Verksamhetsplan

Förskolan Hagen 2016/2017


Arbetssätt och yttre förutsättningar för verksamhetsåret:

På vår förskola har Läroplanen en tydlig förankring i verksamheten och vi anser att leken är viktigast för barnens utveckling och lärande. Det är därför viktigt att personalen är engagerad och agerar medforskare tillsammans med barnen för att fånga upp och ta tillvara på alla de lärandesituationer som uppstår i förskolans vardag.
Vår förskola ligger i anslutning till Kroppaskolan och har öppet mellan kl. 06.00- 17.00. Hagen har två avdelningar. En 1-3 årsavdelning och en 3-5 årsavdelning. Vid planens fastställande var sammanlagt 32 barn inskrivna på förskolan och varje avdelning har 3.0 personal. På avd 1 finns 1 förskollärare, 1 outbildad förskollärarvikarie samt 1 barnskötartjänst. På avd 2 arbetar två förskollärare och en barnskötare. Förskolan samarbetar med Kroppaskolans fritids.(Fritidsbarn kommer till oss på morgonen och vid behov, lämnas förskolebarn till Fritids under sen eftermiddag)
Inom personalgruppen finns båda gamla och nyare arbetskamrater, några är också visstidsanställda på vikariat. Därför kommer vi att inom personalgruppen prioritera tid för att uppnå en samsyn på vårt uppdrag.
I Storfors kommun är Språk och kommunikation, Matematik samt Dokumentation prioriterade områden inom all förskoleverksamhet. Mer om detta under rubrikerna: Utveckling och lärande samt Utvecklingsområde.

Läroplan för förskolan, Lpfö-98/-10:

Förskolans värdegrund och uppdrag

Under denna rubrik beskrivs bl. a att förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Lärandet ska baseras på samspel mellan barn och vuxna såväl som mellan barnen själva. "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar." (Lpfö 98/10)


"Förskolans uppdrag bygger på att alla mål ska ses som en helhet, allt sitter ihop, man kan inte plocka ut ett mål och bara jobba enskilt med det. Alla mål ställer krav på förskolan att den ska vara en rik, lärande miljö med engagerade vuxna". (Carina Hall, Skolverket)

Konkreta exempel på hur vi på Förskolan Hagen arbetar mot läroplanens strävansmål beskrivs under nedanstående rubriker.

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem."(Lpfö 98/10)


I föregående års utvärdering framkom att personalens arbete med värdegrundfrågor haft ett positivt inflytande på barngrupperna. Vi upplever att barnen ofta är omtänksamma om varandra och hjälpsamma. Personalen kommer att fortsätta med ett tydligt och medvetet arbetssätt och bemötande för att förankra grundläggande normer och värden. Syftet med arbetet är att skapa en varm atmosfär där barnen får en bekräftelse på att de är viktiga och en känsla av att de betyder något för varandra.

Exempel på metod/aktivitet:
Se Bilaga: Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
-Vi skapar trygghet i grupperna genom att vara närvarande där barnen befinner sig
- Vi värnar om goda relationer och ett gott bemötande
- Personalen för kontinuerligt samtal om hur vi gör/bör agera vid konflikter mellan/ med barnen - Vi är uppmärksamma på vad barnen leker och hur de förhåller sig till varandra. På så sätt kan vi hjälpa, stötta och utmana barnen i deras sociala samspel.
- Båda avdelningarna använder TSS (tecken som stöd) för att barnen ska få större möjligheter att uttrycka sig och förmedla känslor och önskemål.


Utveckling och lärande

"Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande." (Lpfö 98/10)


Barn lär i leken, i förskolans vardag, i samspel med andra barn och tillsammans med oss vuxna. Genom att de vuxna är medvetna, nyfikna och engagerade ges möjligheter att se och utnyttja de lärandesituationer som uppstår i förskolans verksamhet. Utvärderingen från 15/16 visade att barnen oavsett ålder är nyfikna, vetgiriga och gärna tar egna initiativ, både vid fri lek i i styrda aktiviteter.
Ipaden används av både barn och vuxna som ett verktyg att utveckla, dokumentera och utforska. Hur vi arbetar med de olika områdena under utveckling och lärande beskrivs nedan:

Leken: Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Leken ska vara frivillig, lustfylld och på barnens villkor.


Exempel på metod och aktivitet:

-Vi läger stor vikt vid att skapa en trygg miljö där barnen får tid och utrymme att lära och utvecklas genom leken


-miljön på avdelningarna är under ständig utvärdering och förändras vid behov för att utveckla leken -all undervisning på förskolan sker under lekfulla former

Helhet, allsidighet/Identitet: Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och bidra till att de utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.


Exempel på metod/aktivitet:
-Vi uppmuntrar barnen till självständighet genom ett tillåtande klimat där man vågar prova och känner sig trygg med att lyckas och misslyckas
-Vi uppmuntrar och stöttar barnen att lösa konflikter, samarbeta och hjälpa varandra.

 

Hälsa/Rörelse: Förskolan ska erbjuda en väl avvägd dygnsrytm och miljö. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet såväl inomhus som utomhus.


Exempel på metod/aktivitet:
-Vi tar tillvara på barnens lust att röra sig genom dans och rörelselekar
-vi erbjuder olika former av vila varje dag
-vi strävar efter att vår måltider ska vara en trivsam stund med social samvaro -vi strävar efter att vara utomhus varje dag

 

Skapande: Skapande ska uppmuntras, synliggöras och tillåtas då det är ett viktigt sätt för barnen att utvecklas, bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser.


Exempel på metod och aktivitet:
-barnen har tillgång till olika sorters skapande material
-vi sjunger, dansar och rör oss i både planerad verksamhet och i leken
-sagor och berättelser gestaltas för/ tillsammans med barnen
-Vi uppmuntrar till fritt skapande och att barnen använder sin fantasi och kreativitet

 

Naturvetenskap och Teknik: I Förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen undersöks. Via leken ges barnet möjlighet att upptäcka, undersöka och få förståelse för naturvetenskap och teknik. Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö. Teknik handlar bl a om att bygga, konstruera och få barnen att fundera runt nyttan, funktion och konstruktion.


Exempel på metod/aktivitet:
-Utevistelse och aktiviteter i vår närmiljö inspirerar och väcker barnens nyfikenhet och intresse för djur och natur
-de äldsta barnen går regelbundet till källsorteringen
-varje år deltar vi i "skräpplockardagar" anordnade av stiftelsen Håll Sverige Rent
-genom experiment utforskar barn och personal tillsammans olika naturvetenskapliga fenomen( flyta/ sjunka. Frysa/smälta, blanda såpbubblor)
-avd 2 använder "samlingspåsar" med material för att utforska ämnet
-Det finns material som väcker barnens lust och nyfikenhet för teknik ( te x magneter, pärlor, plocklåda, kaplastavar)
På förskolan är följande områden prioriterade under läsåret 16/17:

 

Matematik: Verksamheten ska bla bidra till att utveckla barns förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband. Barnen ska också få möjlighet att utveckla förståelse för form, läge, riktning, antal och ordning. Matematik ska även kopplas till förskolans arbete inom övriga områden, som språk, lek och förskolans alla vardags/rutinsituationer.


Exempel på metod/aktivitet:
-Det finns material på avdelningen som gynnar barnets förståelse för form, mönster, storlek, sortering och ordning. ( ex pussel, lego, klossar)
-I den dagliga verksamheten på förskolan tar vi tillvara på de situationer som inbjuder till matematiskaa utmaningar ( tex måltider, på och avklädning och blöjbyte)
-Personalen benämner matematiska begrepp och ställer öppna frågor för att utmana barnens tankar ---Vi antals-räknar varje dag
-Vi använder oss av lärplattan som verktyg med utvalda appar runt ämnet
-Avd 2 använder sig av "samlingspåsar" med material för att utforska ämnet: Matematik

 

Språk och kommunikation: Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och att uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barnen ska erbjudas en rik och språkutvecklande miljö.


Exempel på metod/aktivitet:
-Vi uppmuntrar barnen och ger dem tid för att berätta, återberätta och reflektera
-Det finns bokstäver, ord och symboler väl synliga i förskolans miljö
-Språkstimulerande undervisning sker hela dagen i mötet mellan barn och pedagoger, mellan barn och i miljön de vistas.
-Vi har ett bra samarbete med Biblioteket och får bla temaboklådor efter önskemål
-Vid högläsning tänker vi på att använda inlevelse och betoning , för att göra boken intressant och levande
-Avd1 arbetar med språkutvecklingsmaterialet Babblarna
-Avd2 arbetar med språkmaterialet "Före Bornholmsmodellen" – samt "samlingspåsar" med material för att utforska ämnet: Språk och kommunikation
-Tss (tecken som stöd) är en naturlig del av förskolans vardag

Barns inflytande

"I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är." (Lpfö 98/10)


Förra åretsutvärdering visade att barnens tankar, idéer, känslor och önskemål i stor utsträckning uppmuntras och bekräftas av de vuxna på förskolan. Vi vill även fortsättningsvis att alla barn ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag. Både små och stora barn ska få hjälp att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Syftet är att hela barngruppen ska känna att de blir tagna på allvar och lyssnade till.

Exempel på metod/ Aktivitet:
-Vi försöker tillgodose och ta tillvara på barnens ideér och önskemål i den dagliga verksamheten
-Det mesta materialet finns i barnens höjd för att de själva kan ta del av det utan att behöva be om hjälp
-Materialet är anpassat efter den åldersgrupp som finns på avdelningen
-Vi för en dialog med barnen om att vara rädda om våra leksaker och vårt material

-Genom att använda modern teknik som lärplatta och digitalkamera för dokumentation, ger vi barnen möjlighet att reflektera över sin vardag och sitt lärande. Dels direkt i "kamerarullen" men också indirekt via väggdokumentationer, utskrivna bilder och i varje barns portfolio.


Förskola och hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen."(Lpfö 98/10)

Förra läsåret genomfördes en föräldraenkät, som bl a visade att föräldrar upplever att deras barn är "trygga, glada, lär sig mycket och blir bekräftade". Personalen uppfattas som "pedagogiska, ger ett bra bemötande och är engagerade". Detta tar vi med oss och arbetar vidare med. På Hagen har vi en föräldrasamverkansplan som beskriver hur samarbetet med hem och vårdnadshavare ser ut.


Se bilaga: Föräldrasamverkansplan


Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

"Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktligt perspektiv." (Lpfö 98/10)

Alla förskolor i Storfors kommun har en gemensam plan för samverkan. Denna förmedlas till berörda familjer i god tid innan barnet börjar förskoleklass/fritids.


Uppföljning, utvärdering och utveckling

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas." (Lpfö98/10)

Uppföljning: Vi strävar efter att kontinuerligt följa barns utveckling och lärande samt dokumentera och analysera denna för att kunna utveckla förskolans kvalitet och skapa goda villkor för barns lärande.

Utvärdering

Observationer och reflektioner runt barns lärprocesser görs kontinuerligt under året. Utvärdering av årets verksamhetsplan sker med hjälp av dokumentationen i barnens respektive porfoliopärmar samt med hjälp av frågeställningar kopplade till varje läroplansmål. Dessa frågeställningar är hämtade från materialet "Samtalsunderlag för pedagoger". De vuxnas agerande, förskolans miljö och material ligger också till grund för den pedagogiska dokumentationen. Föräldrarna är delaktiga i utvärderingen genom utvecklingssamtal/möten samt enkätsvar. Barnen involveras i takt med stigande ålder i utvärderingen genom ex intervjuer.

Utvecklingsområde 1: Att inom arbetslaget hitta en samsyn på vårt uppdrag samt förbättra rutiner och fördela ansvar runt aktiviteter, reflektionstid, utvecklingsarbete mm.

Syfte: Att all personal på förskolan känner sig delaktiga i och tar ansvar för vår förskola.

Metod: På våra respektive avdelningsplaneringar finns utrymme att diskutera verksamhetsfrågor, barnsyn, miljöfrågor och annat som är aktuellt. Det är upp till varje avdelning att prioritera, planera och dokumentera detta arbete. Ansvarig: Förskollärarna.


Utvecklingsområde 2: Pedagogisk dokumentation.

Syfte: Att personalen via ökad kunskap kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla undervisningen och förskolans verksamhet.

Metod: -All personal deltar i en föreläsning från Lärarfortbildningar "Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation". – En dokumentationsgrupp, med representanter från varje förskola, träffas och lägger upp en plan för hur vi ska fortsätta arbetet, ute i arbetslagen.


Kontakt

Förskolan Hagen
Kroppavägen 13
Tel. 0550-651 81, 652 36

Senast publicerad av Rosemarie Röhs 2016-11-24