Arbetsplan


       Förskolan Hagen 2017/2018


Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning och utveckling av utbildningen på enhetsnivå (4 kap 4$). Planeringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls (4 kap 5$).
Arbetsplanen för Förskolan Hagen utgår från den struktur som finns i Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016.
Förskollärare och övrig personal deltar i framtagandet av arbetsplanen.

Arbetsplanen följs upp och utvärderas: 

  • Kontinuerligt under arbetsåret
  • Under särskilda möten och planeringsdagar


Presentation och arbetssätt inför arbetsåret 2017/2018

Vår förskola ligger i anslutning till Kroppaskolan och har öppet mellan kl. 06.00- 17.00. Hagen har två avdelningar en yngrebarnsavdelning och en äldrebarnsavdelning. Här arbetar 6 pedagoger.


På vår förskola har Läroplanen en tydlig förankring i verksamheten och vi anser att leken är viktigast för barnens utveckling och lärande. Det är viktigt att personalen är engagerad och agerar medforskare tillsammans med barnen för att fånga upp och ta tillvara på alla de lärandesituationer som uppstår i förskolans vardag. Miljön ska vara trygg, utmanande, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Avdelningarna miljöer anpassas och förändras under året för att tillgodose barnens intressen samt uppmuntra till lärande och utveckling. Förskolan samarbetar med Kroppaskolans fritidshem. (Fritidsbarn kommer till oss på morgonen och vid behov, lämnas förskolebarn till Fritids under sen eftermiddag).


I Storfors kommun är pedagogisk dokumentation ett prioriterade områden inom all förskoleverksamhet. Alla förskolor kommer också att börja arbeta med webbverktyget UNIKUM. (Läs mer om detta under rubriken: Utvecklingsområde


I personalgruppen finns båda gamla och nyare arbetskamrater, några är också visstidsanställda på vikariat. Därför kommer vi att inom personalgruppen prioritera tid för att uppnå en samsyn på vårt uppdrag.

Vi kommer också ha större fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Mer om detta under rubrikerna: Utveckling och lärande samt Utvecklingsområde.

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16:


Förskolans värdegrund och uppdrag

Under denna rubrik i läroplanen beskrivs bl. a att förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Lärandet ska baseras på samspel mellan barn och vuxna såväl som mellan barnen själva. "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar." (Lpfö 98/16)


"Förskolans uppdrag bygger på att alla mål ska ses som en helhet, allt sitter ihop, man kan inte plocka ut ett mål och bara jobba enskilt med det. Alla mål ställer krav på förskolan att den ska vara en rik, lärande miljö med engagerade vuxna". (Carina Hall, Skolverket)


Konkreta exempel på hur vi på Förskolan Hagen arbetar mot läroplanens strävansmål beskrivs under nedanstående rubriker

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem."(Lpfö 98/10)


Personalen har ett tydligt och medvetet arbetssätt och bemötande för att förankra grundläggande normer och värden. Syftet med arbetet är att skapa en varm atmosfär där barnen får en bekräftelse på att de är viktiga och en känsla av att de betyder något för varandra.

Exempel på metod/aktivitet: Se Bilaga: Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

-vi skapar trygghet i grupperna genom att vara närvarande där barnen befinner sig

- vi värnar om goda relationer och ett gott bemötande

- personalenen är tydliga med att i ord och handling visa hur vi gör/bör agera vid konflikter mellan/ med barnen.

- båda avdelningarna använder TSS (tecken som stöd) för att barnen ska få större möjligheter att uttrycka sig och förmedla känslor och önskemål

-vi uppmärksammar de olika kulturer och språk som finns på avdelningarna

-vi skapar en VI-känsla i huset genom gemensamma traditionsfiranden och aktiviteter.

-vi stänger och öppnar förskolan tillsammans och leker tillsammans både ute och inne.

-alla barn är allas ansvar och vi hjälper varandra över avdelningarna.


Utveckling och lärande

"Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande." (Lpfö 98/10)


Barn lär i leken, i förskolans vardag, i samspel med andra barn och tillsammans med oss vuxna. Genom att de vuxna är medvetna, nyfikna och engagerade ges möjligheter att se och utnyttja de lärandesituationer som uppstår i förskolans verksamhet. Hur vi arbetar med de olika områdena under utveckling och lärande beskrivs nedan:

Leken: Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Leken ska vara frivillig, lustfylld och på barnens villkor.


Exempel på metod och aktivitet:

-vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg miljö där barnen får tid och utrymme att lära och utvecklas genom leken

-miljön på avdelningarna är under ständig utvärdering och förändras vid behov för att utveckla leken -all undervisning på förskolan sker under lekfulla former

 

Helhet, allsidighet/Identitet: Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och bidra till att de utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.


Exempel på metod/aktivitet:
-Vi uppmuntrar och stöttar barnen att lösa konflikter, samarbeta och hjälpa varandra.

-Vi uppmuntrar barnen till självständighet genom ett tillåtande klimat där både vuxna och barn vågar prova och känner sig trygga med att både lyckas och misslyckas.

 

Hälsa/Rörelse: Förskolan ska erbjuda en väl avvägd dygnsrytm och miljö. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet såväl inomhus som utomhus.

Exempel på metod/aktivitet:

-Vi tar tillvara på barnens lust att röra sig genom dans och rörelselekar

-vi erbjuder olika former av vila varje dag

-vi strävar efter att vår måltider ska vara en trivsam stund med social samvaro

-vi strävar efter att vara utomhus varje dag


Skapande: Skapande ska uppmuntras, synliggöras och tillåtas då det är ett viktigt sätt för barnen att utvecklas, bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser.

Exempel på metod och aktivitet:

-barnen har tillgång till olika sorters skapande material

-vi sjunger, dansar och rör oss i både planerad verksamhet och i leken

-sagor och berättelser gestaltas för/ tillsammans med barnen

-vi uppmuntrar till fritt skapande och att barnen använder sin fantasi och kreativitet


Naturvetenskap och Teknik: I Förskolan handlar naturvetenskap och teknik om att barnets omgivning och vardagsfenomen undersöks. Via leken ges barnet möjlighet att upptäcka, undersöka och få förståelse för naturvetenskap och teknik. Naturvetenskap handlar om frågor som rör människan, djur, växter, klimat och miljö. Teknik handlar bl a om att bygga, konstruera och få barnen att fundera runt nyttan, funktion och konstruktion.

Exempel på metod/aktivitet:

-utevistelse och aktiviteter i vår närmiljö inspirerar och väcker barnens nyfikenhet och intresse för djur och natur

-de äldsta barnen går regelbundet till källsorteringen

-varje år deltar vi i "skräpplockardagar" anordnade av stiftelsen Håll Sverige Rent

-genom experiment utforskar barn och personal tillsammans olika naturvetenskapliga fenomen (flyta/ sjunka, frysa/smälta, blanda såpbubblor)

-det finns material som väcker barnens lust och nyfikenhet för teknik (te x magneter, pärlor, plocklåda, kaplastavar)


Matematik:Verksamheten ska bla bidra till att utveckla barns förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband. Barnen ska också få möjlighet att utveckla förståelse för form, läge, riktning, antal och ordning. Matematik ska även kopplas till förskolans arbete inom övriga områden, som språk, lek och förskolans alla vardags/rutinsituationer.


Exempel på metod/aktivitet: Se länk: Matematikplan för Storfors kommun

-det finns material på avdelningen som gynnar barnets förståelse för form, mönster, storlek, sortering och ordning. (ex pussel, lego, klossar)

-i den dagliga verksamheten på förskolan tar vi tillvara på de situationer som inbjuder till matematiska utmaningar (tex måltider, på och avklädning och blöjbyte)

-vi använder oss av lärplattan som verktyg med utvalda appar runt ämnet


Språk och kommunikation: Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och att uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barnen ska erbjudas en rik och språkutvecklande miljö.


Exempel på metod/aktivitet:

-vi uppmuntrar barnen och ger dem tid för att berätta, återberätta och reflektera

-det finns bokstäver, ord och symboler väl synliga i förskolans miljö

-språkstimulerande undervisning sker hela dagen i mötet mellan barn och pedagoger, mellan barn och i miljön de vistas.

-vi har ett bra samarbete med Biblioteket och får bla temaboklådor efter önskemål -vid högläsning tänker vi på att använda inlevelse och betoning , för att göra boken intressant och levande

-avd1 arbetar med språkutvecklingsmaterialet Babblarna

-avd 2 använder materialet kopplat till "Före Bornholmsmodellen" -Tss (tecken som stöd) är en naturlig del av förskolans vardag


Barns inflytande

"Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därigenom få möjlighet att påverka sin situation"(Lpfö 98/16)


Barnens tankar, idéer, känslor och önskemål ska uppmuntras och bekräftas av de vuxna på förskolan. Både små och stora barn ska få hjälp att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Syftet är att hela barngruppen ska känna att de blir tagna på allvar och lyssnade till. Barnen ska också ges ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.


Exempel på metod/ aktivitet:

- vi startar läsåret med att kartlägga barnen erfarenheter, intressen, kunnande, och behov genom tex dokumentation ,observationer och intervjuer. Syftet är att få kunskap om barngruppens nuläge

-vi försöker tillgodose och ta tillvara på barnens ideér och önskemål i den dagliga verksamheten -materialet är anpassat efter den åldersgrupp som finns på avdelningen

-vi för en dialog med barnen om att vara rädda om våra leksaker och vårt material

-genom att använda webbverktyget UNIKUM samt lärplatta och digitalkamera, ger vi barnen möjlighet till delaktighet och att reflektera över sin vardag och sitt lärande.

- i takt med stigande ålder görs barnen delaktiga i processen att samla in och välja ut dokumentation samt reflektera runt sitt förändrade kunnande.


Förskola och hem

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen" (Lpfö 98/16)


På Hagen har vi en föräldrasamverkansplan som beskriver hur samarbetet med hem och vårdnadshavare ser ut.

Exempel på metod/aktivitet:

Se bilaga: Föräldrasamverkansplan
-föräldrar ges en fördjupad insikt i sitt barns utveckling och lärande samt i förskolans dagliga arbete genom den webb-baserade tjänsten UNIKUM.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

"Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktligt perspektiv." (Lpfö 98/16)


Alla förskolor i Storfors kommun har en gemensam plan för samverkan. Denna förmedlas till berörda familjer i god tid innan barnet börjar förskoleklass/fritids.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas." (Lpfö98/16)


I förskolan är det verksamhetens kvalitet som ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Kunskap om varje barns utveckling och lärande är därmed nödvändig. Det handlar om att kontinuerligt observera, dokumentera och analysera barns lärprocesser och strategier för att kunna utveckla förskolans kvalitet och skapa goda villkor för barns lärande.
Under hösten kommer vi att börja arbeta med webbverktyget UNIKUM.


Exempel på metod/aktivitet:
-vi dokumenterar och följer det enskilda barnets lärande och utveckling med hjälp av barnens individuella lärlogg på UNIKUM. Som stöd i arbetet med reflektion och analys använder vi olika underlag som Lotusdiagram, Underlag för pedagoger eller Reflektionsprotokoll.


-vi planerar, dokumenterar, följer upp, analyserar och utvärderar förskolans verksamhet i Unikum. På våra respektive avdelningsplaneringar använder vi ett planeringsunderlag där vi utgår från läroplanen, dokumentationer samt observationer av barnens lek för att kunna utgå från barngruppens olika behov och intressen.


-barnen görs delaktiga i utvärderingen genom att personalen kontinuerligt observerar, dokumenterar och reflekterar runt barns lärprocesser, under året. I takt med stigande ålder medverkar också barnen genom ex intervjuer.


-vårdnadshavare gör delaktiga i utvärdering och utveckling genom en personlig inloggning på UNIKUM, föräldramöten, utvecklingssamtal samt enkäter.


-utvärdering av arbetsplanen sker kontinuerligt på avdelningsplaneringarna under året samt med hjälp av dokumentationen i barnens respektive lärloggar och övrig pedagogisk dokumentation i UNIKUM.


-förskolans verksamhet med den struktur, de aktiviteter och pedagogiska processer som beskrivs i denna arbetsplan utvärderas och revideras en gång om året.
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt under året. Delutvärdering i januari samt utvärdering i maj.


Utvecklingsområde: Pedagogisk dokumentation.

Vision: Vi vill stärka barnens möjligheter att låta deras tankar, ideér och frågeställningar ska få driva innehållet i verksamheten. Vi vill också att arbetet med pedagogisk dokumentation ska bidra till ett gemensamt förhållningssätt och därigenom ökad kvalitet.

Syfte: Att personalen via ökad kunskap om pedagogisk dokumentation ska få bättre förutsättningar att ge barnen sammanhang och utmaningar så att barnens nyfikenhet och lust leder till ett förändrat kunnande. Den pedagogiska dokumentationen bidrar då också till att utveckla undervisningen och förskolans kvalitet.


Exempel på metod/aktivitet:
-all personal läser litteratur kopplat till pedagogisk dokumentation. "Lyssnandets pedagogik"- Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi, Liber samt "Pedagogisk miljö i tanke och handling"- Linda Linder (red), Lärarförlaget Efter att ha läst litteraturen fyller all personal i ett reflektionsprotokoll. (bif) Dessa går vi sedan gemensamt igenom på apt.


-vi börjar arbeta med den webb-baserade tjänsten UNIKUM. Detta är ett verktyg för dialog, dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Förenklat är det en kommunikations och dokumentationsplats som skapar förutsättningar att på ett nytt sätt arbeta med planer, mål, dokumentation och kvalitet i förskolan. Vårdnadshavarna får här en chans till större inblick i sitt barns kunskapsutveckling och vardag på förskolan genom tex förskolans blogg och barnets individuella lärlogg.

-Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm) har tagit fram ett stödmaterial för systematisk kvalitetsutveckling i förskolan. Detta kommer vi att avsätta tid för och arbeta med i samband med apt. Det finns material till fem fortbildningsträffar om trygga relationer, lek och kommunikation. Personalgruppen får bl a se och reflektera runt reportagefilmer och inspelade föreläsningar. I materialet finns också stöd för personalen att utveckla sin samsyn och sina förhållningssätt. Alla träffar dokumenteras enligt mall från Spsm.

Storfors 170531


Kontakt

Förskolan Hagen
Kroppavägen 13
Tel. 0550-651 81, 652 36

Senast publicerad av Rosemarie Röhs 2017-09-11