara den du är.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

 

Namn

Bra Lekmiljö för alla

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Funktionsnedsättning och Ålder

Mål och uppföljning

Förskolans lekmiljö ska vara stimulerande, lärande och utvecklande för barnen. Barnen ska kunna leka och ha det roligt i vår lekmiljö.
Uppföljning genom lekobservationer.

Insats

Se till att det finns varierat lättillgängligt lekmaterial för alla barn.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

 

Namn

Religionsförståelse

Områden som berörs av insatsen

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Ökad kunskap om olika religioner och deras högtider, samtal med varandra.

Insats

Vi använder oss av den Mångkulturella almanackan. Vi uppmärksammar varandra och barnen på olika religiösa högtider och fester och visar respekt bl. a. att vi inte bokar samtal eller föräldramöte på deras högtider eller fester.
Vi ska ta reda på hur barn med annan kulturell bakgrund firar sin födelsedag (om den firas) eller andra högtider.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Barnen: observationer, samtal, husmodell
Vårdnadshavare: utvecklingssamtal
Personal: samtal

Områden som berörs i kartläggningen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

Vi genomförde observationer av barnen på avd. 1 och samtal och vandringsrundor med alla barnen på avd. 2 födda 2011/2012.
Under alla utvecklingssamtal pratade vi med föräldrarna om vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling och tog emot deras synpunkter.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Gemensam dialog vid olika tillfällen och APT

Resultat och analys

Resultatet av kartläggningen och föräldraenkäten visar att barnen och föräldrarna trivs med förskolan. Inom olika områden ska vi fortsätta vårt påbörjade arbete som vi har sett ger bra resultat.

Barnen berättade att de kände sig tryggare ute nu när vi personal delade upp oss mer så att vi kunde vara lyhörda. Det är alltid en personal på kullen även fortsättningsvis.

Vi har genom diskussioner mellan personalen vid olika tillfällen kommit fram till att:
-vi ska fortsätta vårt arbete att upptäcka och bryta med normer som inte längre är anpassade till nutiden. Vi ska också granska varandra hur vi hanterar olika normer i vardagen.

Förebyggande åtgärder

Namn

Trygga barn

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla ska känna sig trygga på förskolan
Lekobservationer och lyhörda pedagoger
Under utvecklingssamtal pratar vi med föräldrar om deras åsikter.

Åtgärd

Pedagoger ska finnas tillsammans med barnen vid alla aktiviteter under dagen (inne- och utemiljö).

Motivera åtgärd

Alla barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till förskolan.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

 

Namn

Normkritik

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla har rätt och vara den som de är.
Diskuterar och reflekterar på avdelningsplaneringen och på APT, observationer, lyhörda pedagoger

Åtgärd

Varje avdelning dokumenterar händelser under vardagen i ett häfte som vi sedan diskuterar med barnen under samlingen och analyserar och diskuterar med personalen på APT.
Vi ska få ipad till varje avdelning så vi kan filma olika vardagssituationer och utvärdera och diskutera i efterhand.

Motivera åtgärd

Vi vill bli mer medvetna om sättet vi använder oss av normer i förskolans vardag.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

 

Namn

Otrygghet bakom kullen och i buskarna

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön och Ålder

Mål och uppföljning

Trygghet för barnen bakom kullen.
Fortlöpande och vid kartläggningen på våren 2017.

Åtgärd

En personal ska finnas hela tiden på kullen vid barnens utevistelse, speciellt när barnen leker bakom kullen och i buskarna.

Motivera åtgärd

Barnen berättade att de känner sig tryggare ute om det finns en personal i närheten, där de leker, speciellt bakom kullen och i buskarna.

Ansvarig

Arbetslaget på Lillåsen

Datum när det ska vara klart

Maj 2017

Rutiner för akuta situationer

Policy

Inom förskoleverksamheten ska inget barn bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolan ska i samverkan med vårdnadshavare arbeta för en god social miljö där man känner trivsel och trygghet som är en förutsättning för gott lärande.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Lyhörd och närvarande personal under dagens alla situationer. Alla barn allas ansvar.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

All personal på förskolan.
Förskolechef Gunnel Eriksson: 0550-65237

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Vid misstänkt diskriminering eller kränkning, har den pedagogiska personalen närmast barnet ansvar för att utreda det faktiska förhållandet. Detta sker genom att;

- samtal med de inblandade

- dokumentera händelsen, särskild blankett, incidentrapport/plan mot diskriminering och kränkande behandling finns på intranätet under förskola/kvalitetsarbete. Kopia skickas till förskolechef.

- originalet arkiveras på förskolan tills ärendet är avslutat. Efter avslutat ärende skickas originalet och eventuell övrig dokumentation till förskolechef.

- om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder lämnas ärendet över till förskolechef samt att anmälan görs till huvudman enligt skollagen 6 kap 10§. Blankett anmälan kränkande behandling finns på intranätet under kvalitetsarbete.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Den som ser, hör eller uppfattar att ett barn kränks är skyldig att omedelbart stoppa kränkningen och samtala med berörd personal. Detta rapporteras även till förskolechef som ansvarar för utredning och dokumentation och vidare rapportering till huvudman.

Rutiner för uppföljning

Se "rutiner för att utreda och åtgärda"

Rutiner för dokumentation

Se "rutiner för att utreda och åtgärda"

Ansvarsförhållande

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. Förskolechefen ansvarar också för att personalen kontinuerligt får stöd och fortbildning för att aktivt kunna arbeta mot diskrimineringar och kränkande behandling. Information om planen lämnas av förskolechef till nyanställda i samband med introduktion.

Kontakt

Förskolan Lillåsen
Björkåsgatan 1
0550-651 83, 651 84

Länkar

Senast publicerad av Beate Kun 2016-11-02